Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS

ZMOS – charakteristika, činnosť a štruktúra

 

Spoločný hlas

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bolo založené na obhajobu spoločných oprávnených záujmov a presadzovanie potrieb svojich členov, teda miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí. 

Združenie miest a obcí Slovenska je najväčšia nevládna organizácia združujúca, zastupujúca  a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v Slovenskej republike ako právnické osoby. Od svojho založenia v marci 1990 sa aktívne zapája do reformných procesov verejnej správy a svoje aktivity vyvíja tak vo vzťahu k svojim členom,  ako aj vo vzťahu k národným orgánom a tiež na európskej a medzinárodnej úrovni. Vďaka aktívnej participácii v procesoch budovania a upevňovania miestnej samosprávy a demokracie na Slovensku Združenie miest a obcí Slovenska predstavuje neoceniteľný zdroj informácií, skúseností a dobrých praktík pre domáce a zahraničné inštitúcie a združenia miestnych samospráv.

 Naše poslanie – spoločné ciele

 • obhajovanie  a presadzovanie  spoločných záujmov a práv členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie,
 • predkladanie vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy,
 • zjednocovanie postupu členských miest a obcí pri vykonávaní kompetencií,
 • posilnenie ekonomickej samostatnosti miest a obcí,
 • podpora a rozvoj samosprávnej demokracie vo verejnej správe,
 • podpora prenosu skúseností a príkladov dobrej praxe súvisiacich s procesom decentralizácie a konsolidácie miestnej územnej samosprávy,
 • ochrana a rozvoj princípov fiškálnej decentralizácie, modernizácie, dobrého spravovania a subsidiarity,
 • podpora finančnej stability miest a obcí,
 • zastupovanie slovenskej miestnej samosprávy v medzinárodných vzťahoch a rozvojovej spolupráci,
 • zachovávanie vysokej kredibility miest a obcí medzi občanmi,
 • zastupovanie miest a obcí ako zamestnávateľov s viac ako 150 000 zamestnancami.

 

Charakteristika ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska združuje 2784 samospráv z celkového počtu 2929. Zo 140 miest je členom ZMOS 131 a z 2750 obcí sa svojím členstvom k ZMOS hlási 2653.  Okrem toho v rámci krajín Európskej únie nepôsobí žiadna iná strešná organizácia samosprávy na princípe dobrovoľnosti s tak vysokou mierou reprezentatívnosti a dlhodobej členskej stability.

 

 Činnosť ZMOS

 • koordinačná: vytváranie podmienok na výmenu názorov a skúseností zástupcov členských miest a obcí a formovanie spoločných stratégií prospievajúcich k posilňovaniu pozície miestnej územnej samosprávy,
 • iniciatívna: proaktívna účasť zástupcov členských miest a obcí pri riešení spoločných problémov a príprave i realizácii spoločných stratégií,
 • metodicko-informačná: poskytovanie metodickej činnosti v súvislosti so zákonnými povinnosťami a právami miest a obcí,
 • legislatívna: ZMOS je povinne pripomienkujúci subjekt v rámci legislatívneho procesu
  a zároveň je členom Legislatívnej rady vlády SR a Hospodárskej a sociálnej rady SR,
 • vzdelávacia a projektová: vykonáva sa priamo prípravou a realizáciou vzdelávacích aktivít, projektov  a programov pre členské mestá a obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

Presadzovanie záujmov miest a obcí

Presadzovanie oprávnených záujmov územnej samosprávy do právnych predpisov má viaceré formy. Okrem zastúpenia ZMOS v rôznych poradných a odborných komisiách je ZMOS v rámci legislatívneho procesu povinne pripomienkujúcim subjektom. Vyjadruje sa k právnym predpisom, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú obcí a miest. Keďže ZMOS nemá zákonodarnú iniciatívu, spolupracuje s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na príprave poslaneckých návrhov zákonov alebo ich noviel. Okrem toho v písomnej forme alebo v osobnom kontakte informuje členov zákonodarného zboru o argumentoch obcí a miest, upozorňuje na možné negatívne dopady, prípadne navrhuje konkrétne riešenie sporných otázok.  ZMOS aj v poslednej fáze legislatívneho procesu spolupracuje s klubmi poslancov a s výbormi Národnej rady Slovenskej republiky a zúčastňuje sa na ich rokovaniach. Pri závažných otázkach rokuje s vedením parlamentných politických subjektov o podpore pre svoje návrhy a požiadavky. Súčasťou práce ZMOS v legislatívnom procese je aj jeho členstvo a aktívna činnosť v Hospodárskej a sociálnej rade SR (tripartita). 

 

ZMOS v území

Mestá, obce a mestské časti sa na princípe  dobrovoľnosti združujú v regionálnych združeniach, ktoré sa stávajú súčasťou štruktúry ZMOS na základe ich žiadosti o prijatie. V súčasnosti v území pôsobí 61 regionálnych združení ako samostatných právnických osôb s vlastnými stanovami a orgánmi. Regionálne združenia v rámci funkčného obdobia svojich orgánov delegujú  zástupcov do Rady ZMOS a na výročný snem. Prostredníctvom zástupcov predkladajú iniciatívne návrhy a požiadavky orgánom ZMOS.

 

 Zastúpenie v Európskej únii a Rade Európy

ZMOS obhajuje záujmy miestnych samospráv aj na európskej úrovni. Spolu s ďalšími združeniami sa snažia ovplyvňovať podobu európskej legislatívy a politík v prospech miest a obcí. Aktívne sa zúčastňuje činnosti Rady európskych obcí a regiónov (CEMR), Výboru regiónov Európskej únie (CoR), Kongresu miestnych a regionálnych orgánov pri Rade Európy (CLRAE) a je zapojený vo Svetovej organizácii miest a samospráv (UCLG). ZMOS sa  zúčastňuje na rôznych medzinárodných aktivitách, konferenciách, seminároch a projektoch, do ktorých zapája svojich členov a podporuje mestá a obce v nadväzovaní partnerskej spolupráce.

 

Mediálny servis a edičná činnosť

Charakteristika ZMOS ako nestraníckej organizácie, ktorá kladie dôraz na vecný dialóg, sa premieta aj do mediálnej komunikácie a informovanosti. ZMOS spolupracuje so všetkými printovými a elektronickými médiami, bez ohľadu na ich miestne, regionálne či republikové pôsobenie a periodicitu. ZMOS aktívne spolupracuje s dvojtýždenníkom Obecné noviny, ide o špecializované periodikum, ktoré zahŕňa celú sféru územnej samosprávy. 

Vydavateľská činnosť ZMOS sa viaže nielen na odborné podujatia ZMOS, ktorých súčasťou je zvyčajne zborník s prednáškami a diskusnými príspevkami, ale Kancelária ZMOS pravidelne vydáva odborné publikácie o miestnej samospráve a analytické materiály reagujúce na dôležité oblasti života spoločnosti.

 Prečo sa stať členom ZMOS

 • aktívne participujeme na tvorbe legislatívy,
 • iniciujeme spoločné kroky proti legislatívnym riešeniam, ktoré sú pre mestá a obce nevýhodné, pripravujeme vlastné legislatívne návrhy,
 • ponúkame odborné znalosti a vecnú podporu pre našich členov,
 • poskytujeme členským mestám odborné legislatívne konzultácie,
 • využívame výmenu skúseností medzi mestami a obcami aj v zahraničnom kontexte,
 • organizujeme odborné konferencie, semináre, tematické študijné návštevy, workshopy, vytvárame platformy na výmenu skúseností,
 •  podporujeme propagačné a informačné aktivity,
 • poskytujeme našim členom účasť na projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov týkajúcich sa záležitostí dôležitých pre miestne samosprávy, napr. rozvoj miestnej samosprávy, sociálny dialóg, vzdelávanie, klíma, smart agenda, administratívne služby a verejno-súkromné partnerstvo,
 • využívame vlastné a externé informačné kanály – dvojtýždenník Obecné noviny, webovú stránku www.zmos.sk poskytujúcu aktuálne informácie a oznamy, newsletter, Komunálny spravodajca pre členské mestá a obce, TASR, výstupy z národných projektov,
 • pravidelne spolupracujeme s celoštátnymi médiami, novinármi, organizujeme briefingy
  a tlačové konferencie, spolupracujeme s hovorcami miest, redaktormi mestských novín a tlačovými kanceláriami,
 • spolupracujeme s medzinárodnými partnermi a zahraničnými samosprávnymi združeniami,
 • zastupujeme záujmy našich členov v európskych samosprávnych organizáciách,
 • monitorujeme potreby členskej základne s cieľom návrhu riešení na optimalizáciu a modernizáciu výkonov miestnej územnej samosprávy a implementáciu verejných politík v kompetencii miest a obcí,
 • participujeme na projektoch v spolupráci so združeniami miestnych samospráv v Európe,
 • podporujeme členské mestá a obce pri hľadaní medzinárodných partnerov (väčšina medzinárodných partnerstiev zahŕňajúcich slovenské samosprávy boli založené  pomocou ZMOS),
 • poskytujeme prístup k benefitom partnerov ZMOS. 

 

 Práva, ktoré  patria členom ZMOS

 • zúčastňovať sa na rokovaniach snemu združenia a hlasovať o uzneseniach,
 • voliť a byť volený prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu do orgánov združenia,
 • predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, prípadne ich orgánov,
 • zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje ZMOS,
 • požadovať koordinačné a metodicko-informačné služby poskytované združením  a navrhovať opatrenia na zlepšenie jeho činnosti,
 • zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti.

 

 Organizačná štruktúra

 • organizácia je riadená orgánmi (snem, rada, predsedníctvo, predseda, odborné sekcie Rady ZMOS, Kontrolná komisia), v ktorých sú zastúpení najmä volení predstavitelia miest a obcí,
 • najvyšším orgánom je snem, ktorý zasadá každoročne,
 • medzi zasadaniami snemu je výkonným orgánom rada, ktorú tvoria zástupcovia 61 regionálnych združení miest a obcí,
 • činnosť rady je dopĺňaná činnosťou odborných sekcií,
 • štatutárnym zástupcom je predseda priamo volený snemom na obdobie 4 rokov.

 

Kancelária ZMOS

 • je výkonná zložka ZMOS zabezpečujúca odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou ZMOS,
 • výraznou mierou sa podieľa  na všetkých aktivitách a výsledkoch ZMOS,
 • zabezpečuje rokovania všetkých orgánov ZMOS, spracováva odborné podklady na rokovania predstaviteľov ZMOS, zapája sa do legislatívneho procesu, rokuje na pracovnej úrovni
  s odbornými zástupcami jednotlivých ministerstiev, realizuje vzdelávacie aktivity a projekty, udržiava kontakty s médiami a zahraničnými organizáciami,
 • kanceláriu združenia riadi ústredný riaditeľ, ktorý zodpovedá za jej činnosť a odbornú úroveň predsedovi a Rade ZMOS.

 


 

Organizácia obcí a miest sa stala súčasťou verejného života prakticky ihneď po zásadných spoločensko - politických zmenách v novembri 1989. 

Už v novembri 1989 sa v Prahe, hlavnom meste federálneho Česko-Slovenska, zišiel ustanovujúci zjazd Zväzu miest a obcí ČSFR. Jeho predsedom sa stal Oldřich Černík, bývalý predseda vlády ČSSR a politik, známy z obdobia Pražskej jari. Za slovenskú stranu bol podpredsedom Milan Muška, predseda MsNV a neskôr primátor mesta Vranov nad Topľou.

Na ustanovujúcom zjazde sa zúčastnili českí aj slovenskí delegáti, už v tom čase však pracoval aj prípravný výbor Združenia miest a obcí SSR. O ďalšie dva mesiace, v marci 1990, bola jeho činnosť zavŕšená založením samostatnej organizácie – Združenia miest a obcí na Slovensku, ktorého názov sa neskôr zmenil na súčasný - Združenie miest a obcí Slovenska.

Pramene na informácie sú pomerne skúpe. Združenie miest a obcí Slovenska založili na ustanovujúcej konferencii v Žiline 21. marca 1990 zástupcovia 176 miest a obcí. Bolo ich spolu 353 a zastupovali 2 416 754 obyvateľov Slovenska. Účasť vysokých predstaviteľov spoločenského a politického života nezaznamenali.

Na ustanovujúcej konferencii bol za predsedu zvolený Miloslav Hetteš, člen prípravného výboru, ako aj prvá, 24 - členná Rada ZMOS. Ustanovujúca konferencia schválila prvé Stanovy ZMOS.

Predstavitelia miest a obcí žiadali okamžité a primerané zastúpenie združenia v príslušných výboroch a komisiách Federálneho zhromaždenia ČSFR a Slovenskej národnej rady, účasť na legislatívnom procese, širokú a demokratickú diskusiu o organizácii a postavení miestnej samosprávy v spoločnosti.

 

 

1.snem.jpg

 

Jedna z mála snímok z ustanovujúcej konferencie ZMOS sa zachovala
v Spravodaji Rady ZMOS z júna 1990


 
ÚvodÚvodná stránka