Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Problematika „zhromaždenia“ v mestách a obciach

diar_poznamky.jpg

Bratislava – 21. augusta 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska sa v aktuálnom vydaní newslettera venuje problematike „zhromaždenia“ v mestách a obciach.
V prostredí samosprávy sa stretávame s rôznymi možnosťami pri zadefinovaní pojmu „zhroma ...viac...

Zverejnené 21.8.2019


 

Európske pravidlá v praxi - prieskum Úradu pre verejné obstarávania

poznamkovy_blok.jpg

Bratislava - 20. augusta 2019 - Európska komisia vyzýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov k spoluúčasti na elektronickom on-line dotazníku, výstupy ktorého môžu byť nápomocné pre aplikáciu noriem Európskej únie v praxi.
Nakoľko je dota ...viac...

Zverejnené 20.8.2019


 

Seminár „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

seminár.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska, partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu Vás pozýva na seminár: „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľom semináru bude diskutovať  na problematiku dobrovoľníctva, umožniť š ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Smart energetika v samospráve

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 8. augusta 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší zo série workshopov, ktoré sú venované smart riešeniam. Podujatie sa uskutoční v obci Ružindol a bude venované Smart energetike v samospráve.
Smart ako nástroj m ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

euro-850366_640.jpg

Bratislava – 7. augusta 2019 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej sl ...viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Smart city, digitalizácia & IKT-riešenia - exkurzia pre slovenských odborníkov v Nemecku

5G.jpg

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti smart city, digitalizácie a IKT-riešení, získajú na odbornej exkurzii zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách na úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osv ...viac...

Zverejnené 6.8.2019


 

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

euro-850366_640.jpg

Bratislava - 31. júla 2019 - Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určov ...viac...

Zverejnené 31.7.2019


 

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 
Položky 1-10 z 40

ZMOS organizoval jedinečnú medzinárodnú konferenciu

10.jpgBratislava – 27. septembra 2018 - Združenie miest a obcí Slovenska v polovici septembra zrealizovalo jedinečnú medzinárodnú konferenciu. „Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“ ktorá bola prvým podujatím svojho druhu, ktoré organizuje ZMOS s presahmi na celý administratívny priestor Vyšehradského zoskupenia.

Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom prvej z viacerých medzinárodných konferencií bolo predstavenie postojov k vybraným témam, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú činnosť miestnej územnej samosprávy a ich vnímanie z pohľadu Slovenskej republiky s prihliadnutím na kontext V-4. 

10.jpgPodujatie bolo koncipované do troch blokoch, po ktorých účastníci prerokovali závery a odporúčania. Prvý ročník medzinárodnej konferencie úvodným slovom otvoril predseda ZMOS Michal Sýkora a predseda TӦOSZ Schmidt Jenö z Maďarska.

Prvým blokom podujatia bola diskusia zameraná na SMART inovatívne prístupy a komplexné riešenia, v ktorom vystúpil Michal Kaliňák, gestor národného projektu a to so vstupom do problematiky z hľadiska ambícií národného projektu ZMOS. Následne postoje rezortu hospodárstva k tejto oblasti predstavila Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií s témou (R)evolúcia v riadení mesta a obce. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Centrálny koordinačný orgán, informovala o koordinácii mechanizmu Smart cities v prostredí UPVII. Hosťami z Českej republiky boli Martin Hlavík z občianskeho združenia SMART Ateliér a Daniel Vlček, ktorý reprezentoval Czech Smart City Cluster. Obaja sa sústredili na SMART prístup pre samosprávy a skúsenosti z Českej republiky. 

11.jpgV poradí druhý blok podujatia sa sústredil na Vstup do problematiky financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce. V tejto časti sa financovaniu municipálneho rozvoja mimo eurofondov venoval Juraj Hošták zo spoločnosti Ernst & Young. Problematika financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja bola témou Petra Balíka z Európskej investičnej banky. Téme zameranej na financovanie projektov samospráv/skúsenosti a perspektívy z Grantov EHP a Nórska sa venoval František Kašický, veľvyslanec  s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Boris Striženec, vedúci oddelenia strategických činností z odboru grantov EHP a Nórska. Ďalšími vystupujúcimi k tejto problematike boli Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá sa venovala MFF/EK legislatívnemu návrhu kohéznej politiky na nové programové obdobie a riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR Michal Blaško. Ten prezentoval možnosti financovania municipálneho rozvoja cez programy a projekty Európskej územnej spolupráce. 

2.jpg

Druhý deň podujatia otvoril Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Po jeho komplexnej prezentácii aktivít v oblasti agendy SMART a eurofondov sa účastníci venovali v poradí tretiemu bloku podujatia a to Kontrolnej činnosti v samospráve s podtitulom – prevencia a otvorenosť. S témou: Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve vystúpil Ján Janoško zo sekcie verejnej správy a územnej samosprávy Ministerstva vnútra SR. Tomáš Lepieš, odbor dohľadu, ÚVO  prezentoval kontrolnú činnosť ÚVO  a najčastejšie problémy pri aplikácii zákona o Verejnom obstarávaní. Na rečnícku otázku: Kontrola- postrach samosprávy či nová výzva? Ponúkol odpoveď Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ kancelárie predsedu Najvyšší kontrolný úrad SR. O aplikačnej praxi a kontrolnej činnosti na úrovni samosprávy hovoril Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov. 

5.jpgZa typicky medzinárodný blok môžeme označiť pokračovanie v téme kontrolnej činnosti, kde vystúpenia patrili výlučne zahraničným prednášajúcim. Príklady z praxe - audit miestnych samospráv boli témou Piotra Miklisa, riaditeľa regionálnej pobočky Katowice, Najvyšší kontrolný úrad Poľsko. Viceprezidentka Najvyšší kontrolný úrad Česká republika Zdeňka Horníková vystúpila s témou „NKÚ ČR a možnost kontrol územních samosprávných celků.“ O inovatívnych metódach na podporu kvality miestnych samospráv diskutoval József Janik, Štátny kontrolný úrad, Maďarsko. Ani v tomto bloku nechýbali priame skúsenosti zo samospráv, ktoré obohatila Małgorzata Małuch, starostka spoločenstva obcí Sękowa, Poľská republika s témou venovanou kontrolnej činnosti v mestách a obciach v Poľsku a Schmidt Jenö, primátor mesta Tab, Maďarsko s kontrolnou činnosť v mestách a obciach v Maďarsku. 

13.jpgÚčastníci podujatia v závere dvojdňovej medzinárodnej konferencie prerokovali závery a odporúčania, ktoré sa formou takejto verejnej konzultácie stali súčasťou ďalších aktivít v rámci Národného projektu ZMOS: Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Závery a odporúčania:

Aktívna participácia v rámci agendy SMART je výrazným krokom k modernizácii miestnej územnej samosprávy. Jej spájanie s medziobecnou spoluprácou vytvorí predpoklady na väčšiu kooperáciu samospráv a koordinovaný rozvoj územia.

Popri EŠIF je potrebné zamerať pozornosť alternatívne financovanie municipálneho rozvoja ako ďalších finančných mechanizmov podporujúcich rozvoj miest a obcí.

Budúci ročník konferencie MUNICIPÁLNA V4 bude zohľadňovať požiadavky na témy definované účastníkmi aktuálneho podujatia.

V príprave a pri aktualizácii koncepčných a strategických dokumentov budeme prihliadať na podporu SMART agendy a rozvoj medziobecnej spolupráce.

V rámci transferu know-how zabezpečíme presun príkladov dobrej praxe v oblasti medziobecnej spolupráce a SMART riešení do miest a obcí na Slovensku z krajín V4.  

Porovnávaním modelov miestnej územnej samosprávy na úrovni V4 budeme formulovať odporúčania na zmeny súčasného systému na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo 18.-19. septembra 2018 v Hotel & Spa Resort Kaskady, Sliač- Sielnica. Jeho súčasťou bolo aj tlačová beseda predsedu ZMOS Michala Sýkoru a ministerky vnútra SR Denisy Sakovej k oficiálnemu začiatku národného projektu.

Všetky výstupy z konferencie vrátane prezentácií, fotografií a videozáznamy sú priebežne uverejňované na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti Národný projekt ModMUS.

 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
garant projektu  

 

 


 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka