Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Zaujímavé témy s kvalitnými odborníkmi

uvod.jpgBratislava – 10. decembra 2018 – Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo 6. a 7. decembra 2018 workshop zameraný na súčasný model miestnej územnej samosprávy. Odborný vstup do kľúčových problematík a vecná diskusia ku každému z tematických blokov sprevádzali výrazný záujem účastníkov o priebeh podujatia.

Po otvorení workshopu gestorom projektu Michalom Kaliňákom a odborným garantom projektovej aktivity zameranej na audit kompetencií Ladislavom Adamovičom sa účastníci sústredili na prvý blok podujatia: Výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií. V tejto časti vystúpil Jaroslav Pilát (advokát) s témou Kompetencie v samospráve, legislatívne vymedzenie originálnych a prenesených kompetencií. 

chmelova.jpgEva Chmelová (MV SR) s prednáškou venovanou finančnému a organizačnému zabezpečeniu volieb – poznatky z aplikácie zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva s dôrazom na miestnu územnú samosprávu. Ďalším vystupujúcim bol Ľubomír Andrassy (NKÚ SR), ktorý sa venoval kontrole – ceste k lepšej správe vecí verejných.

V tomto bloku sa pozornosť účastníkov zamerala aj na oblasť bývania a kompetencie v oblasti stavebného zákona, kde boli hlavnými rečníkmi Viera Hlaváčová a Viera Rajprichová z rezortu dopravy a výstavby.

Druhý blok podujatia s názvom: Od kompetencií k povinnostiam patril ďalej expertovi projektovej aktivity Jánovi Marušincovi s témou Kompetencie v oblasti matriky a registra obyvateľstva.

hudecova.jpg

Irena Hudecová z Úradu na ochranu osobných údajov SR sa venovala GDPR v podmienkach miest a obcí.

Výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií otvoril druhý deň workshopu. Iva Pipišková (ZMOS) sa sústredila na kompetencie v oblasti sociálnych služieb. Kompetenciám v oblasti školstva sa venovali experti projektovej aktivity Janka Sládečková a Peter Mederly a tiež Zdenko Krajčír (ZMOS).

Ľubomír Plai, expert projektovej aktivity uviedol možnosti zlepšovania súčasného potenciálu územnej samosprávy. Po diskusii k tejto téme nasledovalo spoločné formulovanie záverov a odporúčaní.

Schválené závery a odporúčania

Ďalšie podujatia (semináre, workshopy) budú reagovať na témy, ktorým bola venovaná mimoriadna pozornosť a diskusia v priebehu tohto workshopu.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy je potrebné zamerať pozornosť na finančnú disciplínu a systematické vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich agendu v tejto oblasti.

Pre audit kľúčových prenesených kompetencií je dôležité správne nastavenie metodiky, ktorá bude garantovať objektívne posúdenie súčasného stavu a pomôže pri formulovaní konkrétnych návrhov na úpravy a zmeny.

V oblasti GDPR je nevyhnutné zvýšiť mieru informovanosti o povinnostiach, skúsenostiach a aplikačnej praxi súvisiacej s ochranou osobných údajov. 

V oblasti nájomného bývania je potrebné venovať zvýšenú pozornosť možnostiam podpory, rozvoja a formulovania trendov zvyšujúcich záujem samospráv o tento typ bývania.

Závery z výkonnostných kontrol NKÚ SR budú využité na prevenciu v rámci kontrolnej činnosti v prostredí miestnej územnej samosprávy.

ZMOS bude participovať na príprave výkonnostných kontrol z hľadiska zamerania na jednotlivé verejné politiky nie na formálne nedostatky.

uvod.jpg

 

„Kompetencie v oblasti sociálnej pomoci“

pipiskova.jpgDo oblasti sociálnej pomoci  patrí v podmienkach miestnej územnej samosprávy viacero široko nastavených kompetencií. Hovoríme  o nich ako o kompetenciách pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb, podpore preventívnych programov pre rôzne skupiny obyvateľstva, sociálnoprávnom poradenstve či o inštitúte náhradného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. Kde sa teda zobrali všetky tieto kompetencie, povinnosti ale aj rozsiahle možnosti v podobe podpory dobrovoľníctva či iných  aktivít určených seniorom, deťom, rodinám ale aj kategóriám neprispôsobených či vylúčených osôb a skupín obyvateľstva? Ako sme  ich ako obce a mestá v priebehu rokov získali?  A z akých prostriedkov majú obce a mestá tieto činnosti, programy a pomoc svojim občanom financovať? Odpoveďou na nielen tieto otázky bola prezentácia venovaná kompetenciám miestnej územnej samosprávy v oblasti sociálnej pomoci.

 

„Kompetencie v oblasti školstva“

sladeckova.jpgV tomto bloku sa účastníci prostredníctvom odborníkov, ktorí sú spoluautormi decentralizačného legislatívneho balíka pre oblasť regionálneho školstva, pútavou formou dozvedeli, aké kompetencie v oblasti školstva vykáva miestna štátna správa (mestá a obce) a to v rozdelení na originálne (samosprávne) kompetencie a na prenesený výkon štátnej správy (kompetencie, ktoré v zmysle Ústavy SR preniesla vláda na územnú samosprávu. Súčasťou prezentácie bola aj informácia o tom, ktoré kompetencie majú oprávnenie vykonávať všetky mestá a obce a ktoré len mestá a obce s postavením školských úradov. V tejto časti sa neopomenul ani systém financovania výkonu týchto kompetencií a to z vlastných príjmov územnej samosprávy (originálne kompetencie) a z prostriedkov štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej správy).

krajcir.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií - Kompetencie v oblasti bývania, Kompetencie v oblasti stavebného zákona

hlavacova.jpgViaceré kompetencie miest a obcí sa dotýkajú regulácie rozvoja v území, súvisia s oblasťou bývania aj plnením úloh v oblasti stavebného zákona. Bez ohľadu na to, či ide o výkon originálnych kompetencií, alebo tých, ktoré na samosprávy presunul štát, kľúčové je, aby boli realizované efektívne, optimálne, ale aj precízne. Obidve tieto témy, teda bývanie aj stavebný zákon dominovali v predvolebnej kampani do komunálnych volieb čo dokazuje, že mestá a obce majú záujem zodpovedne tvoriť svoje územie. Preto prednášky v tomto bloku boli venované tomu, ako môžu byť samosprávy aktívne napríklad v oblasti nájomného bývania a čo všetko im patrí do „rúk“ v rámci stavebného zákona.

rajprichova.jpg

 

 

Kompetencie v samospráve, legislatívne vymedzenie originálnych a prenesených kompetencií“

pilat.jpgVystúpenie sa zaoberalo zadefinovaním tzv. originálnych kompetencií územnej samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy, ktorý územná samospráva vykonáva. Odvíja sa od ústavného zakotvenia, prechádza cez zákonnú úpravu a upozorňuje na pôvodné originálne kompetencie, originálne kompetencie upravené v osobitných predpisoch a na prenesený výkon štátnej správy, vyplývajúci z osobitných predpisov. V súvislosti s decentralizáciou kompetencií  upriamuje pozornosť na tzv. interpretačné pravidlo, zavedené do zákona o obecnom zriadení. Predstavuje a porovnáva výkon, personálne a technické zabezpečenie, rozhodovacie právomoci jednotlivých orgánov územnej samosprávy v závislosti od druhu kompetencie, postup pri správnom konaní a samozrejme, financovanie týchto kompetencií. Poukazuje na problematické úskalia takéhoto rozdelenia kompetencií a ich výkon. Načrtáva možné zmeny do budúcnosti.

 

„Kompetencie v oblasti matrík a hlásenia obyvateľstva“ 

marusinec.jpgV oblasti hlásenia pobytu a matrík sa účastníci workshopu bližšie oboznámia s legislatívnym rámcom, ako aj praktickými a skúsenosťami výkonu týchto prenesených kompetencií. Predmetom prezentácie bude okrem právnych predpisov aj popis organizačného zabezpečenia a financovania týchto agend.

Možnosti zlepšovania súčasného potenciálu územnej samosprávy“

Zlepšovanie súčasného potenciálu samosprávy, jej schopnosti a spôsobilosti ku kvalitnému výkonu sa stáva dôležitou výzvou, pred ktorou dnes stoja obce, mestá a vyššie územné celky. Decentralizácia kompetencií musí ísť ruka v ruke s výkonnosťou územnej samosprávy, s jej možnosťami a schopnosťami podávať požadovaný výkon pri zabezpečovaní dostupnosti a kvality verejných služieb. Dôležitosť  zvyšovania výkonnosti samosprávy potvrdzujú súčasné trendy v decentralizácii a v meniacich sa vzťahoch medzi samosprávou a občanmi. Tieto vývojové tendencie sú vzájomne previazané a vyžadujú si hľadanie možností na neustále zvyšovanie kvality výkonov pri zabezpečovaní jednotlivých agend a na ďalšie rozvíjanie potenciálu územnej samosprávy. Rozvíjanie schopností územnej samosprávy podávať kvalitný výkon vychádza z definície efektívnej organizácie s vysokou kultúrou kvality.

plai.jpg

Príspevok bol zameraný na komplexné manažérstvo kvality, na potrebu hodnotiť úroveň schopností alebo spôsobilostí, ktoré charakterizujú dobre riadenú organizáciu a ponúka efektívne nástroje a prístupy, ktorých využitím môžu samosprávy na miestnej ale aj regionálnej úrovni lepšie čeliť náročným výzvam súčasnosti. 

Prezentácie z workshopu sú publikované na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti MODMUS.


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“

 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, komp ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka