Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zákony a nariadenia


 

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov


 

Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí


 

Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách


 

Zákon č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám


 

Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky


 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách


 

Zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach


 

Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave


 

Zákon č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve


 

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva


 

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách


 

Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci


 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku


 

Zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


 

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl


 

Zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve


 

Zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach


 

Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre


 

Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti


 

Zákon č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty


 

Zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti


 

Zákon č.183/2000 Z.z. o knižniciach


 

Zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti


 

Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy


 

Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja


 

Zákon č. 506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a doplnení zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách


 

Zákon č. 263/1999 Z.z o verejnom obstarávaní


 

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci


 

Zákon č. 599/2001 Z.z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami


 

Zákon č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí


 

Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest


 

Zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe


 
ÚvodÚvodná stránka