Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

V polovici februára rokovala Sekcia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kúpeľníctva

Bratislava – 16. február 2017 – Členovia Sekcie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kúpeľníctva Rady ZMOS sa na včerajšom rokovaní v Liptovskom Mikuláši venovali aktuálnym témam z hľadiska financií aj kompetencií.

Členovia sekcie sa najskôr venovali stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby k schválenému rozpočtu na roku 2017 v oblasti cestovného ruchu a stavu po zrušení SACR. V rámci tejto témy sa intenzívne rokovalo aj o problematike kúpeľných miest a dani z ubytovanie. Hlbšia analýza tohto problému bude predmetom stretnutie kúpeľných miest v Turčianskych Tepliciach. Rovnako odznela aj informácia o rokovaní medzi zástupcami ZMOS a zástupcami OOCR o vytvorení Asociácie Oblastných Organizácií Cestovného Ruchu. Členovia odbornej sekcie následne prerokovali informáciu o prenesení zodpovednosti za oblasť regionálneho rozvoja z rezortu dopravy a výstavby na Úrad vlády SR. Vyjadrili znepokojenie nad tým, že nie je úplne jasne zadefinované, aké kompetencie prechádzajú na nový rezort a aké kompetencie ostávajú pod gesciou Ministerstva dopravy a výstavby SR. V súvislosti s problémami záchytných parkovacích plôch pre karavany prerokovali návrh postupu pri vytváraní tejto siete parkovísk. Svoju pozornosť tiež sústredili na implementáciu operačného programu IROP a situáciu v prístupe LEADER/CLLD a možnostiam financovania  cez LEADER/CLLD. Členovia sekcie sa v závere rokovania zúčastnili prehliadky novootvoreného informačného centra v Liptovskom Mikuláši. V bode rôzne sa rokovalo o problematike nájomných bytov a tejto agende ešte bude venovaná hlbšia pozornosť. Rokovania sa zúčastnil aj výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány, ktorý dopĺňal aktuálne informácie z prerokovaných oblastí.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Pri Rade ZMOS pôsobí 10 odborných sekcií. 

 

(zmos)


 
ÚvodÚvodná stránka