Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

URBACT III

Základné informácie pre oprávnených žiadateľov

 •          OP URBACT III je program európskej územnej spolupráce, ktorý už 15 rokov podporuje vzájomnú výmenu skúseností medzi partnermi naprieč Európou,
 •          Program podporuje 3 oblasti:
  •     tvorbu sietí pre akčné plánovanie,
  •     tvorbu sietí na prenos príkladov dobrej praxe,
  •     tvorbu implementačných sietí.
 •          Aktuálne vyhlásená výzva je zameraná na tvorbu sietí pre akčné plánovanie (od 7. januára do 17. apríla, 15:00 CET).
  •     Sieť je definovaná ako partnerstvo miest; v aktuálnej výzve je možné vytvoriť partnerstvo 7 až 9 projektových partnerov + Lead Partner.
  •     Ako sa zapojiť – mesto/organizácia a iný subjekt fungujúci vo verejnom záujme, zverejní projektový návrh do nástroja pre vyhľadávanie partnerov.
  •     Projektový návrh si mesto nadefinuje na základe vlastných potrieb. Napr. mesto sa plánuje zaoberať témou dopravy alebo zelenej infraštruktúry, tak uvedie všetky informácie o plánoch mesta do nástroja vyššie.
 •          Projekt trvá 2,5 roka a je rozdelený do dvoch fáz. Jeho cieľom je pripraviť zúčastnené mestá na návrh akčných plánov, ako reakciu na výzvy, ktorým čelia. Napr. pokiaľ sa mesto plánuje zaoberať témou dopravy, tak počas trvania projektu si vytvorí akčný plán pre svoje mesto a do konca 2,5 ročného obdobia by sa mali zrealizovať aspoň jednoduchšie aktivity.
  •     výstupom projektu by mali byť koncepčné materiály, použiteľné napr. v žiadosti pre financovanie z európskych podporných programov alebo konkrétne postupy na riešenie situácie v oblasti dopravy a ŽP v meste.
 •          Financovanie – prebieha spätne po 6 mesiacoch. Partnerské mesto zadá všetky svoje výdavky do systému SYNERGIE-CTE. Lead Partner ich odsúhlasí a následne musia všetky výdavky prejsť prvostupňovou kontrolou v danom štáte, na základe ktorej bude mestu vydaný certifikát (za každé 6 mesačné obdobie). Následne Lead Partner na základe všetkých certifikátov žiada Sekretariát programu URBACT v Paríži o prostriedky za každé uzavreté obdobie.
 • Oprávnené výdavky – výdavky na zamestnanca; kancelárske a administratívne výdavky; cestovné a ubytovacie výdavky; výdavky na externú expertízu; výdavky na zariadenie.
  •     Celková finančná alokácia siete je do výšky 750 000 EUR. Pri plnom obsadení siete, t. j. 10 partnerov, môže získať Vaše mesto finančnú alokáciu v maximálnej výške 75 000 EUR.
 • Partneri z menej rozvinutých a prechodných regiónov získajú spolufinancovanie z ERDF do výšky 85 %, tzn., že od zapojeného mesta sa očakáva príspevok v maximálnej výške 11 250 EUR na celé obdobie trvania projektu (2,5 roka).
 • Partneri z viac rozvinutých regiónov (v zmysle Eurostatu iba Bratislavský samosprávny kraj) získajú spolufinancovanie z ERDF do výšky 70 %, tzn., že od zapojeného mesta sa očakáva príspevok v maximálnej výške 22 500 EUR na celé obdobie trvania projektu.

 

 

 

Ďalšie informácie nájdete v sekcii UŽITOČNÉ DOKUMENTY na stránke TU.

 

 

Formovanie partnerstva:

 

Návrh siete miest sa vyprofiluje počas prvej fázy projektu (6 mesiacov). Patria sem 2 nadnárodné stretnutia medzi mestami, vytvorenie URBACT miestnej podpornej skupiny z miestnych zainteresovaných strán, ktorá bude spolupracovať pri tvorbe AP a vypracovanie základnej štúdie s pomocou odborníkov na prípravu AP (toto všetko počas prvej fázy – 6 mesiacov). Cieľom prvej fázy je upresniť tému siete, výzvy miest, určiť, kto je zainteresovaný alebo relevantný pre zapojenie sa na miestnej úrovni, definovať potreby vzdelávania a orientáciu pre budúce akčné plány.

 

Aplikácia (resp. žiadosť o vstup do druhej fázy) sa vypracuje počas 1. fázy.

 

Na konci prvej fázy sieť miest predkladá žiadosť pre vstup do druhej 2. fázy (24 mesiacov) (ktorú posudzuje monitorovací výbor, ktorý sa skladá z jedného člena za každý členský štát). Počas druhej fázy sa uskutočnia viaceré nadnárodné stretnutia medzi mestami, stretnutia miestnych skupín, školenia o tom, ako navrhnúť integrovaný akčný plán a nakoniec realizácia/testovanie malých riešení/aktivít, ktoré boli identifikované v AP.

 

Projekt začína v septembri 2019 a bude končiť v máju 2022.

 

Ďalšie informácie sa nachádzajú v príručke (Guide k sieťam pre akčné plánovanie – Fáza č. 1) na strane 16 – 18, ktorú nájdete v nasledujúcom článku o aktuálnej výzve TU (sekcia UŽITOČNÉ DOKUMENTY).

 

Oprávnené výdavky podrobnejšie:

 

 • výdavky na zamestnanca zapojeného mesta, ktorý je zapojený do projektu,
 • kancelárske a administratívne výdavky partnerskej organizácie[1],
 • cestovné a ubytovacie výdavky na zamestnancov partnerských organizácií, ktoré súvisia s aktivitami projektu. V tejto kategórii sú zahrnuté cestovné výdavky, ubytovanie, výdavky na stravu, víza a / alebo denné diéty,
 • výdavky na externú expertízu a služby poskytované verejným alebo súkromným subjektom alebo fyzickou osobou mimo partnerskej organizácie. Táto kategória zahŕňa výdavky zaplatené na základe zmlúv a faktúr alebo žiadostí o úhradu vykonanej práce externým odborníkom a poskytovateľom služieb, ktorí sú požiadaní o vykonanie určitej úlohy alebo činnosti spojenej s realizáciou projektu. Táto kategória tiež zahŕňa všetky výdavky spojené s organizáciou stretnutí, ako aj cestovné a ubytovacie výdavky pre  osoby mimo partnerskej organizácie (externí experti, rečníci, poskytovatelia služieb, členovia URBACT miestnej podpornej skupiny[2]),
 • výdavky na zariadenie zakúpené alebo prenajaté partnerom projektu na dosiahnutie cieľa projektu (PC, monitor, tlačiareň, skener, digitálny projektor, digitálna kamera, IT software, kancelársky nábytok).

 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. Richard Száraz, URBACT – Slovenské kontaktné miesto, 02 594 94 569

 

[1] Partnerská organizácia, resp. oprávnený žiadateľ (mesto, alebo iný subjekt fungujúci vo verejnom záujme).

[2] Vytvorenie URBACT miestnej podpornej skupiny je súčasťou prvej fázy projektu. Skladá sa z miestnych zainteresovaných strán, ktorí sú nápomocní pri tvorbe akčného plánu a stanovení projektových aktivít.


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka