Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum sociálneho dialógu II.

CSD II.

NÁRODNÝ PROJEKT CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. Základné informácie
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa ...viac...

Zverejnené 9.8.2017
Aktualizované: 26.3.2018


 

Profil národného projektu

csd.jpgNárodný projekt Centrum sociálneho dialógu II. potrvá do júla 2021 dokedy sa partneri zaviazali naplniť jeho ciele.

Medzi ne patrí podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike, ďalej vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni, a posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania.

Hlavnými cieľovými skupinami sú sociálni partneri na všetkých úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej), zamestnanci a zamestnávatelia.

 

Oficiálna stránka projektu

 

 

Publikačná činnosť

Prehľad autorských diel, ktoré boli vypracované v rámci projektových aktivít zameraných na Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. expertným tímom sociálneho partnera Združenie miest a obcí Slovenska. Vyjadrujú názory a postoje sociálneho partnera na predmetnú tému.

 

 


 

Účastníci workshopu formulovali jasné závery

fotka_poprad.jpgBratislava – 7. marca 2018 - Združenie miest a obcí Slovenska pokračovalo vo vzdelávacích aktivitách a zorganizovalo workshop, ktorý bol zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných komunít. Podujatie sa uskutočnilo 27. februára 2018 na Mestskom úrade v Poprade.

Cieľom podujatia bolo získať poznatky a osvojiť si možnosti na zlepšenie situácie najmä v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v základných školách v špecifickej skupine miest a obcí s výrazným zastúpením rómskej komunity. Workshop bol tematicky koncipovaný do dvoch častí.

Prvá bola hľadaním odpovede na otázku: Rómovia v školstve – Nemožná úloha? V tejto časti vystúpil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábelo Ravasz, štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák a Peter Mederly, člen Zboru expertov aktivity Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. V druhom bloku podujatia k problematike predškolského vzdelávania rómskych detí v vystúpil primátor Trebišova Marek Čižmár a starosta obce Kozárovce Jozef Majer. V závere podujatia jeho účastníci spoločne formulovali závery, ktoré predstavil výkonný podpredseda ZMOS a expert Riadiaceho výboru Jozef Turčány.

Združenie miest a obcí Slovenska je spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ partnerom v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ponúka široké odborné a metodické zázemie v rôznych oblastiach formou vypracovania analýz a organizovaním vzdelávacích podujatí.

Závery a odporúčania formulované účastníkmi workshopu:

1. Reálne odstránenie nedostatkov v školstve v podmienkach marginalizovaných komunít (ďalej MRK) sa musí stať spoločenskou a politickou prioritou presahujúcou jedno volebné obdobie.

2. Vykonanie všetkých systémových zmien v regionálnom školstve v podmienkach MRK musí byť realizované tak, aby bola zabezpečená vymožiteľnosť všetkých legislatívnych opatrení nielen zo strany orgánov verejnej správy, ale tiež rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ( MRK).

3. Je potrebné urýchliť prípravu a schválenie systémových zmien v školstve v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV); v rámci tohto procesu zvažovať aj argumenty a riešenia obsiahnuté v analytickej štúdii „Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí“ vypracovanej na pôde ZMOS v roku 2017 v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.

4. V rámci prípravy systémových zmien osobitne sa zamerať aj na problém optimalizácie siete škôl a školských zariadení, a s tým súvisiace potrebné úpravy systému financovania v súlade so súčasným rozdelením pôsobností.

5. Je potrebné vrátiť kompetencie v oblasti školstva z pôsobnosti ministerstva vnútra SR späť do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre odstránenie resp. zmiernenie najvážnejších  problémov v oblasti výchovy a vzdelávania v podmienkach MRK odporúčajú účastníci workshopu orgánom ZMOS, aby presadzovali a podporovali: 

1. Urýchlenú realizáciu legislatívnych zmien, ktorými sa zabezpečí prechod financovania všetkých poradenských zariadení zo štátneho rozpočtu už pre rok 2019, a následne tých neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré nemôžu zriaďovať mestá a obce, ale sú financované z ich vlastných príjmov.

2. Sfunkčnenie Rezortného informačného systému v školstve pre zabezpečenie relevantných údajov podľa miest, obcí, škôl a školských zariadení. Na základe týchto údajov presadzovať vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na objektívne stanovovanie počtov asistentov.

3. Realizáciu odporúčaní Štátnej školskej inšpekcie obsiahnutých v Správe o úrovni výchovy a vzdelávania za školský rok 2016/2017 týkajúce sa výchovy a vzdelávania v podmienkach MRK.

4. Prípadné zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre deti od 5 rokov (posledný rok pred nástupom do základnej školy) len po predchádzajúcom legislatívnom vyriešení kompetenčných, finančných, kapacitných, personálnych otázok, a po zavedení takých legislatívnych nástrojov, ktoré zabezpečia vynútiteľnosť povinnosti aj pre rodičov týchto detí.

5. Zadefinovať opatrenia, ktorými by bola zabezpečená nadväznosť predškolskej, školskej výchovy a následne, aby žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (MKR) boli motivovaní získať stredné odborné vzdelanie.

Účastníci podujatia zároveň zdôraznili potrebu viesť diskusiu o programe výstavby škôl a školských zariadení, vrátane ich výstavby v blízkosti rómskych sídiel, ktoré by pomohli zvýšiť zaškolenosť detí najmä v predškolskom veku, o odčlenení príspevku na bývanie z príspevku na hmotnú núdzu a príprave nových učiteľov na podmienky MRK.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

PREZENTÁCIE PREDNÁŠATEĽOV

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka