Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Účastníci workshopu formulovali jasné závery

fotka_poprad.jpgBratislava – 7. marca 2018 - Združenie miest a obcí Slovenska pokračovalo vo vzdelávacích aktivitách a zorganizovalo workshop, ktorý bol zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných komunít. Podujatie sa uskutočnilo 27. februára 2018 na Mestskom úrade v Poprade. 

Cieľom podujatia bolo získať poznatky a osvojiť si možnosti na zlepšenie situácie najmä v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v základných školách v špecifickej skupine miest a obcí s výrazným zastúpením rómskej komunity. Workshop bol tematicky koncipovaný do dvoch častí.

Prvá bola hľadaním odpovede na otázku: Rómovia v školstve – Nemožná úloha? V tejto časti vystúpil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábelo Ravasz, štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák a Peter Mederly, člen Zboru expertov aktivity Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. V druhom bloku podujatia k problematike predškolského vzdelávania rómskych detí v vystúpil primátor Trebišova Marek Čižmár a starosta obce Kozárovce Jozef Majer. V závere podujatia jeho účastníci spoločne formulovali závery, ktoré predstavil výkonný podpredseda ZMOS a expert Riadiaceho výboru Jozef Turčány.

Združenie miest a obcí Slovenska je spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ partnerom v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ponúka široké odborné a metodické zázemie v rôznych oblastiach formou vypracovania analýz a organizovaním vzdelávacích podujatí.

Závery a odporúčania formulované účastníkmi workshopu:

1. Reálne odstránenie nedostatkov v školstve v podmienkach marginalizovaných komunít (ďalej MRK) sa musí stať spoločenskou a politickou prioritou presahujúcou jedno volebné obdobie.

2. Vykonanie všetkých systémových zmien v regionálnom školstve v podmienkach MRK musí byť realizované tak, aby bola zabezpečená vymožiteľnosť všetkých legislatívnych opatrení nielen zo strany orgánov verejnej správy, ale tiež rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ( MRK).

3. Je potrebné urýchliť prípravu a schválenie systémových zmien v školstve v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV); v rámci tohto procesu zvažovať aj argumenty a riešenia obsiahnuté v analytickej štúdii „Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí“ vypracovanej na pôde ZMOS v roku 2017 v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.

4. V rámci prípravy systémových zmien osobitne sa zamerať aj na problém optimalizácie siete škôl a školských zariadení, a s tým súvisiace potrebné úpravy systému financovania v súlade so súčasným rozdelením pôsobností.

5. Je potrebné vrátiť kompetencie v oblasti školstva z pôsobnosti ministerstva vnútra SR späť do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre odstránenie resp. zmiernenie najvážnejších  problémov v oblasti výchovy a vzdelávania v podmienkach MRK odporúčajú účastníci workshopu orgánom ZMOS, aby presadzovali a podporovali: 

1. Urýchlenú realizáciu legislatívnych zmien, ktorými sa zabezpečí prechod financovania všetkých poradenských zariadení zo štátneho rozpočtu už pre rok 2019, a následne tých neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré nemôžu zriaďovať mestá a obce, ale sú financované z ich vlastných príjmov.

2. Sfunkčnenie Rezortného informačného systému v školstve pre zabezpečenie relevantných údajov podľa miest, obcí, škôl a školských zariadení. Na základe týchto údajov presadzovať vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na objektívne stanovovanie počtov asistentov.

3. Realizáciu odporúčaní Štátnej školskej inšpekcie obsiahnutých v Správe o úrovni výchovy a vzdelávania za školský rok 2016/2017 týkajúce sa výchovy a vzdelávania v podmienkach MRK.

4. Prípadné zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre deti od 5 rokov (posledný rok pred nástupom do základnej školy) len po predchádzajúcom legislatívnom vyriešení kompetenčných, finančných, kapacitných, personálnych otázok, a po zavedení takých legislatívnych nástrojov, ktoré zabezpečia vynútiteľnosť povinnosti aj pre rodičov týchto detí.

5. Zadefinovať opatrenia, ktorými by bola zabezpečená nadväznosť predškolskej, školskej výchovy a následne, aby žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (MKR) boli motivovaní získať stredné odborné vzdelanie.

Účastníci podujatia zároveň zdôraznili potrebu viesť diskusiu o programe výstavby škôl a školských zariadení, vrátane ich výstavby v blízkosti rómskych sídiel, ktoré by pomohli zvýšiť zaškolenosť detí najmä v predškolskom veku, o odčlenení príspevku na bývanie z príspevku na hmotnú núdzu a príprave nových učiteľov na podmienky MRK.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

ÚvodÚvodná stránka