Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Problematika „zhromaždenia“ v mestách a obciach

diar_poznamky.jpg

Bratislava – 21. augusta 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska sa v aktuálnom vydaní newslettera venuje problematike „zhromaždenia“ v mestách a obciach.
V prostredí samosprávy sa stretávame s rôznymi možnosťami pri zadefinovaní pojmu „zhroma ...viac...

Zverejnené 21.8.2019


 

Európske pravidlá v praxi - prieskum Úradu pre verejné obstarávania

poznamkovy_blok.jpg

Bratislava - 20. augusta 2019 - Európska komisia vyzýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov k spoluúčasti na elektronickom on-line dotazníku, výstupy ktorého môžu byť nápomocné pre aplikáciu noriem Európskej únie v praxi.
Nakoľko je dota ...viac...

Zverejnené 20.8.2019


 

Seminár „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

seminár.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska, partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu Vás pozýva na seminár: „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľom semináru bude diskutovať  na problematiku dobrovoľníctva, umožniť š ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Smart energetika v samospráve

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 8. augusta 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší zo série workshopov, ktoré sú venované smart riešeniam. Podujatie sa uskutoční v obci Ružindol a bude venované Smart energetike v samospráve.
Smart ako nástroj m ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

euro-850366_640.jpg

Bratislava – 7. augusta 2019 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej sl ...viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Smart city, digitalizácia & IKT-riešenia - exkurzia pre slovenských odborníkov v Nemecku

5G.jpg

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti smart city, digitalizácie a IKT-riešení, získajú na odbornej exkurzii zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách na úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osv ...viac...

Zverejnené 6.8.2019


 

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

euro-850366_640.jpg

Bratislava - 31. júla 2019 - Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určov ...viac...

Zverejnené 31.7.2019


 

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 
Položky 1-10 z 40

Účastníci workshopu formulovali jasné závery

fotka_poprad.jpgBratislava – 7. marca 2018 - Združenie miest a obcí Slovenska pokračovalo vo vzdelávacích aktivitách a zorganizovalo workshop, ktorý bol zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných komunít. Podujatie sa uskutočnilo 27. februára 2018 na Mestskom úrade v Poprade. 

Cieľom podujatia bolo získať poznatky a osvojiť si možnosti na zlepšenie situácie najmä v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v základných školách v špecifickej skupine miest a obcí s výrazným zastúpením rómskej komunity. Workshop bol tematicky koncipovaný do dvoch častí.

Prvá bola hľadaním odpovede na otázku: Rómovia v školstve – Nemožná úloha? V tejto časti vystúpil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábelo Ravasz, štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák a Peter Mederly, člen Zboru expertov aktivity Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. V druhom bloku podujatia k problematike predškolského vzdelávania rómskych detí v vystúpil primátor Trebišova Marek Čižmár a starosta obce Kozárovce Jozef Majer. V závere podujatia jeho účastníci spoločne formulovali závery, ktoré predstavil výkonný podpredseda ZMOS a expert Riadiaceho výboru Jozef Turčány.

Združenie miest a obcí Slovenska je spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ partnerom v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ponúka široké odborné a metodické zázemie v rôznych oblastiach formou vypracovania analýz a organizovaním vzdelávacích podujatí.

Závery a odporúčania formulované účastníkmi workshopu:

1. Reálne odstránenie nedostatkov v školstve v podmienkach marginalizovaných komunít (ďalej MRK) sa musí stať spoločenskou a politickou prioritou presahujúcou jedno volebné obdobie.

2. Vykonanie všetkých systémových zmien v regionálnom školstve v podmienkach MRK musí byť realizované tak, aby bola zabezpečená vymožiteľnosť všetkých legislatívnych opatrení nielen zo strany orgánov verejnej správy, ale tiež rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ( MRK).

3. Je potrebné urýchliť prípravu a schválenie systémových zmien v školstve v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV); v rámci tohto procesu zvažovať aj argumenty a riešenia obsiahnuté v analytickej štúdii „Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí“ vypracovanej na pôde ZMOS v roku 2017 v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.

4. V rámci prípravy systémových zmien osobitne sa zamerať aj na problém optimalizácie siete škôl a školských zariadení, a s tým súvisiace potrebné úpravy systému financovania v súlade so súčasným rozdelením pôsobností.

5. Je potrebné vrátiť kompetencie v oblasti školstva z pôsobnosti ministerstva vnútra SR späť do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre odstránenie resp. zmiernenie najvážnejších  problémov v oblasti výchovy a vzdelávania v podmienkach MRK odporúčajú účastníci workshopu orgánom ZMOS, aby presadzovali a podporovali: 

1. Urýchlenú realizáciu legislatívnych zmien, ktorými sa zabezpečí prechod financovania všetkých poradenských zariadení zo štátneho rozpočtu už pre rok 2019, a následne tých neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré nemôžu zriaďovať mestá a obce, ale sú financované z ich vlastných príjmov.

2. Sfunkčnenie Rezortného informačného systému v školstve pre zabezpečenie relevantných údajov podľa miest, obcí, škôl a školských zariadení. Na základe týchto údajov presadzovať vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na objektívne stanovovanie počtov asistentov.

3. Realizáciu odporúčaní Štátnej školskej inšpekcie obsiahnutých v Správe o úrovni výchovy a vzdelávania za školský rok 2016/2017 týkajúce sa výchovy a vzdelávania v podmienkach MRK.

4. Prípadné zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre deti od 5 rokov (posledný rok pred nástupom do základnej školy) len po predchádzajúcom legislatívnom vyriešení kompetenčných, finančných, kapacitných, personálnych otázok, a po zavedení takých legislatívnych nástrojov, ktoré zabezpečia vynútiteľnosť povinnosti aj pre rodičov týchto detí.

5. Zadefinovať opatrenia, ktorými by bola zabezpečená nadväznosť predškolskej, školskej výchovy a následne, aby žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (MKR) boli motivovaní získať stredné odborné vzdelanie.

Účastníci podujatia zároveň zdôraznili potrebu viesť diskusiu o programe výstavby škôl a školských zariadení, vrátane ich výstavby v blízkosti rómskych sídiel, ktoré by pomohli zvýšiť zaškolenosť detí najmä v predškolskom veku, o odčlenení príspevku na bývanie z príspevku na hmotnú núdzu a príprave nových učiteľov na podmienky MRK.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka