Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Integrovaný manažment vodných zdrojov

Prvý informačný deň

Dňa 29 júna 2010 sa v Bratislave konal 1. informačný deň v rámci projektu „Príprava a aplikácia systému integrovaného manažmentu vodných zdrojov a modelových riešení na úrovni obcí a ich povodí“.

 

Program uskutočneného informačného dňa:

Informácia o projekte ZMOS „Príprava a aplikácia systému integrovaného manažmentu vodných zdrojov a modelových riešení na úrovni obcí a ich povodí“


Vybudovanie siete regionálnych koordinátorov ZMOS, realizácia školiacich aktivít koordinátorov
Lektor: Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS

Prezentácia hlavných výstupov projektu metodika na prípravu plánu integrovaného manažmentu vodných zdrojov obce – zostavenie plánu IMVZ obce v piatich krokoch


- sprístupnenie Katalógu technologických, technických a bio-technických riešení a príkladov z praxe,
- geografický portál miest a obcí Slovenska,
- prevádzka systému inštitucionálnej spolupráce v rámci povodí.

Lektor: Ing. Martin Kováč, riaditeľ sekcie miestneho rozvoja kancelárie ZMOS

 

• Zhodnotenie dopadov tohtoročných povodní v mesiacoch máj a jún na mestá a obce
Lektorka: Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS
 

• Návrh systémových opatrení na zníženie povodňových rizík

 

• Formulácia záverov informačného dňa
Lektor: Ing. Martin Kováč riaditeľ sekcie miestneho rozvoja kancelárie ZMOS


 

 

 

 

 


 

Často kladené otázky - FAQ


 

1. V obci nemáme verejnú kanalizáciu, chceli by sme riešiť čistenie komunálnych odpadových vôd. Ako nám môže pomôcť regionálny koordinátor v oblasti integrovaného manažmentu vodných zdrojov?

2. Naša obec má 1000 obyvateľov a zhruba už 10 rokov rozostavanú verejnú kanalizáciu.

3. Aký prínos má obec z vyplnenia dotazníka o stave ochrany a využívania vodných zdrojov na území obce?

4. Na webovej stránke www.zmos.sk je uverejnený a daný k dispozícii mestám i obciam Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe. Zaujíma nás, načo slúži a ako je využiteľný v konkrétnych podmienkach.

5. Obec pravidelne postihujú povodne, ako nám pomôže zostavenie plánu Integrovaného manažmentu vodných zdrojov obce (IMVZ)?

6. Obec nie je vlastníkom ani poľnohospodárskej, ani lesnej pôdy v našom území. Ako môžeme ovplyvniť uplatnenie protieróznych opatrení a vodozádržných opatrení na týchto pozemkoch?

7. V našej obci povodne nemáme, ale zato riešime nedostatok vodných zdrojov. Chýba nám verejný vodovod a v existujúcich studniach je málo vody.

8. Ako súvisia zmeny klímy s využívaním vody, pôdy a zmenami krajiny?

9. Bývame v meste v bytovom dome, dažďovú vodu odvádzame z našej strechy a dvora do verejnej kanalizácie. Aký prínos by pre nás znamenalo zachytenie dažďovej vody a jej následné využitie?

10. Ako je v praxi možné využiť manuál na zostavenie plánu integrovaného manažmentu vodných zdrojov obce?

11. V čom vidíte prínos bezorbových metód hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou a prečo sa málo využívajú ?

12. Prečo sa majú obce zaoberať lokálnym vodným plánovaním a ako súvisí s integrovaným manažmentom vodných zdrojov?

13. Prečo poukazujeme na potrebu ochrany pôdy a obnovy vegetácie v krajine pri riešení otázok nakladania s vodou?

Tématické súbory na stiahnutie

Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov
 Zasady_IMVZ_obci_final.pdf (280.4 kB) (280.4 kB)

 
Stratégia ZMOS v oblasti protipovodňovej prevencie
 Strategia ZMOS v oblasti protipovodnovej prevencie.pdf (220.5 kB) (220.5 kB)

 
Koncepcia IMVZ ZMOS
 KoncepciaIMVZ_ZMOS.pdf (236.8 kB) (236.8 kB)

 
Formulár na nomináciu regionálnych koordinátorov ZMOS pre oblasť IMVZ
 Formulár nominácia koordinátorov.rtf (346.5 kB) (346.5 kB)

 
Závery konzultačného stretnutia ku Koncepcii ZMOS IMVZ - 13.10. 2009
 Akcne kroky_konzultacne stretnutie13_10_2009UV.pdf (55.1 kB) (55.1 kB)

 
Principles of Integrated Water Resources Management
 Principles_IWRM_Municipalitites_River_Basins.pdf (288 kB) (288 kB)

 
Strategy on prevention and defense of towns and villages against floods
 ZMOS-strategy_prevention.pdf (173.2 kB) (173.2 kB)

 
Dotazník -ochrana a využívanie vodných zdrojov
 Dotaznik - stav ochrany a vyuzivania vodnych zdrojov na uzemi obce.rtf (183.1 kB) (183.1 kB)

 
vyhláška MŽP SR č. 251/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
 vyhl. 251-2010 vyhodnot. vydavkov na povodne.pdf (115.5 kB) (115.5 kB)

 
vyhláška MŽP SR č. 252/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
 vyhl. 252-2010 predklad. sprav o povod. sit..pdf (68.3 kB) (68.3 kB)

 
zoznam obcí, ktoré vyplnili dotazníkový prieskum o stave ochrany a využívania vodných zdrojov na území obce
 zoznam obci ktore vyplnili dotaznik.rtf (359.1 kB) (359.1 kB)

 
zoznam koordinátorov
 Koordinátori 5.xls (47.5 kB) (47.5 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka