Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekcie Rady ZMOS

Sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy.

V súčasnosti má Rada ZMOS 10 odborných sekcií. Ich členmi sú odborníci z radov primátorov a starostov - členov Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti.

Na základe potrieb praxe zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov pre výkon samosprávnych činností. Zúčastňujú sa na odborných rokovaniach s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, napĺňajú úlohy schválené snemom a snemu predkladajú správu o ich plnení


 

Rokovací poriadok odborných sekcií Rady ZMOS

 1. Odborná sekcia Rady ZMOS (ďalej len „sekcia“) je odborným, metodickým a iniciatívnym orgánom Rady ZMOS, spravidla pre oblasť identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je Združenie miest a obcí Slovenska reprezentantom a hovorcom združených miest a obcí. Sekcia plní najmä úlohy uvedené v Čl. 20 ods. 5 Stanov ZMOS, pričom v prípadoch uvedených v Čl. 20 ods. 5 písm. a) a e) Stanov ZMOS je sekcia aj výkonným orgánom Rady ZMOS.
 2. Rokovací poriadok ustanovuje pravidlá, podmienky, prípravu a priebeh rokovania sekcie. Súčasne upravuje vzťahy sekcie navonok.
 3. Sekcia sa schádza podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne.
 4. Sekcia si môže samostatne upraviť svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá rokovania a činnosti, ktoré nesmú byť v rozpore so stanovami a inými internými predpismi prijatými Radou ZMOS (ďalej len „Rada“) a Predsedníctvom ZMOS („ďalej len „Predsedníctvo“). .
 5. Na prvom zasadnutí sekcie si členovia sekcie zvolia spomedzi seba podpredsedu sekcie, ktorý zastupuje predsedu sekcie. Pravidlá a spôsob zastupovania si dohodnú predseda a podpredseda sekcie.
 6. Rokovanie sekcie zvoláva predseda sekcie, ktorý navrhne program, miesto a deň konania rokovania sekcie. Rokovanie sekcie je neverejné. Rokovanie sekcie organizačne zabezpečuje tajomník sekcie.
 7. Rokovania sekcie sa zúčastňuje tajomník sekcie, ktorého na návrh ústredného riaditeľa určí predseda ZMOS z odborných zamestnancov Kancelárie ZMOS. Na rokovanie sekcie môžu byť podľa potreby k prerokúvanému bodu programu prizývaní zástupcovia iných orgánov a inštitúcií, aj ďalší odborníci.
 8. Materiály, odborné podklady a iné písomné dokumenty na rokovanie sekcie zabezpečuje a pripravuje tajomník sekcie.
 9. Pozvánka a písomné materiály na rokovanie sekcie sa doručujú členom sekcie elektronickou poštou pred začiatkom rokovania sekcie.
 10. Rokovanie sekcie vedie predseda sekcie alebo ním poverený podpredseda sekcie.
 11. Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu.
 12. Stanoviská sekcie sú prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov sekcie.
 13. Pri príprave odborných stanovísk k návrhom právnych predpisov a iných dokumentov v rámci medzirezortného pripomienkového konania predseda sekcie z dôvodu účelnosti alebo časovej tiesne rozhodne o spôsobe spracovania stanoviska sekcie.
 14. Predseda ZMOS alebo Rada určí, ku ktorému materiálu je potrebné zaujať stanovisko Predsedníctva, prípadne Rady. Sekcia pripraví na rokovanie Predsedníctva alebo Rady k tomuto materiálu svoje odborné stanovisko spolu s návrhom na uznesenie Predsedníctva alebo Rady.
 15. Na základe rozhodnutia predsedu sekcie môže sekcia prijímať rozhodnutia a zaujímať stanoviská aj per rollam.
 16. Z rokovania sekcie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý obsahuje najmä schválené odborné stanoviská, odporúčania a návrhy sekcie pre Radu. Záznam podpisuje predseda sekcie a tajomník sekcie.
 17. Neúčasť na rokovaní sekcie je člen sekcie povinný najneskôr dva dni pred rokovaním oznámiť e-mailom alebo telefonicky predsedovi sekcie.
 18. V prípade, že sa člen sekcie nezúčastňuje rokovaní sekcie, môže predseda sekcie navrhnúť predsedovi, aby navrholRade jeho odvolanie.
 19. Rokovací poriadok sekcie nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Radou ZMOS.
 20. Rokovací  poriadok odbornej sekcie Rady ZMOS nadobudol účinnosť 20. 5. 2015

 

Náplň činnosti odborných sekcií Rady ZMOS

Odborná sekcia Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „sekcia“) v zmysle Čl. 20 Stanov ZMOS je odborným, metodickým a iniciatívnym orgánom Rady ZMOS pre oblasti spravidla identické s pôsobnosťou ústredných orgánov štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je združenie reprezentantom a hovorcom združených miest a obcí.

 

Náplň činnosti odbornej sekcie Rady ZMOS korešponduje s okruhom aktivít, ktoré zabezpečuje odborná sekcia v rámci svojho postavenia, pôsobnosti a úloh.

 

Sekcia plní tieto úlohy:        

 • podieľanie sa na príprave odbornýchstanovísk k návrhom právnych predpisov
  a iných strategických dokumentov  v rámci medzirezortného pripomienkového konania,
 • poskytovanie námetov na legislatívne zmeny, návrhy koncepčných materiálov
  v oblasti pôsobnosti miest a obcí a na riešenie aktuálnych problémov z príslušných oblastí,
 • príprava odborných stanovísk s návrhmi na uznesenie na rokovanie Predsedníctva alebo RadyZMOS k materiálom, ktoré určí predseda alebo Rada ZMOS,
 •  
 • plnenie úloh snemu z príslušných oblastí a predkladaniesprávy o ich plnení,
 • zúčastňovanie sa podľa potreby prerokúvania návrhov právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy na rozporových konaniach medzirezortného pripomienkového konaniaa vo výboroch Národnej rady SR,
 • na základe delegovania obhajovanie záujmov a zastupovanie miestnej územnej samosprávy (združenia) v poradných, pracovných a konzultačných orgánoch vlády, ministerstiev, riadiacich orgánoch pre štrukturálne fondy a na rokovaniach týkajúcich sa danej problematiky,
 • konzultácie a poradenstvo na úseku aplikácie zákonov v príslušných oblastiach,
 • podporovanie bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov so zahraničnými združeniami miestnych samospráv a ďalšími partnermi,
 • aktívne komunikovanie s domácimi a zahraničnými partnermi a organizáciami a vytváranie podmienok na riešenie spoločných  problémov miestnej územnej samosprávy na medzinárodnej úrovni.

 

Pravidlá, podmienky, prípravu a priebeh rokovania sekcie ustanovuje Rokovací poriadok, ktorý súčasne upravuje vzťahy sekcie navonok. Sekcia sa schádza podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne.

 

Tajomník sekcie:

Tajomníka na návrh  ústredného riaditeľa  Kancelárie ZMOS určí predseda ZMOS z odborných zamestnancov Kancelárie ZMOS.


 
ÚvodÚvodná stránka