Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Doplnkové výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“ Vytlačiť
 

Miesto výkonu práce: Bratislava

Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, kompetencie)

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Expert  pre  tvorbu  štúdie  bude zamestnancom ZMOS   na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jejobsah
 • komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorbyštúdie

 

Požadované vzdelanie/prax/špecifické kritériá:

 • expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne-4roky;
 • expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6rokov;
 • expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 6-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy;
 • expert 4 - VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 10-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, znalosť cudzieho jazyka.

 

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, v tvorbe analytickej činnosti, v spracúvaní dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

 • svoju odbornú skúsenosť expert/expertka podloží relevantnými 2-3 dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nichpracoval/-a
 • publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovanýchtextov.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia vproblematike
 • dobrá práca stextom
 • výborné analytickézručnosti
 • priebežný kontakt s projektovým tímom partnera NP PKSD (počas procesu tvorby štúdie sa predpokladá vBratislave)
 • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť azodpovednosť

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých miest a obcí, ale presadzovať oprávnené záujmy územnej samosprávy do legislatívnych predpisov. V rámci partnerstva na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“ sa zameria na posilnenie odborných a analytických kapacít pri spracovávaní vysoko odborných podkladov pre prácu a rozhodovanie na  najvyššej úrovni sociálnych partnerov.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa/ samospráva/ miestna územná samospráva

 

Informácie o výberovom konaní:

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu achbergerova@zmos.sk najneskôr do 23.5.2019:

 •  profesijný životopis v slovenskom jazyku (vo formáte Europass),
 •  motivačný list, v ktorom preukáže skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov,
 • referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval obdobné strategické dokumenty, vrátane kontaktnejosoby,
 • relevantné 2 dokumenty obdobného charakteru (najlepšie v elektronickej podobe /alebo odkaz na web so zverejnením) a uvedie, v akom rozsahu sa podieľal na tvorbedokumentov.

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Štúdia v rámci NP PKSD partnera ZMOS - nájomné bývanie. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911801222, PhDr. Michal Kaliňák, PhD., garant štúdie.

 

ZMOS pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční následne po termíne predkladania ponúk uchádzačov. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

 

V rámci implementácie NP Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej aj NP PKSD) partner ZMOS realizuje cez hlavnú aktivitu: Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni - proces spracovania hĺbkových analýz pre prácu a rozhodovanie  na  najvyššej úrovni.

 

ZMOS hľadá experta/expertku do tímu na vypracovanie štúdie. Jej vypracovanie sa očakáva v mesiaci august 2019. ZMOS predpokladá, že na vypracovaní štúdie sa budú podieľať cca 6-8 experti.

 

Všeobecnejšie rámce dokumentu:

Formulovanie podporných mechanizmov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Pomer nájomného bývania vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu radí Slovensko na posledné priečky v rámci Európskej únie. Nájomné bývanie patrí medzi originálne kompetencie obcí, pričom dnes musí reflektovať na nové trendy súvisiace s ekonomickou mobilitou, demografickým vývojom, snahou samospráv zabezpečiť dostupné nájomné bývanie  ako  konkurenčnú  výhodu  pre  získanie  nových  obyvateľov  s trvalým  pobytom  a tiež  s alternatívnymi možnosťami financovania výstavby nájomných bytov. Spracovaný dokument bude reagovať na tieto  faktory,  pričom  jeho  ambíciou  je  formulovanie  návrhu  odporúčaní  a možností,  ktoré  prispejú  k rozvoju nájomného bývania v mestách a obciach.

Ciele:

 • Súčasný stav nájomného bývania vrátane finančnej a legislatívnejpodpory.
 • Vstup do problematiky rozvoja nájomného bývania z hľadiska sociálnych práv, podpory pracovnej mobility a rozvojových politík miest aobcí.
 • Možnosti rozvoja nájomného bývania naSlovensku.
 • Odporúčania a navrhované zmeny pre rozvoj nájomného bývania naSlovensku.

 

Výsledky:

Popis súčasného stavu nájomného bývania na Slovensku, zmapovanie vybraných možností prístupu samospráv k štátnej podpore a ďalším podporným mechanizmom rozvoja nájomného bývania. Analýza výhod a rizík alternatívnych možností financovania výstavby nájomných bytov z hľadiska ekonomickej stability, zhodnocovania obecného majetku a opatrení sledujúcich legislatívne úlohy v bytovej problematike v rámci Zákona o obecnom zriadení, §4 bod3 písm. j a iné.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 81109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00584614 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

ÚvodÚvodná stránka