Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Orgány ZMOS

Rada ZMOS

Rada ZMOS je najvyšším výkonným orgánom medzi jednotlivými snemami. Zložená je z komory miest a z komory obcí.

Rada ZMOS zvoláva snem, zabezpečuje realizáciu jeho uznesení a spolu s predsedom riadi činnosť medzi zasadnutiami snemu. Zakladá a zriaďuje obchodné spoločnosti a iné subjekty, schvaľuje rozpočet, výsledky hospodárenia, rozhoduje o zásadných otázkach majetku združenia. Rada ZMOS schvaľuje členstvo združenia v medzinárodných organizáciách, volí a odvoláva prvého podpredsedu, schvaľuje počet výkonných podpredsedov. Rada ZMOS určuje počet členov predsedníctva, volí a odvoláva jeho členov, zriaďuje odborné sekcie rady.

Radu ZMOS tvorí predseda ZMOS a zástupcovia regionálnych združení miest a obcí, spravidla je to predseda regionálneho združenia a za každých 30 miest a obcí ďalší zástupca. Regionálne združenia mestských častí Bratislavy a Košíc získavajú právo na delegovanie druhého člena rady, ak počet členov prekročí polovicu mestských a tretieho člena rady, ak počet členov regionálneho združenia prekročí dve tretiny počtu mestských častí.

Rada ZMOS rokuje spravidla štyrikrát v roku. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komory miest a nadpolovičná väčšina všetkých členov komory obcí. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komory miest a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komory obcí.

Aktuálny počet členov Rady ZMOS (2019) je 132, z toho Komora miest má 59 členov a Komora obcí 73 členov.

 


 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka