Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Partnerstvá miest a obcí

Archív: Program Európa pre občanov 2007-2013

               

     

          Program “Európa pre občanov“ 2007-2013

 

 

Program je komunitárnym programom Európskej únie na podporu aktívneho európskeho občianstva a občanom ponúka možnosti na zapojenie sa do občianskych aktivít medzinárodného charakteru. Zameriava sa na zlepšenie európskej občianskej participácie a podnecuje spoluprácu medzi občanmi a ich organizáciami z rôznych krajín, formou stretnutí, spoločných aktivít a rozvíjaní vlastných nápadov nadnárodného charakteru v európskom prostredí.

Medzikultúrna výmena prispieva k zlepšeniu vzájomných poznatkov o kultúre a histórií ľudí z rôznych krajín. Dáva do popredia naše spoločné dedičstvo a posilňuje základ pre našu spoločnú budúcnosť. Skutočne dôležitými prvkami pre angažovanie sa občanov sú vzájomné porozumenie, solidarita a európske cítenie.

_________________________________________________________________________________

 

Koncové termíny na podanie žiadosti v rámci programu “Európa pre občanov   2007-2013“

 

 Akcia 1 Opatrenie 1.1
Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne
medzi 1. 
januárom a 30. septembrom 2014?
Požiadajte si o grant k 2. septembru 2013!

 

 ***

Akcia 1 Opatrenie 1.2:
Žiadosť o projektový grant na podporu
rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. januárom a 30. májom 2014.
Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 2. septembru 2013!

_________________________________________________________________________________

 

► Sprievodca programom Európa pre občanov 2007-2013 (verzia platná od januára 2013)

 

► Oznámenie v Úradnom vestníku EÚ z 15.12.2010: Výzva na predloženie návrhov 2010 – Program Európa pre občanov (2007 – 2013)

 

_________________________________________________________________________________

O programe z perspektívy miestnej samosprávy:

Program významným spôsobom podporuje partnerskú spoluprácu miest, konkrétne stretnutia družobných miest na úrovni volených zástupcov obcí, pracovníkov miestnych úradov a najmä občanov obce, ktorí sa združujú v rôznych spolkoch na úrovni obce: športové kluby, kluby dôchodcov, záhradkárov atď.

Udržiavanie partnerských kontaktov medzi družobnými mestami tvorí neoddeliteľnú súčasť agendy väčšiny miest a obci na Slovensku a predstavuje najfrekventovanejšiu formu medzinárodnej spolupráce obcí. Program podporuje krátkodobú spoluprácu medzi družobnými obcami (jednorazové stretnutia v trvaní max. 21 dní, Akcia 1 Opatrenie 1.1) a dlhodobé tematické sieťovanie medzi partnerskými obcami (v trvaní max. 24 mesiacov, Akcia 1 Opatrenie 1.2).

Mestá a obce (prípadne miestne orgány alebo ich miestne organizácie) sa môžu zapojiť aj do dlhodobých projektov iniciovaných rôznymi občianskymi združeniami (Akcia 2, Opatrenie 2.1 a 2.2).

Pre predkladaní projektových žiadosti v rámci programu Európa pre občanov je potrebné mať na pamäti, že partnerská spolupráca bez aktívneho zapojenia občanov obce nemá perspektívu.

 

Ako predložiť žiadosť o grant na stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (Akcia 1, Opatrenie 1.1)

Ako predložiť projekt na vytvorenie siete medzi partnerskými mestami (Akcia 1, Opatrenie 1.2)

 _________________________________________________________________________________

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s vypĺňaním a podaním projektovej žiadosti kontaktujte kanceláriu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorá poskytuje konzultácie a poradenstvo pre mestá a obce pri príprave, predkladaní, implementácií a vnútornom hodnotí projektov z programu “Európa pre občanov 2007-2013“, Akcia 1 v rámci projektu "Podpora partnerstva miest národnými združeniami miestnych samospráv zo SR a ČR" (1.2.2011-31.1.2012):

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Sekcia vonkajších vzťahov
Bezručova 9
SK-811 09 Bratislava
Email: spacekova@zmos.sk
Tel.: 02/5296 4914
Fax: 02/5296 4256


alebo kanceláriu Európskeho kontaktného bodu na Slovensku pre program Európa pre občanov, ktorej úlohou je propagácia programu a poskytovanie pomoci žiadateľom o grant pri príprave medzinárodných projektov občianskych aktivít v rámci všetkých akcií programu. Tento kontakt môžu využiť všetci potenciálni žiadateľia a záujemcovia o bližšie informácie:


Európsky kontaktný bod
Kontaktná osoba: M.A. Mirka Ľachká
Email: 
mirka.lachka@europapreobcanov.sk
Tel.: 0915 891 342
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

__________________________________________________________________________________

 

Akcie programu Európa pre občanov

***
Akcia 1 “Aktívni občania pre Európusa osobitne zameriava na aktivity, do ktorých sa zapájajú občania

Opatrenie 1: Družobné partnerstvá miest (town twinning)

Opatrenie sa týka priamo občanov, prostredníctvom ich účasti na aktivitách týkajúcich sa družobného partnerstva miest alebo prostredníctvom iných občianskych projektov.

Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest (grant na stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest).

Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami (projektový grant) - podporuje rozvoj sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami.

Opatrenie 2: Projekty občanov a podporné opatrenia

V rámci tohto opatrenia sa budú podporovať rôzne projekty s nadnárodným a medzisektorovým rozmerom, ktoré priamo zapájajú občanov. Tieto projekty budú združovať občanov z rôzneho prostredia, ktorí budú spoločne konať alebo diskutovať o spoločných európskych otázkach na miestnej a európskej úrovni.

Opatrenie 2.1: Projekty občanov (projektový grant) - podporuje inovatívne metodiky s potenciálom vyzývať k občianskej účasti a podnecovať k dialógu medzi európskymi občanmi a inštitúciami Európskej únie.

Opatrenie 2.2: Podporné opatrenia (projektový grant) - podporuje činností, ktoré môžu viesť k vytvoreniu dlhodobých partnerstiev a sietí a maximalizácii celkového vplyvu a účinnosti programu.

***

Akcia 2 “Aktívna občianska spoločnosť v Európe“
Je určená pre organizácie občianskej spoločnosti v Európe prijímajúcich štrukturálnu podporu na základe svojho pracovného programu alebo podporu nadnárodných projektov.

Opatrenie 1: Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankom)
Opatrenie je zamerané na posilnenie inštitucionálnej kapacity organizácií pre výskum európskej verejnej politiky (think-tanky), ktoré poskytujú nové myšlienky a úvahy o európskych otázkach, aktívnom európskom občianstve alebo európskych hodnotách.

Opatrenie 2: Štrukturálna podpora organizáciám občianskej spoločnosti na európskej úrovni
Opatrenie poskytuje organizáciám občianskej spoločnosti európskeho rozmeru kapacitu a stabilitu na rozvíjanie svojich aktivít na európskej úrovni. Cieľom je prispieť k vytvoreniu štruktúrovanej, súdržnej a aktívnej občianskej spoločnosti na európskej úrovni.

Opatrenie 3: Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti (projektový grant)
Je zameraná na prehĺbenie koncepcie „aktívneho európskeho občianstva“ a na to, aby sa presadzovalo jej porozumenie v rámci celej Európy a prostredníctvom troch súborov opatrení tak prispieť k približovaniu Európy k jej občanom.

***
Akcia 3 “Spoločne pre Európu“
Podporuje podujatia, štúdie a informačné nástroje zamerané na širokú verejnosť z celej Európy a cieľom je priblížiť Európu k občanom. Akciu iniciuje a realizuje Generálne riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a kultúru

Opatrenie 1: Významné podujatia
Toto opatrenie bude podporovať podujatia organizované Komisiou, podľa potreby aj v spolupráci s členskými štátmi alebo inými relevantnými partnermi, ktoré pomáhajú zintenzívniť ich pocit príslušnosti k rovnakému spoločenstvu a ich zaangažovanosť v európskom projekte.

Opatrenie 2: Štúdie
Komisia bude vykonávať štúdie, realizovať výskumy a prieskumy verejnej mienky, aby sa na európskej úrovni vytvoril jasnejší obraz o aktívnom občianstve.

Opatrenie 3: Informácie a nástroje na ich šírenie
Komplexné informácie o rôznych aktivitách programu, iných európskych akciách týkajúcich sa občianstva a ostatných relevantných iniciatívach sa budú poskytovať prostredníctvom rôznych nástrojov ich šírenia.

***

Akcia 4 “Aktívna európska pamiatka“ (projektový grant) podporuje zachovanie hlavných pomníkov a archívov spojených s deportáciami a pripomenutie si obetí nacizmu a stalinizmu

__________________________________________________________________________________
 


 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

ÚvodÚvodná stránka