Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

30. snem ZMOS môžete sledovať aj naživo

camera.png

Rokovanie 30. snemu ZMOS 22. - 23. mája 2019 vrátane kultúrneho programu Oskar bez bariér.
Program začína o 13:00 a bude vysielaný online na tejto adrese:
 
http://mediaserver.absolutio.sk/live/zmos/
viac...

Zverejnené 21.5.2019
Aktualizované: 22.5.2019


 

ZMOS požaduje modernú samosprávu a zodpovedné riešenia

snem.JPG

Bratislava – 21. mája 2019 – Takmer 1 300 starostov a primátorov sa zíde na rokovaní v poradí 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS bude zároveň prvým snemom od jesenných komunálnych volieb. Preto jeh ...viac...

Zverejnené 21.5.2019


 

Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 15. mája 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje seminár venovaný rôznym aspektom podpory a rozvoja dobrovoľníctva v prostredí samospráv.
Cieľom podujatia bude vecná diskusia o problematike dobrovoľníctva. Seminárom má ...viac...

Zverejnené 15.5.2019


 

Tlačová správa O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí

dedinaroka.png

 

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho jubilejného 10. ročníka s  23 prihlásenými obcami, ktoré prostredníctvom nej odprezentujú výsledky dosiahnuté pri ich obnove a rozvoji. O víťazstvo zabojujú obce zo šiestich krajov Slovenska: Belu ...viac...

Zverejnené 15.5.2019


 

Prezentácia ÚPSVaR SR k dotáciám od 01.01.2019 na školské stravovanie (Dolný Kubín)

students_lunch_001.jpg

V pondelok 8. apríla 2019  v Dolnom Kubíne uskutočnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so ZMOS pracovný seminár k problematike dotácií na školské stravovanie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Minister ...viac...

Zverejnené 23.4.2019


 

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - jarnú sériu ukončíme v Košiciach 7.6.2019!

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 26.4.2019 Vyprší o 15 dní.


 

Infodni pre samosprávu v Banskej Bystrici máme za sebou, čaká nás ešte Bratislave a Košice!

titulkom.JPG

Samosprávy a iné subjekty z Banskobystrického regiónu, ako aj zo susediacich regiónov sa mohli  dozvedieť viac o mimorozpočtových finančných prostriedkoch na informačnom dni „Granty pre samosprávy“, ktorý sa uskutočnil  4. 4. 2019 v rámci seminára To ...viac...

Zverejnené 9.4.2019
Aktualizované: 26.4.2019


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 
Položky 1-10 z 12

Priority 29. snemu ZMOS

28-snem ZMOS-231.jpgBratislava – 25. mája 2018 – V poradí 29. snem Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnil v dňoch 23. a 24. mája 2018 v Bratislave. Delegáti v jeho závere schválili priority pre nadchádzajúce obdobie.   

Priority 29. snemu ZMOS

 

 1. Zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy, vrátane nastavenia parametrov dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a zároveň riešiť nejednoznačnosti výkladu zákona upravujúceho daň za ubytovanie v kúpeľných mestách a v tejto súvislosti riešiť aj jeho dopad na rôznorodú aplikáciu v praxi. Presadzovať dodržiavanie princípu, že  na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia, ak s tým ZMOS nebude súhlasiť.  
 2. Presadzovať zachovanie súčasného systému rozdelenia pôsobností v regionálnom školstve medzi štátom, miestnou a regionálnou samosprávou. Zároveň presadzovať také legislatívne zmeny, ktorými sa zabezpečí zmena financovania neštátnych škôl a školských zariadení s dôrazom na tie, ktoré samospráva sama nemôže zriaďovať. Na základe vypracovaných analýz podporovať optimalizáciu škôl a školských zariadení a také racionalizačné opatrenia, ktorými sa zvýši  efektívnosť a kvalita celého systému školstva. 
 3. Presadzovať v súčinnosti so zainteresovanými rezortmi vlády SR definitívne legislatívne doriešenie majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod objektmi vo vlastníctve miest a obcí. 
 4. Presadzovať prijatie aktívnych opatrení na podporu zamestnávania,  ktoré budú podporovať aj zo štátneho rozpočtu opatrenia na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných v územiach s nízkou mierou nezamestnanosti. 
 5. Presadzovať vypracovanie analýzy výkonu pôsobností v oblasti sociálnych služieb medzi štátom, regionálnou a územnou samosprávou, vrátane aktualizácie procesu deinštitucionalizácie a financovania sociálnych služieb. 
 6. Pokračovať v riešení problematiky marginalizovaných komunít v rôznych oblastiach ich života v rámci kompetencií miestnej územnej samosprávy s cieľom zvyšovania ich životnej úrovne a integrácie s majoritou. 
 7. Podporovať také zmeny v odpadovom hospodárstve, ktorými sa jednoznačne určia povinnosti výrobcov a dovozcov odpadu v rámci ich rozšírenej zodpovednosti a posilnia pôsobnosti obcí pri stanovení systémov, podmienok zberu a triedenia odpadov na svojom území.  Trvať na tom, aby  prípadné zavedenie poplatku za skládkovanie pre mestá a obce bolo spojené s  prijatím stratégie nakladania s komunálnym odpadom po ukončení procesu skládkovania, po zavedení cieľov zberu pre výrobcov a dovozcov odpadu a jednotného informačného systému evidencie odpadov v mestách a obciach. 
 8. Trvať na aktualizácii Stratégie budovania kanalizačných a vodárenských sústav aj po roku 2020, vrátane spôsobu ich financovania nielen z fondov EÚ, ale aj zo štátneho rozpočtu, najmä v regiónoch s nedostatočnou sieťou. 
 9. Naďalej presadzovať legislatívne úpravy upevňujúce sociálny status starostov a primátorov. 
 10. Presadzovať zmeny v zákone o miestnych daniach smerujúce k zrušeniu výnimiek, ktoré majú za následok  oslobodenie od dane pre lesy osobitného určenia a chránené územia. 
 11. Presadzovať proces modernizácie miestnej územnej samosprávy a vypracovanie analýz na posúdenie potrieb a návrh reformných krokov pre celú oblasť verejnej správy, s dôrazom najmä na miestnu územnú samosprávu a špecifiká malých obcí a ich spôsobe financovania a s prihliadnutím na potrebu systematickej starostlivosti o vidiecku krajinu a za tým účelom pripraviť návrh stratégie ZMOS-u pre komunálnu reformu (modernizáciu miestnej územnej samosprávy) a predložiť ju na schválenie 30. snemu ZMOS v roku 2019. 
 12. Presadzovať ďalšie zjednodušovanie procesov verejného obstarávania, zvyšovanie  limitov verejného obstarávania a ponechanie voľby elektronického systému verejného obstarávania na rozhodnutí obstarávateľ. 
 13. Presadzovať opatrenia na ďalšie zjednodušenie a zrýchlenie  čerpania EŠIF s dôrazom najmä  na operačné programy určené pre územnú samosprávu. V tomto zmysle podporovať aj presuny finančných prostriedkov zo zaostávajúcich operačných programov. 
 14. Pri tvorbe nového stavebného zákona presadzovať, aby stavebné konanie bolo vykonávané miestnou územnou samosprávou  ako prenesený výkon štátnej správy so zabezpečením plného financovania a metodickej podpory zo strany štátu. 
 15. Podporovať procesy informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších projektov  zameraných na rozšírenie počtu zapojených obcí a miest v rámci informačného systému DCOM. 
 16. Trvať na zriadení Fondu dopravnej infraštruktúry na financovanie výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk a zabezpečenie technológie ich údržby v obciach a mestách. 
 17. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
 18. Presadzovať zmenu zákona 135/1991 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov vo veci zabezpečovania údržby chodníkov.   
 19. Presadzovať zjednodušenie agendy ochrany osobných údajov v rámci pravidiel určených EÚ a požadovať od Úradu na ochranu osobných údajov plnú a adekvátnu metodickú podporu pri aplikácii tejto agendy v praxi. 
 20. Urýchliť realizáciu pozemkových úprav v mestách a obciach a za tým účelom zabezpečiť ich každoročné financovanie zo štátneho rozpočtu.   

 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

ÚvodÚvodná stránka