Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Predstavitelia ZMOS rokovali na Úrade vlády SR

vlada_2.jpgNa základe iniciatívy ZMOS sa 18. apríla 2018 na pracovnom rokovaní stretli predseda ZMOS Michal Sýkora spolu so svojimi podpredsedami s novým premiérom Petrom Pellegrinim a piatimi členmi vlády.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v úvode rokovania  zvýraznil, že vláda bude rešpektovať ZMOS ako svojho významného partnera, je pripravená na vecný a konštruktívny dialóg a bude hľadať spôsob ako riešiť oprávnené záujmy miest a obcí. 

Cieľom stretnutia bolo prerokovanie najdôležitejších tém, ktoré sa v súčasnosti bezprostredne dotýkajú miest a obcí. Predseda ZMOS Michal Sýkora v úvode rokovania ocenil záujem vlády aktívne komunikovať so ZMOS-om, pričom podčiarkol, že úspech tejto spolupráce závisí aj od rešpektovania najvyššej priority ZMOS, ktorou sú zásady fiškálnej decentralizácie a princípu, že  na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia, ak s tým ZMOS nebude súhlasiť.

Na rokovaní sa hovorilo najmä o  otvorených témach zo záverov minuloročného 28. snemu ZMOS:

ociálny status primátorov a starostov - táto téma sa komunikuje viac ako rok, na úrovni ministra práce SVaR SR Jána Richtera bola vytvorená pracovná skupina, ktorá zatiaľ nedospela k zhode. ZMOS navrhuje minimálne prinavrátenie systému odmeňovania starostov a primátorov na právny stav pred rokom 2010, ale aj zmeny v dôchodkovom systéme. V tomto duchu bol na tomto rokovaní odovzdaný list predsedu ZMOS ministrovi J. Richterovi s návrhom riešenia.  Zo strany premiéra bola akceptovaná požiadavka v tej časti, v ktorej sa navrhuje prinavrátenie systému odmeňovania starostov a primátorov na právny stav pred rokom 2010, jeho predstava je spojiť to s odmeňovaním zamestnancov vo verejnej správe. Tento prístup potvrdil aj minister J. Richter. Zaznelo odporúčanie zo strany premiéra, aby ZMOS oslovilo poslancov NR SR z Výboru pre verejnú správu, aby po konzultácii s ministerstvom predložili poslanecký návrh novely zákona  č. 253/1994 Z.z.

Vyhodnotenie Memoranda pre Program rozvoja vidieka a Miestne akčné skupiny.  Memorandum podpísané medzi predsedom vlády SR Robertom Ficom, ministerkou Gabrielou Matečnou a predsedom ZMOS Michalom Sýkorom k realizácii operačných programov v rámci Programu rozvoja vidieka SR a miestnych akčných skupín sa neplní podľa predstáv ZMOS-u. Je potrebné ho zo strany rezortu vyhodnotiť. Pri realizácii projektov v rámci Programu rozvoja vidieka a miestnych akčných skupín vládne v samospráve veľká nespokojnosť. Ministerka  pôdohospodárstva na rokovaní predniesla vyhodnotenie, ktoré bude doručené na ZMOS v najbližších dňoch.  Bolo dohodnuté, že sa zváži realokácia v rámci PRV (opatrenia týkajúce sa obcí – napr. zavedenie internetu do obcí) a pripraví sa nová výzva pre malé obce na podporu tých opatrení, ktoré sú najviac žiadané zo strany obcí (napr. miestne komunikácie). Pani ministerka Gabriela Matečná obhajovala nečerpanie zložitosťou hodnotiaceho procesu, komplikovaného auditmi. 

Zjednodušenie čerpania EŠIF  s cieľom znižovania administratívnej náročnosti pri predkladaní projektov a zrýchlenie čerpania počas implementácie projektov a po dobu ich udržateľnosti.  Premiér vyhlásil, že sú pripravení v prípade potreby realokovať financie z niektorých Operačných programov a ich opatrení, kde sa nečerpajú zdroje, aj na Operačné programy a opatrenia, kde je aktuálne vysoký  dopyt zo strany samosprávy.

Vláda SR bude prednostne presúvať zdroje na Operačný program doprava a jeho opatrenia, teda na cesty. O požiadavkách ZMOS sa bude rokovať so samosprávou osobitne na úrovni CKO a rezortov. Osobitné stretnutie k tejto téme sa uskutoční na úrovni podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho. Odporúčanie ZMOS využiť finančné nástroje EŠIF napr. na ďalšie posilnenie Štátneho fondu rozvoja bývania a vôbec zásahy do ŠFRB vrátane návrhu na zriadenie špeciálneho cestného fondu  nevidí vláda  v tejto chvíli reálne.

Informatizácia samosprávy a verejnej správy – problémy v tejto oblasti sme sa dohodli riešiť  na osobitnom stretnutí s  podpredsedom vlády Richardom Rašim a s  podpredsedom vlády a ministrom financií Petrom Kažimírom. Premiér podporil a vyzdvihol doterajšie kroky samosprávy, s tým, že je treba pokračovať v DCOM+ a DCOM2, na ktoré je podpora zo strany vlády.

Finančné zabezpečenie zvýšenia platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl – ZMOS bude súhlasiť len s jedným navýšením týchto platov ročne v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Vláda preferuje to, čo je uvedené v Programovom vyhlásení.

Zvyšovanie platov zamestnancov verejnej správy - ZMOS sa prikláňa k súčasnému návrhu ministerstva financií, ktorý je motivačný pre obce ako zamestnávateľov. Premiér potvrdil ambíciu platy zvýšiť a ísť s návrhom, čo najskôr do parlamentu.

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb -  ZMOS poukázal na značné problémy s financovaním sociálnych služieb po novele zákona o sociálnych službách od 1. januára tohto roka. Táto zmena viac zaťažila rozpočty obcí a miest a odľahčila rozpočty VÚC. Otvorila sa požiadavka zavedenia minimálnej siete sociálnych zariadení na Slovensku a tiež požiadavka prehodnotenia rozsahu služieb poskytovaných mestami a obcami a VÚC.

Nový stavebný zákon - Predstavitelia ZMOS-u sa jasne vyjadrili, že potrebujeme nový stavebný zákon, ale súčasne predložený návrh nového stavebného zákona je pre ZMOS neprijateľný.  Podľa názoru ZMOS bolo potrebné otvoriť diskusiu o tej verzii stavebného zákona, ktorá bola pripravená za ministra J. Počiatka.  Prioritou pre ZMOS je, aby obce a mestá aj naďalej zostali stavebnými úradmi. Diskutovať však treba o tom, akým spôsobom a za akých podmienok. Sme za maximálne zjednodušenie procesov, za vytvorenie primeraného počtu stavebných obvodov, zlepšenie vymožiteľnosti práva pri čiernych stavbách, zlepšenie metodickej a vzdelávacej podpory zo strany štátu a zabezpečenie primeraného financovania. Podľa vyjadrenia premiéra bude potrebné pokračovať v diskusii a hľadať riešenie spolu s rezortom dopravy a výstavby.

Novela zákona o pozemných komunikáciách – ZMOS na rokovaní jednoznačne konštatoval, že predkladateľ návrhu zákona nebral do úvahy závažnú skutočnosť, že samosprávy nie sú finančne, technicky a ani personálne vybavené na zabezpečenie údržby ďalšieho enormného počtu kilometrov chodníkov. V praxi nie je možné zo strany samospráv zabezpečiť v reálnom čase zabezpečovanie schodnosti chodníkov, čo môže vážne ohroziť bezpečnosť pohybu chodcov. Zákon bude mať v konečnom dôsledku finančný dopad na obyvateľov – občanov.  Zároveň predstavitelia ZMOS odmietli spôsob, akým bola táto novela procesne schválená (cez novelu iného zákona a bez diskusie so ZM0S). Preto ZMOS na tomto rokovaní požadoval opäť novelizovať tento zákon v čo najkratšom čase. Premiér odporúčal rokovať s rezortom dopravy a výstavby o riešení tohto problému.

Usporiadanie pozemkov pod majetkom miest a obcí, ktorý bol na ne prevedený v čase presunu kompetencií zo štátu na samosprávu. Zástupcovia ZMOS-u poukázali na potrebu zmeny legislatívy tak, aby sa aj na ich rezortoch  postupovalo rovnako ako na SPF v prípade nevysporiadaných pozemkov. Poukázal aj na to, že osobitný  zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, je v praxi neúčinný a je potrebné hľadať iné riešenie vysporiadania pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb pod stavbami miest a obcí. Bola potvrdená ochota zo strany ministrov hľadať riešenie pri najbližších legislatívnych zmenách konkrétnych zákonov (napr. zákon o lesoch).

Zákon o miestnych daniach a jeho dopad na malé obce v súvislosti s oslobodením od dane pre lesy osobitného určenia ZMOS otvoril túto tému v súvislosti s problematikou riešenia potrieb malých obcí. Minister financií konštatoval, že so zmenou tohto zákona nemá problém, ak to zlepší financovanie samosprávy, ale bolo odporúčané, aby ZMOS oslovil poslancov NR SR s poslaneckou novelou. Okrem iného ZMOS opätovne požiadal ministra financií o stiahnutie webovej aplikácie „Skrytý poklad v samospráve“ z webovej stránky MF SR.

„Rokovanie sa aj napriek veľkej šírke problematiky nieslo vo vecnej a konštruktívnej rovine,  bolo prínosné pre každú zo strán dialógu a pre ZMOS znamená aj konkrétne posuny smerom k riešeniu nastolených problémov,“ uviedol na margo pracovného stretnutia Michal Sýkora, predseda ZMOS.  

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

ÚvodÚvodná stránka