Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

30. snem ZMOS môžete sledovať aj naživo

camera.png

Rokovanie 30. snemu ZMOS 22. - 23. mája 2019 vrátane kultúrneho programu Oskar bez bariér.
Program začína o 13:00 a bude vysielaný online na tejto adrese:
 
http://mediaserver.absolutio.sk/live/zmos/
viac...

Zverejnené 21.5.2019
Aktualizované: 22.5.2019


 

ZMOS požaduje modernú samosprávu a zodpovedné riešenia

snem.JPG

Bratislava – 21. mája 2019 – Takmer 1 300 starostov a primátorov sa zíde na rokovaní v poradí 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS bude zároveň prvým snemom od jesenných komunálnych volieb. Preto jeh ...viac...

Zverejnené 21.5.2019


 

Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 15. mája 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje seminár venovaný rôznym aspektom podpory a rozvoja dobrovoľníctva v prostredí samospráv.
Cieľom podujatia bude vecná diskusia o problematike dobrovoľníctva. Seminárom má ...viac...

Zverejnené 15.5.2019


 

Tlačová správa O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí

dedinaroka.png

 

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho jubilejného 10. ročníka s  23 prihlásenými obcami, ktoré prostredníctvom nej odprezentujú výsledky dosiahnuté pri ich obnove a rozvoji. O víťazstvo zabojujú obce zo šiestich krajov Slovenska: Belu ...viac...

Zverejnené 15.5.2019


 

Prezentácia ÚPSVaR SR k dotáciám od 01.01.2019 na školské stravovanie (Dolný Kubín)

students_lunch_001.jpg

V pondelok 8. apríla 2019  v Dolnom Kubíne uskutočnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so ZMOS pracovný seminár k problematike dotácií na školské stravovanie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Minister ...viac...

Zverejnené 23.4.2019


 

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - jarnú sériu ukončíme v Košiciach 7.6.2019!

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 26.4.2019 Vyprší o 15 dní.


 

Infodni pre samosprávu v Banskej Bystrici máme za sebou, čaká nás ešte Bratislave a Košice!

titulkom.JPG

Samosprávy a iné subjekty z Banskobystrického regiónu, ako aj zo susediacich regiónov sa mohli  dozvedieť viac o mimorozpočtových finančných prostriedkoch na informačnom dni „Granty pre samosprávy“, ktorý sa uskutočnil  4. 4. 2019 v rámci seminára To ...viac...

Zverejnené 9.4.2019
Aktualizované: 26.4.2019


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 
Položky 1-10 z 12

Predstavitelia ZMOS rokovali na Úrade vlády SR

vlada_2.jpgNa základe iniciatívy ZMOS sa 18. apríla 2018 na pracovnom rokovaní stretli predseda ZMOS Michal Sýkora spolu so svojimi podpredsedami s novým premiérom Petrom Pellegrinim a piatimi členmi vlády.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v úvode rokovania  zvýraznil, že vláda bude rešpektovať ZMOS ako svojho významného partnera, je pripravená na vecný a konštruktívny dialóg a bude hľadať spôsob ako riešiť oprávnené záujmy miest a obcí. 

Cieľom stretnutia bolo prerokovanie najdôležitejších tém, ktoré sa v súčasnosti bezprostredne dotýkajú miest a obcí. Predseda ZMOS Michal Sýkora v úvode rokovania ocenil záujem vlády aktívne komunikovať so ZMOS-om, pričom podčiarkol, že úspech tejto spolupráce závisí aj od rešpektovania najvyššej priority ZMOS, ktorou sú zásady fiškálnej decentralizácie a princípu, že  na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia, ak s tým ZMOS nebude súhlasiť.

Na rokovaní sa hovorilo najmä o  otvorených témach zo záverov minuloročného 28. snemu ZMOS:

ociálny status primátorov a starostov - táto téma sa komunikuje viac ako rok, na úrovni ministra práce SVaR SR Jána Richtera bola vytvorená pracovná skupina, ktorá zatiaľ nedospela k zhode. ZMOS navrhuje minimálne prinavrátenie systému odmeňovania starostov a primátorov na právny stav pred rokom 2010, ale aj zmeny v dôchodkovom systéme. V tomto duchu bol na tomto rokovaní odovzdaný list predsedu ZMOS ministrovi J. Richterovi s návrhom riešenia.  Zo strany premiéra bola akceptovaná požiadavka v tej časti, v ktorej sa navrhuje prinavrátenie systému odmeňovania starostov a primátorov na právny stav pred rokom 2010, jeho predstava je spojiť to s odmeňovaním zamestnancov vo verejnej správe. Tento prístup potvrdil aj minister J. Richter. Zaznelo odporúčanie zo strany premiéra, aby ZMOS oslovilo poslancov NR SR z Výboru pre verejnú správu, aby po konzultácii s ministerstvom predložili poslanecký návrh novely zákona  č. 253/1994 Z.z.

Vyhodnotenie Memoranda pre Program rozvoja vidieka a Miestne akčné skupiny.  Memorandum podpísané medzi predsedom vlády SR Robertom Ficom, ministerkou Gabrielou Matečnou a predsedom ZMOS Michalom Sýkorom k realizácii operačných programov v rámci Programu rozvoja vidieka SR a miestnych akčných skupín sa neplní podľa predstáv ZMOS-u. Je potrebné ho zo strany rezortu vyhodnotiť. Pri realizácii projektov v rámci Programu rozvoja vidieka a miestnych akčných skupín vládne v samospráve veľká nespokojnosť. Ministerka  pôdohospodárstva na rokovaní predniesla vyhodnotenie, ktoré bude doručené na ZMOS v najbližších dňoch.  Bolo dohodnuté, že sa zváži realokácia v rámci PRV (opatrenia týkajúce sa obcí – napr. zavedenie internetu do obcí) a pripraví sa nová výzva pre malé obce na podporu tých opatrení, ktoré sú najviac žiadané zo strany obcí (napr. miestne komunikácie). Pani ministerka Gabriela Matečná obhajovala nečerpanie zložitosťou hodnotiaceho procesu, komplikovaného auditmi. 

Zjednodušenie čerpania EŠIF  s cieľom znižovania administratívnej náročnosti pri predkladaní projektov a zrýchlenie čerpania počas implementácie projektov a po dobu ich udržateľnosti.  Premiér vyhlásil, že sú pripravení v prípade potreby realokovať financie z niektorých Operačných programov a ich opatrení, kde sa nečerpajú zdroje, aj na Operačné programy a opatrenia, kde je aktuálne vysoký  dopyt zo strany samosprávy.

Vláda SR bude prednostne presúvať zdroje na Operačný program doprava a jeho opatrenia, teda na cesty. O požiadavkách ZMOS sa bude rokovať so samosprávou osobitne na úrovni CKO a rezortov. Osobitné stretnutie k tejto téme sa uskutoční na úrovni podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho. Odporúčanie ZMOS využiť finančné nástroje EŠIF napr. na ďalšie posilnenie Štátneho fondu rozvoja bývania a vôbec zásahy do ŠFRB vrátane návrhu na zriadenie špeciálneho cestného fondu  nevidí vláda  v tejto chvíli reálne.

Informatizácia samosprávy a verejnej správy – problémy v tejto oblasti sme sa dohodli riešiť  na osobitnom stretnutí s  podpredsedom vlády Richardom Rašim a s  podpredsedom vlády a ministrom financií Petrom Kažimírom. Premiér podporil a vyzdvihol doterajšie kroky samosprávy, s tým, že je treba pokračovať v DCOM+ a DCOM2, na ktoré je podpora zo strany vlády.

Finančné zabezpečenie zvýšenia platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl – ZMOS bude súhlasiť len s jedným navýšením týchto platov ročne v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Vláda preferuje to, čo je uvedené v Programovom vyhlásení.

Zvyšovanie platov zamestnancov verejnej správy - ZMOS sa prikláňa k súčasnému návrhu ministerstva financií, ktorý je motivačný pre obce ako zamestnávateľov. Premiér potvrdil ambíciu platy zvýšiť a ísť s návrhom, čo najskôr do parlamentu.

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb -  ZMOS poukázal na značné problémy s financovaním sociálnych služieb po novele zákona o sociálnych službách od 1. januára tohto roka. Táto zmena viac zaťažila rozpočty obcí a miest a odľahčila rozpočty VÚC. Otvorila sa požiadavka zavedenia minimálnej siete sociálnych zariadení na Slovensku a tiež požiadavka prehodnotenia rozsahu služieb poskytovaných mestami a obcami a VÚC.

Nový stavebný zákon - Predstavitelia ZMOS-u sa jasne vyjadrili, že potrebujeme nový stavebný zákon, ale súčasne predložený návrh nového stavebného zákona je pre ZMOS neprijateľný.  Podľa názoru ZMOS bolo potrebné otvoriť diskusiu o tej verzii stavebného zákona, ktorá bola pripravená za ministra J. Počiatka.  Prioritou pre ZMOS je, aby obce a mestá aj naďalej zostali stavebnými úradmi. Diskutovať však treba o tom, akým spôsobom a za akých podmienok. Sme za maximálne zjednodušenie procesov, za vytvorenie primeraného počtu stavebných obvodov, zlepšenie vymožiteľnosti práva pri čiernych stavbách, zlepšenie metodickej a vzdelávacej podpory zo strany štátu a zabezpečenie primeraného financovania. Podľa vyjadrenia premiéra bude potrebné pokračovať v diskusii a hľadať riešenie spolu s rezortom dopravy a výstavby.

Novela zákona o pozemných komunikáciách – ZMOS na rokovaní jednoznačne konštatoval, že predkladateľ návrhu zákona nebral do úvahy závažnú skutočnosť, že samosprávy nie sú finančne, technicky a ani personálne vybavené na zabezpečenie údržby ďalšieho enormného počtu kilometrov chodníkov. V praxi nie je možné zo strany samospráv zabezpečiť v reálnom čase zabezpečovanie schodnosti chodníkov, čo môže vážne ohroziť bezpečnosť pohybu chodcov. Zákon bude mať v konečnom dôsledku finančný dopad na obyvateľov – občanov.  Zároveň predstavitelia ZMOS odmietli spôsob, akým bola táto novela procesne schválená (cez novelu iného zákona a bez diskusie so ZM0S). Preto ZMOS na tomto rokovaní požadoval opäť novelizovať tento zákon v čo najkratšom čase. Premiér odporúčal rokovať s rezortom dopravy a výstavby o riešení tohto problému.

Usporiadanie pozemkov pod majetkom miest a obcí, ktorý bol na ne prevedený v čase presunu kompetencií zo štátu na samosprávu. Zástupcovia ZMOS-u poukázali na potrebu zmeny legislatívy tak, aby sa aj na ich rezortoch  postupovalo rovnako ako na SPF v prípade nevysporiadaných pozemkov. Poukázal aj na to, že osobitný  zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, je v praxi neúčinný a je potrebné hľadať iné riešenie vysporiadania pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb pod stavbami miest a obcí. Bola potvrdená ochota zo strany ministrov hľadať riešenie pri najbližších legislatívnych zmenách konkrétnych zákonov (napr. zákon o lesoch).

Zákon o miestnych daniach a jeho dopad na malé obce v súvislosti s oslobodením od dane pre lesy osobitného určenia ZMOS otvoril túto tému v súvislosti s problematikou riešenia potrieb malých obcí. Minister financií konštatoval, že so zmenou tohto zákona nemá problém, ak to zlepší financovanie samosprávy, ale bolo odporúčané, aby ZMOS oslovil poslancov NR SR s poslaneckou novelou. Okrem iného ZMOS opätovne požiadal ministra financií o stiahnutie webovej aplikácie „Skrytý poklad v samospráve“ z webovej stránky MF SR.

„Rokovanie sa aj napriek veľkej šírke problematiky nieslo vo vecnej a konštruktívnej rovine,  bolo prínosné pre každú zo strán dialógu a pre ZMOS znamená aj konkrétne posuny smerom k riešeniu nastolených problémov,“ uviedol na margo pracovného stretnutia Michal Sýkora, predseda ZMOS.  

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

ÚvodÚvodná stránka