Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020" pre rok 2019

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program, ktorého implementácia spadá pod Generálne riaditeľstvo EK pre spravodlivosť a spotrebiteľov (DG JUST). Podpora sa okrem iného týka aj projektov zameraných na tému detských, ženských a rómskych obetí obchodovania s ľuďmi, ďalej na tému prevencie a boja proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám intolerancie.

Pri projektoch sa dôrazne odporúča partnerstvo so subjektom verejnej správy – teda zapojiť do projektov štátne, regionálne a miestne orgány. Tým projekt získa vyššie hodnotenie.

Program EK podporuje tiež organizácie pôsobiace v oblasti sociálnych a ľudských práv v Európe, ako sú európske siete, verejné alebo súkromné organizácie, ktoré sú zvyčajne neziskové, národné, regionálne a miestne orgány v členských štátoch EÚ, mimovládne organizácie, univerzity a výskumné inštitúcie, ako aj medzinárodné organizácie.

Definovaním cieľových skupín určených ako skupiny, ktoré môžu program využívať priamo účasťou na činnostiach programu alebo nepriamo implementáciou programu, k prijímateľom programu patria aj subjekty verejného sektora, mimovládne organizácie a iné výskumné subjekty, ktoré sledujú ciele programu. Cieľovými skupinami sú tiež všetci občania, keďže ciele programu a iniciatívy sú zamerané na podporu, ochranu a účinné uplatňovanie rovnosti a práv osôb, najmä tých, ktoré sú vystavené diskriminácii, neznášanlivosti alebo násiliu vrátane migrantov a menšín.

Kancelária ZMOS pre Vás pripravila stručnú informáciu o samotnom programe EK, ako aj o jednotlivých výzvach v slovenskom jazyku. Radi by sme zdôraznili, že komunikačným jazykom je angličtina. Podrobnejšie informácie získate v tomto dokumente TU.

1. výzva: Budovanie kapacít v oblasti práv dieťaťa a súdnictvo zohľadňujúce potreby detí a na ochranu zraniteľných detí

Práva dieťaťa sú podporované prostredníctvom projektov zameraných na súdnictvo zohľadňujúce potreby detí a na ochranu zraniteľných detí (napr. deti opúšťajúce systémy pestúnskej starostlivosti a deti, ktoré sa dostali do konfliktu so zákonom) a poskytujúcich podporu najmä na vzdelávacie činnosti pre zamestnancov verejnej správy, mimovládne organizácie a právnikov, ktoré sa nimi zaoberajú.

2. výzva: Predchádzať a bojovať voči všetkým formám násilia na deťoch, mladistvých a ženách

Z programu sa financujú najmä projekty, ktoré pomáhajú chrániť a podporovať najzraniteľnejšie obete násilia, ako napr. ženy a deti, ako aj činnosti zamerané na zvýšenie informovanosti a predchádzanie násiliu, spoluprácu s mimovládnymi organizáciami pracujúcimi v teréne. Podporuje tiež zaobchádzanie s páchateľmi násilia. Posilňovanie systémov ochrany detí patrí k prioritám Komisie a program podporuje práva migrujúcich detí prostredníctvom financovania medzinárodných organizácií, ktoré pracujú priamo s týmito deťmi alebo v ich prospech.

3. výzva: Podpora efektívnej implementácie princípu nediskriminácie

Program podporuje projekty zamerané na predchádzanie diskriminácii a boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Hlavnou témou tohto špecifického cieľa je podpora integrácie Rómov. V tejto súvislosti program EK podporuje národné platformy pre Rómov a úzko spolupracuje s členskými štátmi EÚ a ich národnými kontaktnými miestami a s organizáciami občianskej spoločnosti pôsobiacimi v oblasti nediskriminácie a integrácie Rómov. Program financuje tiež činnosti Európskej siete vnútroštátnych orgánov pre rovnosť. Hlavnou úlohou tejto siete je okrem iného posilnenie spolupráce a výmena informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi pre rovnosť poverenými členskými štátmi o témach súvisiacich s nediskrimináciou.

4. výzva: Predchádzať a bojovať proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti a monitorovať, predchádzať a čeliť nenávistným online prejavom

Projekty financované v tejto oblasti prispievajú k lepšiemu vykonávaniu existujúcich právnych predpisov EÚ v členských štátoch a k pomoci obetiam trestných činov z nenávisti a nenávistného prejavu. Financované činnosti podporujú najmä ochranu utečencov a migrantov proti rastúcemu populizmu, extrémizmu a neznášanlivosti.


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka