Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pracovné ponuky

Zverejnenie výberového konania NP PKSD/VK/04/obecné lesy_092019-022020Vytlačiť
 

 Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Využitie potenciálu obecných lesov

 – viac chrániť alebo viac hospodáriť.

 

Miesto výkonu práce: Bratislava

Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, kompetencie)

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Expert  pre  tvorbu  štúdie  bude zamestnancom ZMOS   na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jejobsah
 • komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorbyštúdie

 

Požadované vzdelanie/prax/špecifické kritériá:

 • expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne-4roky;
 • expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6rokov;
 • expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 6-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy;
 • expert 4 - VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 10-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, znalosť cudzieho jazyka.

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, v tvorbe analytickej činnosti, v spracúvaní dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

 • svoju odbornú skúsenosť expert/expertka podloží relevantnými 2-3 dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nichpracoval/-a
 • publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovanýchtextov.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia vproblematike
 • dobrá práca stextom
 • výborné analytickézručnosti
 • priebežný kontakt s projektovým tímom partnera NP PKSD (počas procesu tvorby štúdie sa predpokladá vBratislave)
 • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť azodpovednosť

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých miest a obcí, ale presadzovať oprávnené záujmy územnej samosprávy do legislatívnych predpisov. V rámci partnerstva na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“ sa zameria na posilnenie odborných a analytických kapacít pri spracovávaní vysoko odborných podkladov pre prácu a rozhodovanie na  najvyššej úrovni sociálnych partnerov.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa/ samospráva/ miestna územná samospráva

 

Informácie o výberovom konaní:

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu achbergerova@zmos.sk najneskôr do 19.8.2019:

 •  profesijný životopis v slovenskom jazyku (vo formáte Europass),
 •  motivačný list, v ktorom preukáže skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov,
 •  kópiu dokladu o získanom vzdelaní,
 •    potvrdenie  zamestnávateľa  o  dĺžke  odbornej  praxe  v  oblasti  požadovanej  na  pozíciu

vykonávanú v projekte/ alebo iný ekvivalentný dokument, ktorý overiteľne preukazuje výkon v danej oblasti,

 • referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval obdobné strategické dokumenty, vrátane kontaktnejosoby,
 • relevantné 2 dokumenty obdobného charakteru (najlepšie v elektronickej podobe /alebo odkaz na web so zverejnením) a uvedie, v akom rozsahu sa podieľal na tvorbedokumentov.

 

Do predmetu správy je potrebné uviesť:

Štúdia v rámci NP PKSD partnera ZMOS – Využitie potenciálu obecných lesov – viac chrániť alebo

 viac hospodáriť.

 

Bližšie informácie na telefónnom čísle 02/48 700 726 Ing. Slávka Lenčéšová, odborný garant štúdie za ZMOS.

 

ZMOS môže pozvať vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční následne po termíne predkladania ponúk uchádzačov. Uchádzačom, ktorí nepostúpia do ďalšieho kola bude zasielané písomné vyrozumenie.

 

V rámci implementácie NP Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej aj NP PKSD) partner ZMOS realizuje cez hlavnú aktivitu: Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni - proces spracovania hĺbkových analýz pre prácu a rozhodovanie na najvyššej úrovni.

 

ZMOS hľadá experta/expertku do tímu na vypracovanie štúdie. Jej vypracovanie sa očakáva v období september 2019 až február 2020. ZMOS predpokladá, že na vypracovaní štúdie sa budú podieľať cca 6-7 experti.

 

Všeobecnejšie rámce dokumentu:

Z pohľadu miest a obcí ide o rozsiahlu, ale špecifickú oblasť pôsobenia. Les tvorí významnú časť územia Slovenska. Majetkové vzťahy k lesom v obciach, história hospodárenia a ochrany, tvorba a využívanie ekonomických a environmentálnych nástrojov predurčuje samosprávy na to, aby mali ucelenejší prehľad

o tom, čo sa v obecných lesoch deje. Okrem toho je dôležité analyzovať vzťahy s ostatnými vlastníkmi lesa, ktorí sú v mnohom občanmi miest a obcí, zamestnancami a „využívateľmi“ funkcií lesa, posúdiť naplnenie environmentálnych cieľov a ostatných funkcií lesa v podmienkach obecných lesov, vzťahov s lesnými spoločenstvami a vypracovať rozbor nástrojov ochrany, ktoré majú k dispozícii mestá, obce a obecné lesy.

Ciele:

 • analyzovať súčasnú situáciu v lesnom hospodárstve v podmienkach miest a obcí, najmä možnosti využitia potenciálulesa;
 • analyzovať odlišnosti v hospodárení z pohľadu majetkovej podstaty, vplyv hospodárenia na rozpočty miest a obcí, zamestnanosť a miestnyrozvoj.

 

Výsledky:

Budú podkladom:

 • na zmapovanie aktuálnej pozície miest a obcí v hospodárení so svojímmajetkom;
 • na diskusiu o možnostiach širšieho prepojenia funkcií lesa, na produkty cestovného ruchu, miestny rozvoj, zamestnanosť, o prípadnej úprave legislatívy a finančných nástrojov vsamospráve;
 • na diskusiu v rámci sociálneho dialógu o možnostiach, nástrojoch a výzvach na jeho ochranu, o skúsenostiach, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú jeho funkcie a o možnostiach samosprávy ovplyvňovať vzťahy v regiónoch pri napĺňaní hospodárskych, environmentálnych a ochrannýchpriorít;
 • na sociálny dialóg, pre regionálne združenia miest a obcí a na vytvorenie systému vzdelávacích aktivítv tejtooblasti;
 • na návrhy prípadných zmien pôsobností miestnej a regionálnej samosprávy a orgánov štátnej správy, na zadefinovanie legislatívneho a finančného prostredia, nástrojov na zlepšenie podpory a pôsobností orgánov verejnej správy, návrhy na prípadné zmeny systémupodpory.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 81109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00584614 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka