Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pracovné ponuky

Aktuálne ponuky

VÝBEROVÉ KONANIEVytlačiť
 

Výberové konanie na pozíciu

 Expert/-ka pre štúdiu:
„Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám“ 

Miesto výkonu práce: Bratislava

Odmena/hrubá hodinová sadzba: 
(stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/  vedomosti, zručnosti, kompetencie)

Termín nástupu: dohodou (k 1.1.2019)

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Expert pre tvorbu štúdie bude zamestnancom ZMOS  na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jej obsah
 • komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorby štúdie

 Požadované vzdelanie/prax/špecifické kritériá:

 • expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne-4 roky;
 • expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov;
 • expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 6ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy;
 • expert 4 - VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 10ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, znalosť cudzieho jazyka.

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, v tvorbe analytickej činnosti, v spracúvaní dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

 • svoju odbornú skúsenosť expert/expertka podloží relevantnými 2-3 dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a
 • publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia v problematike
 • dobrá práca s textom
 • výborné analytické zručnosti
 • priebežný kontakt s projektovým tímom partnera NP PKSD (počas procesu tvorby štúdie sa predpokladá v Bratislave)
 • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť

Stručná charakteristika spoločnosti:

      Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých miest a obcí, ale presadzovať oprávnené záujmy územnej samosprávy do legislatívnych predpisov. V rámci partnerstva na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“ sa zameria na posilnenie odborných a analytických kapacít pri spracovávaní vysoko odborných podkladov pre prácu a rozhodovanie na najvyššej úrovni sociálnych partnerov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: 

Verejná správa/ samospráva/ miestna územná samospráva

Informácie o výberovom konaní:

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu achbergerova@zmos.sk najneskôr do 15.12.2018:

 • *povinné profesijný životopis v slovenskom jazyku (vo formáte Europass),
 • *povinné motivačný list, v ktorom preukáže skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov,
 • referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval obdobné strategické dokumenty, vrátane kontaktnej osoby,
 • relevantné 2 dokumenty obdobného charakteru (najlepšie v elektronickej podobe /alebo odkaz na web so zverejnením) a uvedie, v akom rozsahu sa podieľal na tvorbe dokumentov.

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Štúdia v rámci NP PKSD partnera ZMOS – dobrovoľníctvo.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911801222, PhDr. Michal Kaliňák, PhD., garant štúdie.

      ZMOS pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční následne po termíne predkladania ponúk uchádzačov. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

      V rámci implementácie NP Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej aj NP PKSD) partner ZMOS realizuje cez hlavnú aktivitu: Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni - proces spracovania hĺbkových analýz pre prácu a rozhodovanie  na najvyššej úrovni.

      ZMOS hľadá experta/expertku do tímu na vypracovanie štúdie. Jej vypracovanie sa očakáva v mesiaci júl 2019. ZMOS predpokladá, že na vypracovaní štúdie sa budú podieľať max. 6 experti.

Všeobecnejšie rámce dokumentu:

      Dobrovoľníctvo popri spoločenskej zodpovednosti a lokálpatriotizme patrí medzi agendy, ktoré dokážu výrazne pomáhať formovaniu moderného demokratického administratívneho priestoru, avšak iba s angažovaním samospráv, nakoľko pre štát sú len veľmi ťažko uchopiteľné a ten môže pôsobiť len v rámci legislatívneho vymedzenia ich pôsobností.

Ciele:

 • Spracovanie aktuálneho legislatívneho ukotvenia formou analýzy.
 • Vytvorenie publikácie o dobrovoľníctve v kľúčových oblastiach pôsobnosti miestnej územnej samosprávy.
 • Zriadenie a prevádzka špeciálneho modulu na webovej stránke ZMOS, ktorý bude poskytovať komplexný prehľad o dobrovoľníctve a možnostiach jeho rozširovania v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Výsledky:

      Analýza súčasného legislatívneho prostredia podporujúceho dobrovoľníctvo, formulovanie záverov, ktoré budú mať mobilizačný účinok k podpore dobrovoľníctva a rozširovaniu dobrovoľníckych aktivít v prostredí miestnej územnej samosprávy. ZMOS na svojej webovej stránke spracuje komplexný prehľad o možnostiach a ukotvení dobrovoľníctva vrátane priebežnej aktualizácie v kontexte legislatívnych zmien a prognózovaných trendov.

      Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

      Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 81109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,  IČO: 00584614 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie.

      Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis.

      Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka