Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poradňa

Poradňa

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov Vytlačiť
 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“), je potrebné za kalendárny rok 2018 k 31. marcu 2019 podať pre Verejnú funkciu vykonávanú predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 a v zmysle podmienok nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona oznámenie o vykonávaných činnostiach mimo verejnú funkciu a majetkové pomery oznamovateľa.                          


 
 

NÁHRADA PLATU ZA NEVYČERPANÚ DOVOLENKU STAROSTOM OBCÍ A PRIMÁTOROM MIEST, KTORÝCH MANDÁT SA KONČÍ Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi/primátorovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec/mesto ako zamestnávateľa alebo kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak 1. vznikol nárok na dovolenku, 2. nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a 3. ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Zákon vyžaduje splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok súčasne, absencia jednej z nich by mala za následok nemožnosť preplatenia dovolenky.

Pre možnosť preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu/primátora sa vyžaduje teda aj rozhodnutie zastupiteľstva, pričom sa toto rozhodnutie prijíma formou uznesenia, ktoré musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov prítomných na zasadnutí uznášaniaschopného zastupiteľstva, tak ako to predpokladá, resp. vyžaduje ust. § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Materiál predkladaný k návrhu uznesenia vrátane dôvodovej správy by mal obsahovať dôvod, pre ktorý starosta/primátor nemohol dočerpať svoju dovolenku ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka.     

Zastupiteľstvo by malo o preplatení dovolenky rozhodovať až po uplynutí kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu nárok na dovolenku vznikol. Až vtedy totiž možno hodnoverne preukázať splnenie podmienky, ktorú predpokladá zákon a ktorou je nemožnosť vyčerpania dovolenky do konca budúceho kalendárneho roka. Pokým neuplynie kalendárny rok nasledujúci po roku, v ktorom starostovi/primátorovi vznikol nárok na dovolenku, starosta/primátor má ešte stále možnosť si túto dovolenku vyčerpať. Avšak s ohľadom na záver kalendárneho obdobia a na záverečný rozpočet obce/mesta za príslušný kalendárny rok a keďže nejde v tomto prípade o striktnosť určenú v zákone, či sa uvedenou otázkou má zaoberať novozvolené zastupiteľstvo alebo ešte staré, volia samosprávy pomerne často možnosť rozhodovať o preplatení/nepreplatení nevyčerpanej dovolenky štatutára obce/mesta ešte v rámci starého zastupiteľstva. 


 
 

Metodické usmernenie MF SR k aplikácii dane za ubytovanie 2018Vytlačiť
 

Ministerstvo financií SR adresovalo Združeniu miest a obcí list, v ktorom informuje o množiacich sa otázkach zo strany miest a obci k miestnej dani za ubytovanie, špeciálne, ak je ubytovanie ponúkané cez digitálnu platformu. Na základe tejto skutočnosti vypracovalo MF SR metodické usmernenie pre mestá a obce k poskytovateľom ubytovacích služieb cez digitálne platformy, ktoré je zverejnené na našej webovej stránke 


 
 
ÚvodÚvodná stránka