Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

ZMOS má výsledky auditu preneseného výkonu štátnej správy Vytlačiť
 

www.pixabay.com Bratislava – 11. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy zrealizovalo audit preneseného výkonu štátnej správy. Ide o nesmierne dôležitý dokument, ktorý sa týka úkonov, ktoré pre štát realizujú mestá a obce v rámci tzv. „preneseného výkonu štátnej správy“.

Audit bol vypracovaný ako prvý z cieľových dokumentov národného projektu a zaoberá sa výkonom a financovaním preneseného výkonu kompetencií resp. pôsobností. Sústreďujeme sa v ňom na zmapovanie prenesených pôsobností a popis ich financovania na úsekoch školstva, stavebného poriadku, miestnych a účelových komunikácií a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, bývania, matrík, hlásenia pobytu a registra obyvateľov, volieb a referenda, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a ochrany pred povodňami.

Materiál obsahuje úvodné vyjadrenie k efektivite výkonu prenesených pôsobností a k návrhu systémových zmien. Celkové vyjadrenie k efektivite a k návrhu systémových zmien bude obsahovať až záverečný materiál národného projektu, a to na základe zohľadnenia riešení a skúseností z ostatných krajín V4, ktorých analýza a porovnanie so situáciou na Slovensku je predmetom tretej fázy projektu.

Po úvode detaily      

Po úvodnom vstupe do problematiky kompetencií. resp. pôsobností spracovanom v kapitole 1 nasledujú kapitoly venované uvedeným úsekom štátnej správy, v ktorých obce vykonávajú prenesené pôsobnosti. Tieto kapitoly majú, aj pri istej rôznorodosti analyzovaných pôsobností, podobnú základnú štruktúru. Každá z nich začína úvodom obsahujúcim stručnú charakteristiku daného úseku štátnej správy z pohľadu výkonu prenesených pôsobností obcami. Nasleduje časť venovaná legislatívnemu ukotveniu, ktorá v prvom rade obsahuje názov zákona (zákonov, resp. ďalších predpisov), ktorý upravuje výkon prenesených pôsobností na danom úseku, a stručnú charakteristiku tých častí zákona, ktorých sa týka prenesený výkon. Potom obvykle nasledujú upozornenia na konkrétne časti zákona, ktoré prenesený výkon upravujú so stručným komentárom, čo to v praxi znamená. Táto časť obsahuje vyjadrenie s uvedením tých pôsobností, ktoré zákon explicitne označuje ako prenesený výkon štátnej správy.

Na túto časť obsahovo a vecne nadväzuje ďalšia, ktorá sa zaoberá niektorými aspektmi organizačného zabezpečenia výkonu prenesených pôsobností na príslušnom úseku. Nachádza sa v nej vyjadrenie, ako vyzerá v príslušnej oblasti zabezpečovanie výkonu kompetencií z pohľadu spoločných obecných úradov, pokiaľ sa na danom úseku uplatňuje.

Financovanie

V časti venovanej spôsobu financovania nákladov spojených s výkonom prenesených pôsobností na príslušnom úseku sa uvádza, podľa akých predpisov je oblasť financovaná a akým spôsobom sa zabezpečuje financovanie. Spravidla sú v nej uvedené aj objemy finančných prostriedkov, ktoré pre danú oblasť boli alokované v posledných rokoch.

Parametre výkonnosti

Záverečné dve časti každej z kapitol sú venované postupne parametrom výkonnosti výkonu prenesených pôsobností v príslušnej oblasti a záverom a odporúčaniam k výkonu prenesených pôsobností pre danú oblasť.

Jednotlivé kapitoly dokumentu zahŕňajú aj informácie získané priamo v teréne, čo znásobuje výpovednú hodnotu analytickej štúdie. Na tento účel bol realizovaný reprezentatívny prieskum na vzorke 270 obcí a miest, ktorý sa týkal úsekov stavebného poriadku, hlásenia pobytu a úsekov v oblasti životného prostredia. Na iných úsekoch boli na získanie informácií z terénu využité pracovné stretnutia. Podrobnosti sú uvedené v príslušných kapitolách.

Hlavné zistenia

Najvýraznejším a pravdepodobne aj najzávažnejším zistením materiálu je, že predstava o tom, že štát uhrádza náklady na prenesený výkon, ako mu to ukladá Ústava SR, je fikcia. Štát prakticky na žiadnom z úsekov nemá ani vytvorené mechanizmy na to, aby vedel, aký objem finančných prostriedkov náklady na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy predstavujú. A navyše na viacerých úsekoch štát postupuje tak, že obejem finančných prostriedkov na krytie  nákladov na prenesený výkon štátnej správy od decentralizácie (teda za cca 15 rokov) vôbec  nemenil. Takže v tomto kľúčovom prvku - financovaní - stojí celý systém na vode. Takýto systém núti obce na jednej strane napriek nedostatku financovania zo strany štátu zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy a náklady kryjú z vlastných prostriedkov, čo znamená nepretržite porušovať zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v duchu ktorého obec nemôže svoje prostriedky vynakladať na výkon činností, ktoré nie sú činnosťou konkrétnej samosprávy. Na túto skutočnosť už v roku 2015 upozornil aj NKÚ.

Druhým závažným zistením je, že v osobitne v najdrahšej oblasti, akou je jednoznačne školstvo, existuje celý rad činností, ktoré obciam vznikli v dôsledku prenesenia zriaďovateľskej funkcie základných škôl na obce, a tieto činnosti štát nefinancuje vôbec. V tomto smere sú viditeľné aj nedostatky v príslušnej legislatíve, pretože viaceré činnosti, ktoré obciam jednoznačne vznikli v dôsledku prenesenia pôsobností štátnej správy, nie sú v legislatíve označené ako výkon štátnej správy a v zmysle platných pravidiel sa teda pokladajú za samosprávnu pôsobnosť.

V súvislosti s oblasťou školstva sa v materiáli zdôrazňuje aj skutočnosť, že zmeny vyplývajúce z reformy verejnej správy ESO mali na túto oblasť jednoznačne negatívne dôsledky. Spôsobili zníženie efektívnosti riadenia, ako aj financovania regionálneho školstva.

Tretím zistením je, že univerzálne prenesenie pôsobností na všetky obce (okrem špeciálnych prípadov, akými sú napríklad úsek matrík alebo úsek bývania) bez rozdielu ich veľkosti alebo pripravenosti na výkon pôsobnosti z hľadiska iných aspektov vnáša do systému automaticky zdroj porúch. Ak znovu spomenieme najdrahší úsek školstvo, legislatíva nedáva odpoveď na otázku, či každá obec má povinnosť zriadiť základnú školu (čo je nezmyselné), alebo je to len jej právo. V súvislosti so školstvom sa zároveň ukazuje, že niektoré problémy preneseného výkonu nebude možné riešiť izolovane, pretože sú len prejavom podstatne hlbších problémov v celom systéme.

Okrem uvedených zistení boli v materiáli identifikované viaceré ďalšie problémy súčasného stavu v oblasti preneseného výkonu.

Záverečné konštatovanie

V roku 2001, v čase, keď vrcholili legislatívne práce na procese decentralizácie, sa predpokladalo, že výkon decentralizovaných kompetencií bude sledovaný a hodnotený a následne upravovaný tak, aby čo najlepšie fungoval. Nestalo sa tak, a každodenná realita ukazuje, že je to na škodu veci. Systém namiesto jeho ďalšieho rozvoja ustrnul a v niektorých oblastiach degraduje.

Vláda na podnet NR SR uskutočnila audit decentralizovaných kompetencií na územnú samosprávu až v roku 2013. Kvalita jeho výstupov však bola značne problematická, diskutabilná a navyše na základe tohto auditu sa neudialo nič. Všetko zostalo pri starom – systémový prístup nenašiel svoje miesto a veci sa riešia ad hoc. Zostáva veriť, že výstupy národného projektu, medzi ktoré patrí aj tento materiál, nebudú mať po jeho skončení rovnaký osud.

Audit preneseného výkonu štátnej správy je jedným z výstupov v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  Je dostupný na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska.

 

VÝKON O FINANCOVANIE PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ NA STIAHNUTIE TU

                        Michal Kaliňák
hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka