Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Infodni pre samosprávu v Banskej Bystrici máme za sebou, čaká nás ešte Bratislave a Košice!Vytlačiť
 

titulkom.JPGSamosprávy a iné subjekty z Banskobystrického regiónu, ako aj zo susediacich regiónov sa mohli  dozvedieť viac o mimorozpočtových finančných prostriedkoch na informačnom dni „Granty pre samosprávy“, ktorý sa uskutočnil  4. 4. 2019 v rámci seminára Tour de ERA.

Organizátori podujatia (Úrad vlády SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Centrum vedecko–technických informácií SR) privítali na podujatí takmer 80 účastníkov z oblasti miestnej a regionálnej samosprávy, akademickej obce, ale aj z oblasti vedy a výskumu.

Podujatie bolo príležitosťou získať komplexnejšie informácie o jednotlivých európskych komunitárnych programoch, programoch územnej spolupráce EÚ a finančných mechanizmus podporujúcich realizáciu projektov s medzinárodným rozsahom. Obohatením podujatia boli konkrétne príklady z praxe, ktoré poukázali na dopad cezhraničného, či nadnárodného  projektu na miestnu komunitu, či jednotlivca.

Zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, Michal Kaliňák predstavil výstup z prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál miestnych samospráv, ktorý sa uskutočnil v júli 2018. Poukázal na Banskobystrický samosprávny kraj, v ktorom má 49,5% miestnych samospráv nadviazanú partnerskú spoluprácu v cezhraničných regiónoch:  s Poľskom spolupracuje 20% samospráv, s Maďarsko 56,5% a s Českou republikou 42,9% samospráv.  Zdôraznil, že územie Slovenska je  priestor, na ktorý máme využívať v celom svojom rozsahu, aj v prihraničných oblastiach.

Účastníci sa oboznámili aj s projektmi z praxe, ktoré predstavili realizátori projektu alebo zástupcovia jednotlivých projektov. Jedným z takýchto medzinárodných projektov, do ktorého je nepriamo zapojená nepriamo aj  miestna samospráva je  projekt „RUINS“. V medzinárodnom tíme  projektu je spojených 10 partnerov zo 6 krajín, ktorých cieľom je navrhnúť univerzálny a udržateľný model zachovania a ochrany stredovekých ruín v celej Európe, tak chorvátskom Zadare, ako aj talianskych Benátkach a slovenskom Bzoviku. Pilotná aktivita v rámci tohto projektu sa realizuje na hrade v obci Bzovík, ktorá sa takto nepriamo zapojila do projektu. Projektovým partnerom zo Slovenska je Filozofická fakulty Univerzity Mateja Bela. Projekt sa realizuje z nadnárodného programu Stredná Európa.

Ďalším príkladom z praxe, ktorý odznel na podujatí bol projekt prezentovaný veľvyslancom s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu EHP,  Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Františkom Kašickým, a to projekt „Cestujúce bábky“. Projekt získal finančnú podporu z programu cezhraničná spolupráca Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom projektu bolo zlepšiť  informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a  prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo prostredníctvom spracovania a odvysielania desiatich televíznych bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy vyrobených  základe reálnych historických udalostí,  osobností  alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Partnermi projektu sú okrem KSK aj  Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a  Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatská ASEZ.

Na podujatí zástupcovia jednotlivých programov predstavili nasledujúce programy a finančné mechanizmy. Pre informáciu uvádzame aj výzvy k aktuálnym programom, ktoré odzneli na infodni v Banskej Bystrici:

Nadnárodný program INTERREG Stredná Európa (Central Europe): v programe bola vyhlásená 4. výzva. Termín na predloženie projektových žiadosti  je do 5. júla 2019. Novinkou výzvy je, že predložený návrh projektu musí vychádzať už zrealizovaných výstupov programu INTTEREG Stredná Európa a priamo riadených programov EÚ, ako sú programy Horizont 2020, LIFE, Nástroj na prepojenie Európy.

www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa

Nadnárodný program INTERREG Dunaj (Danube): v tomto programe bola posledná (4. výzva)  ukončená v marci 2019. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa predpokladá vyhlásenie výzvy v rámci finančného nástroja Seed Money Facility.

www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program

Finančný mechanizmus EHP a Nórska 2014-2021 / Švajčiarsky finančný mechanizmus: z finančného programu EHP budú financované témy: kultúra a dobré spravovanie / cezhraničná spolupráca, ako aj Fond pre aktívne občianstvo.  Nórsky finančný mechanizmus bude financovať program miestneho rozvoja a inklúzie, domáce a rodovo podmienené násilie a sociálny dialóg. Zmena klímy a obchod a inovácie budú financované z oboch finančných mechanizmov.

www.eeagrants.sk

Zverejnenie výziev vo Švajčiarskom finančnom mechanizme sa predpokladá v roku 2020.

www.swiss-contribution.sk

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ: v súčasnosti sú otvorené výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prioritnej osi 2: kvalita životného prostredia k 13. júna 2019. 

www.sk-cz.eu/sk

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-PL: v programe je vyhlásená výzva na predkladanie  žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v prioritnej osi  1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Výzva je otvorená do 14. júna 2019.

https://sk.plsk.eu

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-H:  k 1. aprílu 2019 boli zverejnené druhé výzvy z Fondu malých grantov pre oblasť východného a západného cezhraničného územia s termínmi na predkladanie žiadosti k 30. júnu 2019, 30. septembru 2019 a 15. januáru 2020 v prioritnej osi: príroda a kultúra a prioritnej osi: podpora spolupráce medzi verejnými orgánmi a občanmi v cezhraničnom území.

www.skhu.eu/call-for-proposals

Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko – Ukrajina:  zverejnenie tretej výzvy v programe sa očakáva v druhej polovici roka 2019.

https://huskroua-cbc.eu

Medzinárodný vyšehradský fond: najbližší termín na predloženie žiadosť o grant v rámci troch možných programov, ktoré tento fond ponúka je 1. jún a 1. október 2019.

www.visegradfund.org

Program Erasmus+ - programu Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport:  program má otvorených niekoľko výziev v priebehu roka 2019. Kompletné termíny na predkladanie žiadosti o finančný príspevok nájdete na stránkach programu, ktorý spravuje IUVENTA a SAAIC:

www.erasmusplus.sk

Program Kreatívna Európa: podprogram KULTÚRA: pre projekty európskej spolupráce sa plánujú výzvy na jeseň 2019, pre podprogram literárny preklad v máji 2019. Pre program MEDIA je otvorených niekoľko výziev v priebehu tohto roka. Konkrétne termíny na predkladanie výziev nájdete na: www.cedslovakia.eu

Ďalšie infodní v rámci jarnej série sa uskutočnia v Bratislave (15.4.2019) a Košiciach (7.6.2019). Na informačných dňoch Vám budú predstavené známe aj menej známe finančné mechanizmy a programy ako napríklad: Interreg - Dunajský nadnárodný program, Interreg - nadnárodný program Stredná Európa, Interreg – programy cezhraničnej spolupráce, Finančný mechanizmus EHP a Nórska, ERASMUS, Medzinárodný vyšehradský fond, Kreatívna Európa, Európa pre občanov, INTERACT, ESPON, URBACT a iné.

Zároveň účasť na podujatí bude príležitosťou stretnúť sa osobne s koordinátormi jednotlivých finančných mechanizmov a prediskutovať si tak otázky Vášho záujmu.

Registrovať sa môžete emailom: jan.pangrac@vlada.gov.sk

sekcia zahraničných vzťahov K ZMOS
09/04/2019

 


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka