Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Partnerstvá miest a obcí

O partnerskej spolupráci miest (town twinning)

Partnerská spolupráca miest a obcí predstavuje zmysluplnú činnosť, ktorá okrem toho, že predstavuje hodnoty ako priateľstvo a spoluprácu, zvyšuje povedomie medzi ľuďmi v Európe aj vo svete. Predstavuje príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov a porozumenie odlišným názorom v oblastiach spoločného záujmu partnerských obcí.

Spolupráca obcí sa môže sústrediť na celý široký rozsah činnosti v kompetencii obcí od “ľahkých“ aktivít ako spoločné podujatia zamerané na výmenu skúsenosti až po spoločné stratégie trvalo udržateľného rozvoja v oblastiach ako napr.: školstvo, zdravotníctvo, cestovný ruch, doprava, životné prostredie, technologický rozvoj, rozvoj ľudských zdrojov, sociálna inklúzia, občianstvo, miestne služby atď.). Môže zahŕňať široký rozsah aktérov z dvoch alebo viacerých obcí (volení predstavitelia, pracovníci úradov, mládež, dôchodcovia, predstavitelia subjektov a spolkov pôsobiacich na území danej obce atď.).

Dobre sa vyvíjajúca spolupráca môže so sebou priniesť veľa výhod nielen pre obec samotnú, ale aj pre miestne spoločenstvo. Musíme mať na pamäti, že partnerská spolupráca bez aktívneho zapojenia občanov obce nemá perspektívu.

Začiatok družobnej spolupráce obcí siaha do roku 1945, kedy sa v povojnovom období začali vytvárať prvé partnerstva miest a obcí najmä v krajinách, ktoré boli rozdelené vojnou. Od povojnového obdobia pri každom ďalšom rozširovaní Európskej únie (od 50. rokov, kedy bola založená EÚ šiestimi krajinami) zohráva partnerská spolupráca dôležitú úlohu, napr.: pri vstupe Grécka, Portugalska a Španielska do EÚ v 80. rokoch – spájala obce pri budovaní demokracie a v predvstupovom procese ako aj koncom 80. rokov a začiatkom 90., po páde Berlínskeho múru, kedy sa začali vytvárať nové partnerstvá medzi dlhodobo oddelenými krajinami a vyústili do najväčšieho rozšírenia EÚ v roku 2004.

Od roku 1989 je možné zaznamenať najväčší nárast partnerstiev slovenských obcí aj vďaka finančnému nástroju Európskej únie (ide o iniciatívu Európskeho parlamentu) na podporu partnerskej spolupráce miest, v ktorom naše mestá a obce mali možnosť participovať ako projektoví partneri. Niektoré partnerstvá prežili až dodnes.

V súčasnosti evidujeme v Európe existenciu cca 17 000 partnerských väzieb, aj keď tento údaj je ťažko presne určiť, niektoré mestá majú viac ako jedno partnerské mesto (zdroj: CEMR, r.2006 ). Na Slovensku existuje približne 667 partnerstiev v rámci Európy.

Partnerská spolupráca nadobúda skôr charakter účelovo zameranej spolupráce - projektovej spolupráce miest a obcí v oblastiach ako sú: vodné hospodárstvo, hospodársky rozvoj, poskytovanie sociálnych služieb atď. Vytvára zmysel pre spoločnú Európsku identitu, t.j. umožňuje stretnutia obyvateľov obcí, výmenu skúsenosti, diskusie, čo je vyjadrením aj aktívneho európskeho občianstva (jeden z cieľov EÚ od roku 2005). 

 

Hľadanie partnera

Nájdenie správneho partnera a rozvíjanie úspešného partnerstva si vyžaduje čas a trpezlivosť. Mestá a obce pri nadviazaní nového partnerského kontaktu môžu využiť nasledujúce možností: 

1. Mesto alebo sa môže registrovať na webovom portáli www.twinning.org, ktorý je venovaný partnerskej spolupráci obcí v Európe a vo svete. Portál je spravovaný euroasociáciou Radou európskych obcí a regiónov (CEMR). Portál pozostáva z dvoch častí; prvá je určená pre európske miestne samosprávy hľadajúce partnera v rámci Európy v akejkoľvek oblasti (životné prostredie, sociálna inklúzia, služby občanom, hospodársky rozvoj,..) a druhá časť je venovaná rozvojovej spolupráce, t.j. partnerskej spolupráci obcí vo svete.

Portál venovaný partnerskej spolupráci v Európe je dostupný v 23 európskych jazykoch a vo svete len v 4 jazykoch (angličtina, francúzština, portugalčina a španielčina).

Na stránkach nájdete on-line ponuky obcí z rôznych krajín, môžete si vyhľadať partnerskú obec podľa dostupných kritérií a taktiež si môžete priamo spracovať vlastnú žiadosť o nadviazanie partnerskej spolupráce. Okrem ponuky a dopytu po partnerskej obci sa na stránkach nachádzajú:

  • informácie o partnerskej spolupráci (históriu, súčasnosť, počty existujúcich partner-stiev);
  • podporné rady k úspešnej partnerskej spolupráci,
  • kto vám môže pomôcť v tejto oblasti a
  • finančné možnosti podpory.

 

2. Pri hľadaní partnerov pomáhajú aj samosprávne združenia v danej krajine – požiadať o partnera môžu miestne samosprávy alebo záujmové skupiny v obci, ktoré majú súhlas od miestnej samosprávy. Zástupca ZMOS je členom siete koordinátorov partnerskej spolupráce miest, ktorá pracuje v rámci CEMR, zastrešuje aktivity v oblasti partnerstva a na základe konkrétnych žiadostí o partnerskú spoluprácu kontaktuje národné združenia miestnych samospráv v členských a nečlenských krajinách EÚ. Databáza miest a obcí hľadajúcich partnerov na Slovensku je dostupná aj na webových stránkach ZMOS - Partnerstvá miest a obcí.

Dôležité je aj vyplnenie dotazníka (čoskoro bude priložený), ktorý poskytuje faktické informácie žiadajúcej obce ako aj podrobné informácie o partnerstve. Táto žiadosť sa rozpošle samosprávnym združeniam v zahraničí, ale v prípade, ak sa nachádzajú nejaké obce v databáze samosprávneho združenia, tak sa informácie porovnávajú, či niektorá z obci v databáze, spĺňa tieto požiadavky. Následne na to sa vybraná obce osloví o spoluprácu.

Pri výbere tejto možnosti hľadania partnerov kontaktujte sekciu vonkajších vzťahov K ZMOS

3. Partnerská spolupráca vzniká aj na základe osobných stretnutí zástupcov miest a obcí na rôznych podujatiach medzinárodného charakteru. V tomto prípade žiadame mestá a obce, ktoré nadviazali partnerskú spoluprácu týmto spôsobom, aby o tom informovali sekciu vonkajších vzťahov K ZMOS (za účelom doplnenia údajov do databázy partnerskej spolupráci).

 

PRIESKUMNÉ NÁVŠTEVY

Potenciálni partneri sa tak môžu navzájom skontaktovať a vymeniť si informácie spoločného záujmu. Prieskumná návšteva je užitočnou cestou prediskutovania cieľov, účelu a zabezpečenia partnerstva.

 

DOHODA ALEBO CHARTA O SPOLUPRÁCI

Formalizovanie partnerstva sa predkladá na rozhodnutie do miestneho zastupiteľstva a musí byť formálne ratifikované. Zvyčajne spolupracujúce obce majú uzatvorené dohody alebo charty rôzneho druhu, navrhnuté obidvoma partnermi a podpísané starostom/primátorom obce/mesta. Text charty môže byť dvojjazyčný a každá obce môže obdŕžať kópiu. Dokument nie je právne záväzný, ale mal by obsahovať odôvodnenie založenia partnerstva ako aj záujmy a snahy obidvoch obcí.

Dohody môžu pokrývať široký rozsah oblastí, a mala by byť v zhode s filozofiou, že spolupráca by mala zahŕňať toľko oblasti miestnej samosprávy koľko je len možné,  nemala by byť obmedzujúca. Dohody o spolupráci sa uzatvárajú na neurčitý čas.

Je zvykom, že charty sa zvyknú formálne podpisovať počas oficiálnych ceremónií v obidvoch obciach. Aj napriek tomu, že táto procedúra je dôležitá, ale aby bola užitočnejšia, tak ju môžeme zorganizovať v rámci širšieho programu s množstvom aktivít, vrátane budúcich plánov.

Charty sa môžu ďalej rozvíjať tak, že odrážajú rôzne typy spolupráce ako napríklad: neformálne, časovo obmedzené alebo projektové. Často sa odkazujú na memorandum o porozumení alebo o spolupráci.
 

ZALOŽENIE PARTNERSTVA

Existuje viac typov partnerstva. Niektoré sú založené na formálnych dohodách alebo na základe podpísaného dokumentu, charty alebo memoranda o porozumení. Niektoré sa uzatvárajú len na obdobie trvania projektu a niektoré sú neformálneho charakteru bez existujúcej písomnej dohody alebo protokolu.

Bez ohľadu na charakter partnerstva je potrebné brať do úvahy nasledujúce princípy:

  • existencia spoločného porozumenia medzi partnermi;
  • efektívna komunikácia;
  • ciele a účel partnerstva by mali byť jasné a transparentné a
  • primeraný mechanizmus realizácie partnerstva, ktorý by zahŕňal širšie spoločenstvo obce, ak je to potrebné.

 

Partnerská spolupráca - Krok po kroku

Dohoda o partnerskej spolupráci medzi obcami X a Y - vzorový príklad

 


 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

ÚvodÚvodná stránka