Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História snemov ZMOS

Položky 1-10 z 30
Položky 1-10 z 30

Máj 2017 - 28. Snem ZMOS

net_2.jpgV dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v Kongresovom centre Incheba uskutočnil v poradí 28. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Za účasti takmer 800 starostov a primátorov bolo dvojdňové rokovanie sprevádzané  aj účasťou ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí. 

Prvý rokovací deň začal slávnostným otvorením snemu o 13.00 hod., keď bol po privítaní hostí a delegátov schválený program rokovania. Následne predseda ZMOS Michal Sýkora predložil správu o činnosti združenia. Po tomto bode nasledovalo vystúpenie členov Rady ZMOS, prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, členov vlády SR a zahraničných hostí. Od 15.00 hod. pokračovalo rokovanie pracovnou časťou snemu, v ktorej sa delegáti venovali pracovným otázkam, plneniu priorít od minuloročného snemu a diskusii o prioritách ZMOS na nadchádzajúce obdobie. Druhý deň rokovania pokračovala diskusia delegátov a hostí, pričom pred záverom snemu, boli schvaľované uznesenia 28. snemu vrátane priorít do ďalšieho snemu.

Záver prvého dňa rokovania bol tradične venovaný kultúrnemu programu. Sprievodnými podujatiami bolo vyhlásenie výsledkov súťaže „Oskar bez bariér 2016,“ ktorá je pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež vyhlásenie ocenenia v rámci „Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.“

Obidva rokovacie dni snemu vrátane kultúrneho programu boli vysielané na internete. Technické riešenie umožnilo sledovanie naživo aj prostredníctvom technického riešenia na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska. Prvá časť vystúpení na začiatku snemu bola vysielaná aj spravodajskou televíziou TA3 a spravodajským portálom TABLET.TV

Záznam z otváracích prejavov zo Snemu Združenia miest a obcí Slovenska si môžete pozrieť tu

Príhovory prezidenta SR Andreja Kisku a predsedu vlády SR Roberta Fica počas Snemu Združenia miest a obcí Slovenska sú tiež k dispozícii tu link 

snem_1.jpgPriority Združenia miest a obcí Slovenska po 28. sneme

 1. Zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy, vrátane nastavenia parametrov dane z príjmov fyzických osôb a miestnych daní, s cieľom posilňovania jej finančnej stability a neprijímať v legislatívnom procese také právne predpisy, ktoré budú mať negatívny dopad na financovanie miest a obcí (najmä na výnos dane z príjmov fyzických osôb).

2. Presadzovať úplné financovanie prevádzkových a mzdových nákladov pre všetky  základné školy z prostriedkov štátneho rozpočtu. Podporovať optimalizáciu škôl a školských zariadení zavádzaním  diferencovaných prevádzkových kritérií a  kvalitatívnych ukazovateľov do systému normatívneho financovania. 

3. Presadzovať návrhy ZMOS na novelu zákona o obecnom zriadení zameranú na riešenie naliehavých problémov aplikačnej praxe.

4. Presadzovať posilnenie sociálneho statusu starostov a primátorov ako verejných funkcionárov vrátane úpravy ich platových pomerov.

5. Presadzovať na úrovni vlády SR v rámci majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve štátu (v správe iných subjektov ako SPF) pod existujúcimi stavbami miest a obcí,  bezodplatné prevody týchto pozemkov do vlastníctva miest a obcí vrátane štátnych pozemkov pod plánovanými verejnoprospešnými stavbami miest a obcí.

6. Podporovať  zvýšenie platov pre zamestnancov vo verejnej službe so zvýraznením ich motivačných funkcií.

7. Presadzovať prijatie aktívnych opatrení na podporu zamestnávania,  ktoré budú okrem požiadaviek trhu práce reagovať aj na  potreby miest a obcí.

8. Požadovať na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovanie návrhu optimalizácie siete zariadení poskytujúcich sociálne služby. Presadzovať také zmeny  vo financovaní, ktorými by došlo k posilneniu príjmov verejných poskytovateľov týchto služieb zo štátneho rozpočtu.

9. Zaoberať sa problematikou rómskych komunít v rôznych oblastiach ich života v rámci kompetencií miestnej územnej samosprávy, s cieľom zvyšovania ich životnej úrovne.

10. Požadovať od Ministerstva zdravotníctva SR zabezpečenie primeranej územnej dostupnosti lekárskej služby prvej pomoci a rýchlej zdravotníckej služby, prijatie účinných opatrení na zabezpečenie dostatočného počtu praktických lekárov prvého kontaktu, prehodnotenie siete odborných zdravotných ambulancií a vytváranie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v úzkej súčinnosti s miestnou územnou samosprávou, pri rešpektovaní reálnych potrieb obyvateľov miest a obcí.

11. Trvať na zriadení Fondu dopravnej infraštruktúry na financovanie výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk v obciach a mestách.

12. Presadzovať na Ministerstve životného prostredia SR aktualizáciu Stratégie budovania kanalizačných a vodárenských sústav aj po roku 2020 vrátane spôsobu ich financovania nielen z fondov EÚ, ale aj zo štátneho rozpočtu.

13. Podporovať vytváranie optimálnych podmienok triedenia a zberu všetkých zložiek komunálneho odpadu  za účelom zvýšenia miery separácie. Presadzovať vytvorenie jednotného informačného systému evidencie odpadov a podporovať posilnenie regulačných a kontrolných mechanizmov pri aplikácii zákona o odpadoch v praxi .

14. Presadzovať ďalšie zjednodušovanie procesov verejného obstarávania zavedením takých aspektov verejného obstarávania, ktoré budú podporovať rozvoj miestnej ekonomiky s dôrazom na zrýchlenie a zefektívnenie čerpania Európskych štrukturálnych a  investičných fondov (ďalej len EŠIF).

15. Presadzovať zjednodušenie čerpania EŠIF uplatňovaním pravidla „jedenkrát a dosť“, elektronizáciou procesov a ďalšími opatreniami na strane riadiacich orgánov s cieľom znižovania administratívnej náročnosti pri predkladaní projektov a zrýchlenie čerpania počas implementácie projektov a po dobu ich udržateľnosti.

16. Presadzovať opatrenia na zabezpečenie plynulého čerpania EŠIF s dôrazom najmä  na Integrovaný regionálny operačný program  2014 - 2020 a Program  rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a požadovať, aby implementácia CLLD prostredníctvom miestnych akčných skupín začala do 30. septembra 2017 a presadzovať vytváranie podmienok zo strany vlády SR na intenzívnejšiu implementáciu stratégií CLLD ich priebežným dofinancovaním v objeme až do výšky 60 miliónov eur.

17. Presadzovať naplnenie obsahu memoranda podpísaného medzi vládou SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ZMOS  9. mája 2017 a  priebežne monitorovať jeho plnenie .

18. Požadovať od vlády SR prijatie nového stavebného zákona a presadzovať, aby ZMOS bol zastúpený v odborných pracovných skupinách vytvorených na tento účel.

19. Podporovať procesy informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších projektov zameraných na skvalitnenie odbornej, metodickej a vzdelávacej podpory,  na rozšírenie počtu zapojených obcí a zavádzanie nových elektronických služieb v rámci informačného systému DCOM.

20. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

21. Podporovať v rámci mestského rozvoja koncepciu „SMART CITIES“ (INTELIGENTNÉ MESTO), poskytovať potrebnú súčinnosť členským mestám pri presadzovaní inteligentných riešení a  v spolupráci s príslušnými ministerstvami presadzovať finančné nástroje podporujúce „projekty INTELIGENTNÉ MESTO“.      

22. Požadovať komplexné riešenie dobudovania a modernizácie cestnej infraštruktúry na Slovensku.

23. Požadovať bezodplatný prevod prebytočného majetku štátu na mestá a obce (vrátane ŽSR).

24. Podporovať proces modernizácie miestnej územnej samosprávy s prihliadnutím na jej potenciál a potreby.   


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka