Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História snemov ZMOS

FEBRUÁR 1991 - I. snem ZMOS

Prvý snem Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnil 27. februára 1991 v Banskej Bystrici. Bol to prvý snem ZMOS po všeobecných voľbách do orgánov samosprávy v roku 1990.
Zúčastnilo sa na ňom 1013 členských a 153 nečlenských sídiel z 22 regionálnych združení. 

Významnými hosťami boli podpredseda SNR László Nagy, prvý podpredseda vlády SR Ján Čarnogurský, ministri vlády SR Ladislav Pitner, Ivan Tirpák, Ladislav Snopko a ďalší predstavitelia verejného života.
Snemu sa zúčastnili aj zástupcovia Stálej konferencie miestnych a regionálnych orgánov Európy pri Rade Európy a zástupcovia Svetovej federácie družobných miest. 

Účastníci snemu zdôraznili svoje odhodlanie aktívne ovplyvňovať právne a ekonomické podmienky pre všestranný rozvoj a posilňovanie miestnej samosprávy. Priamu účasť obyvateľov na správe miest a obcí označili za základný princíp demokracie spoločnosti.

Združenie miest a obcí Slovenska sa prihlásilo 
• k princípom Európskej charty miestnej samosprávy, 
• k aktívnej účasti na práci vládnej komisie pre posúdenie kladov a nedostatkov v riadení miestnej samosprávy a štátnej správy,
• k zámeru dosiahnuť, aby bol princíp miestnej samosprávy uznaný a zapracovaný i do pripravovanej Ústavy Českej a Slovenskej federatívnej republiky a Ústavy Slovenskej republiky.

Snem rozhodol o vytvorení predsedníctva ZMOS (prvýkrát ho volila Rada ZMOS 12. marca 1991 a malo 17 členov) a o zastúpení predsedov jednotlivých regionálnych združení v Rade ZMOS.

 

Na záver snemu bolo prijaté uznesenie:

  

U Z N E S E N I E
I. snemu miest a obci na Slovensku,
konaného dňa 27. 2. 1991 v Banskej Bystrici

 

I. snem miest a obci na Slovensku na základe prednesenej správy o činnosti Združenia miest a obci na Slovensku za obdobie od jeho založenia, prerokúvaných dokumentov, výsledkov volieb a odznelej diskusie sa stotožňuje so stanoviskom starostov a primátorov okresov Považká Bystrica, Čadca, Žilina a Martin a uznáša sa:

A. SCHVAĽUJE

a) Správu o činnosti a ďalších úlohách Združenia miest a obci na Slovensku
b) Stanovy Združenia miest a obci na Slovensku
c) Výsledky volieb predsedu Združenia a členov kontrolnej a revíznej komisie tak, ako boli prednesené predsedom volebnej komisie
d) Programové vyhlásenie Združenia miest a obcí na Slovensku
e) Správu revíznej komisie o hospodárení Združenia miest a obci na Slovensku

B. UKLADÁ

rade Združenia

a) rozpracovať úlohy vyplývajúce z prednesenej správy o činnosti, z diskusie a programového vyhlásenia do konkrétnych vecne a časove kontrolovateľných úloh a zabezpečiť ich vlastnú realizáciu
Zodpovedný: - predseda a ústredný tajomník Združenia
Termín : - rozpracovanie do 31. 3. 1991
- realizácia podľa časového harmonogramu rozpracovania

C. ŽIADA

1. Federálne zhromaždenie
o revíziu zákona č. 427/1990 Zb. v tom zmysle, že obce budú rozhodovať o majetku podľa zakladateľskej a zriaďovateľskej funkcie
2. Slovenskú národnú radu a vládu Slovenskej republiky
urýchlene riešiť právne zakotvenie vlastníctva majetku obci tak, aby utváralo podmienky pre ich slobodný a prosperujúci rozvoj, vrátane navrátenia majetku, ktorý im patril pred rokom 1949
3. Slovenskú národnú radu
o zastúpenie Združenia miest a obci na Slovensku v komisii pre prípravu Ústavy Slovenskej republiky
4. Vládu Slovenskej republiky
a) rešpektovať a plne zapojiť do privatizačného procesu zástupcov miest a obcí v okresných privatizačných komisiách v zmysle zákona SNR o malej privatizácii
b) na periodických pracovných stretnutiach Predsedníctva vlády Slovenskej republiky a Predsedníctva Združenia miest a obci na Slovensku prerokúvať problémy, ktoré brzdia rozvoj samosprávy miest a obci a na základe tohto prijímať východiská a účinné opatrenia na ich riešenie
c) prehodnotiť a zvýšiť percentuálny podiel obci na daniach z miezd a podiel na výnose dani z objemu miezd a odmien poľnohospodárskych organizácii na 50 % za účelom dosiahnutia plnej ekonomickej samostatnosti miest a obci
d) vytvoriť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho projektu ZMOS, tzv. Akadémie miestnej samosprávy, z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

D. UKLADÁ

predsedovi Združenia miest a obcí na Slovensku

zvolať mimoriadnu konferenciu v tom prípade, ak sa neakceptujú požiadavky I. snemu miest a obcí na Slovensku


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka