Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Európa pre občanov

EKB Európa pre občanov

Ciele programu sú hlavne prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Unii. V rámci všeobecného úsilia viac priblížiť Úniu jej občanom sú všeobecné ciele programu tieto: prispievať k tomu, aby občania rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti, posilňovať európske občianstvo a zlepšovať podmienky pre občiansku a demokratickú účasť na úrovni Únie. Konkrétne ciele sa realizujú na nadnárodnej úrovni alebo s európskym rozmerom: zvyšovať informovanosť o pamäti, spoločnej histórii a hodnotách Únie a o cieli Únie, ktorým je podporovať mier, jej hodnoty a dobré podmienky jej národov, a to podnecovaním diskusie, úvah a rozvoja sietí, motivovať k demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a podporovaním príležitostí pre spoločenskú a medzikultúrnu angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

Program sa realizuje prostredníctvom dvoch oblastí a horizontálnej akcie:
Oblasť 1: Európska pamäť: zvyšovať informovanosť o pamäti, spoločnej histórii, hodnotách a cieli Únie.
Oblasť 2: Demokratická angažovanosť a občianska účasť: podporovať demokratickú a občiansku účasť občanov na úrovni Únie. Medzi opatrenia v tejto oblasti patria: družobné partnerstvá miest, siete miest, projekty občianskej spoločnosti

Druhy grantov, ktoré EKB poskytuje; Grant na akciu a Grant na prevádzku. Tieto granty sa ale nemôžu využívať súčasne.

Oblasť 1. Európska pamäť

Termín na predloženie*

Obdobie oprávnenosti: projekty sa musia začať medzi

 1. február

 1. septembrom v roku termínu a 28. februárom v roku po termíne

Oblasť 2. Demokratická angažovanosť a občianska účasť

Opatrenie

Termín na predloženie*

Obdobie oprávnenosti: projekty sa musia začať medzi

Družobné partnerstvá miest

 

 1. február

 1. júlom v roku termínu a 31. marcom v roku po termíne

 

 1. september

 1. februárom 31. októbrom v roku po termíne

Siete miest

 

 1. marec

 1. septembrom v roku termínu a 28.** februárom v roku po termíne

 

 1. september

 1. marcom a 31. augustom v roku po termíne

Projekty občianskej spoločnosti

 

 1. september

 1. marcom a 31. augustom v roku po termíne

 

Požiadavky na prípustnosť

Žiadosti musia spĺňať tieto požiadavky:

 • musia byť zaslané najneskôr do konečného termínu na predkladanie žiadostí uvedeného na stránkach
 • musia byť podané písomne s použitím elektronického formulára musia byť predložené v niektorom z 24 úradných jazykov EÚ.

 

K elektronickému formuláru musí byť priložené čestné vyhlásenie.  V prípade nedodržania tejto požiadavky bude žiadosť zamietnutá.

Žiadatelia musia byť buď verejné orgány, alebo neziskové organizácie s právnou subjektivitou (pozri osobitné kritérium oprávnenosti pre každú oblasť/každé opatrenie). Fyzické osoby NIE SÚ oprávnené na účasť na tomto programe.

Žiadateľská organizácia musí mať právnu subjektivitu podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov, čím sa stáva nezávislou právnickou osobou a je spôsobilá uzatvárať zmluvy a prebrať zodpovednosť. Okrem toho má taký subjekt mať spôsobilosť zastupovať sám seba a vo svojom mene v právnych sporoch bez potreby zastrešujúcej organizácie.

Vo výnimočných prípadoch môžu byť na financovanie oprávnené organizácie bez právnej subjektivity, ak spĺňajú tieto podmienky stanovené v nariadení 2018/1046 o rozpočtových pravidlách (konkrétne v článku 196 a 197 ods. 2 písm. c).

 • ich zástupcovia majú právomoc uskutočňovať právne úkony v mene týchto subjektov,
 • subjekt má rovnakú finančnú a prevádzkovú spôsobilosť ako právnická osoba.

 

Výberové konanie: osobitné kritériá oblastí programu

1. Oblasť 1: Európska pamäť

Európska únia je postavená na základných hodnotách, akými sú sloboda, demokracia a dodržiavanie ľudských práv. Na to aby bolo možné si plne uvedomiť ich význam, je potrebné si uchovať v živej pamäti spomienky na minulosť ako prostriedok vyrovnania sa s minulosťou a budovania budúcnosti.

V rámci tejto oblasti možno podporiť tieto typy projektov:

V tejto oblasti sa podporia činnosti, ktoré motivujú k úvahám o európskej kultúrnej rozmanitosti a spoločných hodnotách v tom najširšom zmysle. V tomto kontexte sa oblasť zameriava na financovanie projektov zaoberajúcich sa príčinami a dôsledkami diktátorských a totalitných režimov v moderných dejinách Európy (predovšetkým, ale nie výlučne, nacizmu, ktorý viedol k holokaustu, fašizmu, stalinizmu a totalitných komunistických režimov) a na pripomínanie si obetí ich zločinov.

Maximálna výška grantu pre Európsku pamäť je 100 000 EUR.

 • Žiadatelia
 • Typ organizácie: Verejné miestne/regionálne orgány alebo neziskové organizácie vrátane organizácií občianskej spoločnosti, združenia pozostalých a kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie a výskumné organizácie. Uprednostňujú sa projekty, ktoré budú jasne zamerané na mladšiu generáciu.
 • Počet partnerov: Do projektu musia byť zapojené organizácie z aspoň jedného členského štátu EÚ. Uprednostňujú sa nadnárodné projekty.
 • Povaha a rozmer projektu
 • Miesto konania činností: Činnosti sa musia konať v niektorej z oprávnených krajín.
 • Obdobie oprávnenosti/trvanie projektu: Projekt sa musí začať v rámci príslušného obdobia oprávnenosti (pozri bod 3.2). Maximálne trvanie projektu je 18 mesiacov.

 

Oblasť 2: Demokratická angažovanosť a občianska účasť

V rámci tejto oblasti sa podporia činnosti, ktoré zahŕňajú občiansku účasť v najširšom zmysle s osobitným zameraním sa na činnosti priamo spojené s politikami Únie s cieľom konkrétne sa spolupodieľať na procese tvorby politiky Únie v oblastiach týkajúcich sa cieľov programu. To možno dosiahnuť na všetkých stupňoch a so všetkými inštitucionálnymi účastníkmi diskusií a patria sem hlavne: činnosti súvisiace s vytváraním agendy, podpora počas prípravnej fázy a pri rokovaní o návrhoch politiky, poskytovanie spätnej väzby v súvislosti s realizáciou príslušných iniciatív. Oblasť tiež zahŕňa projekty a iniciatívy, ktorými sa rozvíjajú možnosti vzájomného porozumenia, medzikultúrneho vzdelávania, solidarity, spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

 

2.a Opatrenie pre družobné partnerstvá miest

 

Účelom tohto opatrenia je podpora projektov, ktoré spájajú partnerské mestá na podujatí družobných partnerstiev miest zameranom na témy v súlade s cieľmi programu a zohľadňujú viacročné priority. Činnosti v rámci projektov družobných partnerstiev miest sa musia zorganizovať v priebehu 21 dní (maximálne trvanie projektu). Cieľom tohto opatrenia je mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskeho politického programu, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie. Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce, ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, ako aj obce, ktoré majú iné formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.

Maximálna výška grantu pre projekt družobné partnerstvá miest je 25 000 EUR.

Osobitné kritériá pre projekty družobných partnerstiev miest

 • Žiadateľ a partneri
 • Typ organizácie: Mestá/obce alebo ich partnerské výbory alebo iné neziskové organizácie zastupujúce miestne orgány.
 • Počet partnerov:  Do projektu musia byť zapojené obce z aspoň 2 oprávnených krajín, z ktorých najmenej jedna je členským štátom EÚ.
 • Povaha a rozmer projektu
 • Počet účastníkov: Do projektu musí byť zapojených minimálne 25 pozvaných účastníkov. „Pozvaní účastníci“ sú medzinárodní účastníci vyslaní oprávnenými partnermi.
 • Miesto konania:Podujatie družobných partnerstiev miest sa musí konať v jednej z oprávnených krajín, ktorá sa na projekte zúčastňuje.
 • Obdobie oprávnenosti/trvanie projektu: Projekt sa musí začať v priebehu príslušného obdobia oprávnenosti, ktoré závisí od konečného termínu opatrenia. Maximálne trvanie podujatia družobných partnerstiev miest: 21 dní.
  •  
  •  
   • 2.b Opatrenie pre siete miest
   •  

Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete miest s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce. Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim výmenu osvedčených postupov. Partnerstvo je pevný zväzok, ktorý spája obce. Preto by sa mal potenciál sietí tvorených radom partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickejdlhodobej spolupráce medzi mestami. Európska komisia podporuje rozvoj takýchto sietí, ktoré sú dôležité na zabezpečenie štruktúrovanej, intenzívnej a mnohostrannej spolupráce, čím prispievajú k maximalizácii vplyvu programu.

Od projektov sietí miest sa očakáva:

 • spájanie širokej škály činností týkajúcich sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci zaoberať v kontexte cieľov alebo viacročných priorít programu,
 • vymedzenie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov spoločenstva aktívnych v danej oblasti (t. j. expertov, miestne združenia, občanov a skupiny občanov, ktorých sa téma priamo týka, atď.),
 • mobilizovanie občanov v celej Európe:do projektu by malo byť zapojených minimálne 30 % pozvaných účastníkov. „Pozvaní účastníci“ sú medzinárodní účastníci vyslaní oprávnenými partnermi,
 • fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu.

Maximálna výška grantu

Maximálna výška grantu pre projekt siete miest je 150 000 EUR.

Výberové konanie

Projekty sietí miest musia okrem vyššie opísaných všeobecných kritérií oprávnenosti, vylúčenia a výberu splniť tieto osobitné kritériá oprávnenosti.

Osobitné kritériá pre siete miest:

 • Žiadateľ a partneri
 • Typ organizácie: mestá/obce alebo ich partnerské výbory alebo siete; miestne/regionálne orgány na ďalších úrovniach; federácie/združenia miestnych orgánov; neziskové organizácie zastupujúce miestne orgány. Ďalšími organizáciami zapojenými do projektu môžu byť aj neziskové organizácie občianskej spoločnosti.
 • Počet partnerov: do projektu musia byť zapojené obce z aspoň 4 oprávnených krajín, z ktorých najmenej dve sú členským štátom EÚ.
 • Povaha a rozmer projektu
 • Miesto konania a počet činností:Činnosti sa musia konať v rozličných oprávnených partnerských krajinách. Pri každom projekte sa musí počítať s aspoň 4 podujatiami.
 • Obdobie oprávnenosti/trvanie projektu: Projekt sa musí začať v priebehu príslušného obdobia oprávnenosti, ktoré závisí od konečného termínu opatrenia, v rámci ktorého sa žiadosť predkladá (pozri bod 3.2). Maximálne trvanie projektu je 24 mesiacov.

 

 

2.c Opatrenie pre projekty občianskej spoločnosti

 

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov propagovaných v rámci nadnárodných partnerstiev a sietí s priamym zapojením občanov. Tieto projekty spájajú občanov z rôznych vrstiev pri činnostiach, ktoré sú priamo spojené s politikami Únie, s cieľom umožniť im aktívne sa spolupodieľať na procese tvorby politík Únie v oblastiach týkajúcich sa cieľov programu. Treba pripomenúť, že to možno dosiahnuť na všetkých stupňoch a so všetkými inštitucionálnymi účastníkmi diskusií, a patria sem hlavne: činnosti súvisiace s tvorbou agendy, podpora počas prípravnej fázy a rokovanie o návrhoch politiky, poskytovanie spätnej väzby v súvislosti s realizáciou príslušných iniciatív. S týmto cieľom sa budú občania v rámci projektov vyzývať k spoločným krokom alebo diskusiám na témy viacročných priorít programu na miestnej úrovni a na európskej úrovni.

Projekt by mal spočívať v podnecovaní a organizovaní úvah, diskusií alebo iných činností spojených s témami viacročných priorít programu a navrhnúť praktické riešenia, ku ktorým možno dospieť prostredníctvom spolupráce alebo koordinácie na európskej úrovni, a zabezpečiť konkrétne prepojenie s procesom tvorby politík Únie uvedeným vyššie. Do realizácie projektov by mal byť aktívne zapojený veľký počet občanov a projekty by sa mali zamerať na položenie základov alebo podporu rozvoja dlhodobých sietí medzi mnohými organizáciami, ktoré sú v danej oblasti aktívne.

Týmto opatrením sa podporujú projekty realizované prostredníctvom nadnárodných partnerstiev, ktoré propagujú solidaritu, spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

Projekt občianskej spoločnosti musí zahŕňať aspoň dve z týchto druhov činností:

 • podpora spoločenskej angažovanosti a solidarity: činnosti na podporu diskusií/kampaní/akcií týkajúcich sa tém spoločného záujmu v rámci práv a zodpovedností občanov Únie, ktoré vytvárajú prepojenie s európskym politickým programom a procesom tvorby politík,
 • zbieranie názorov: činnosti zamerané na zbieranie jednotlivých názorov občanov, v ktorých sa uprednostňuje prístup zdola nahor (vrátane využitia sociálnych sietí, webinárov atď.) a mediálna gramotnosť,
 • dobrovoľníctvo: činnosti na podporu solidarity medzi občanmi Únie a mimo nej.

Maximálna výška grantu Maximálna oprávnená výška grantu pre projekt občianskej spoločnosti je: 150 000 EUR.

Výberové konanie Projekty občianskej spoločnosti musia okrem vyššie opísaných všeobecných kritérií oprávnenosti, vylúčenia a výberu (pozri body 2.1 až 2.3) splniť tieto osobitné kritériá oprávnenosti.

Osobitné kritériá pre projekty občianskej spoločnosti:

 • Žiadateľ a partneri

- Typ organizácie: neziskové organizácie vrátane organizácií občianskej spoločnosti, vzdelávacie, kultúrne alebo výskumné ústavy, ďalšími organizáciami zapojenými do projektu môžu byť aj verejné miestne/regionálne orgány.

 

- Počet partnerov: do projektu musia byť zapojené organizácie z aspoň 3 oprávnených krajín, z ktorých najmenej dve sú členským štátom EÚ.

 • Povaha a rozmer projektu
 • Miesto konania činností: Činnosti sa musia konať v niektorej z oprávnených krajín.

-      Obdobie oprávnenosti/trvanie projektu: Projekt sa musí začať v rámci príslušného obdobia oprávnenosti (pozri bod 3.2). Maximálne trvanie projektu je 18 mesiacov.

 

Záver a finančné prostriedky

Ako pri všetkých grantoch Európskej únie, finančné príspevky prideľované v rámci programu podliehajú pravidlám vychádzajúcim z nariadenia 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, podľa všeobecných podmienok platných pre granty Európskej komisie. Ich uplatňovanie je povinné.

Výška grantu

Treba poznamenať, že výšku grantu podľa dohody o grante/rozhodnutia o grante treba považovať za maximálnu a nemožno ju za žiadnych okolností zvýšiť. Konečnú výšku sumy vyplatenej príjemcovi určí agentúra EACEA na základe záverečnej správy, ktorú vypracuje príjemca.

Zásada spolufinancovania

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na vykonanie akcie, sa nemôžu poskytovať iba z grantu EÚ. Z grantu Únie sa nemôžu financovať všetky náklady na projekt.

Rozhodnutie o grante a dohoda o grante

Po schválení projektu dostane príjemca rozhodnutie a grante alebo dohodu o grante v závislosti od krajiny, v ktorej je právne usadený:

 • Rozhodnutie o grante: je jednostranný akt pridelenia podpory príjemcovi. Na rozdiel od dohody o grante príjemca nemusí podpísať rozhodnutie o grante a akciu môže začať ihneď po jeho prijatí/oznámení. Rozhodnutie teda proces urýchli. Rozhodnutie o grante sa uplatňuje pri príjemcoch, ktorí majú sídlo v EÚ.
 • Dohodu o grante musí príjemca podpísať a ihneď vrátiť agentúre EACEA. Agentúra EACEA ju podpíše ako posledná. Dohoda o grante sa vzťahuje na príjemcov, ktorí majú sídlo mimo EÚ.

Upozornenie: Štandardné dohody/rozhodnutia agentúry EACEA o grante sa v súčasnosti revidujú z dôvodu nadobudnutia účinnosti (2. augusta 2018) nového nariadenia 2018/1046 o rozpočtových pravidlách. Preto sa najprv posiela vzorový návrh dohôd/rozhodnutí o grante, súvisiaci s touto výzvou, a agentúra EACEA si následne vyhradzuje právo zaviesť zmeny alebo doplňujúce údaje na základe nového nariadenia o rozpočtových pravidlách V takom prípade agentúra EACEA oznámi zmeny čo najskôr a najneskôr pred podpisom dohôd o grantoch alebo rozhodnutí o grantoch.

Aspoň 30 % účastníkov projektu cestuje z oprávnenej krajiny programu do krajín, v ktorých sa usporadúvajú podujatia sietí miest. Na podujatiach môžu byť účastníci z iných krajín než z krajín, v ktorých majú partneri projektu sídlo, za predpokladu, že prichádzajú z oprávnených krajín v rámci programu.  

 


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka