Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

EŠIF 2014-2020

Informácie o EŠIF 

Vyše polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje cez päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Spoločne ich spravujú Európska komisia a členské štáty EÚ. 

Účelom týchto finančných prostriedkov je investovať do tvorby pracovných miest a do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia.

EŠIF sa zameriavajú hlavne na päť oblastí:

  • výskum a inovácie,
  • digitálne technológie,
  • podpora nízkouhlíkového hospodárstva,
  • udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
  • malé podniky.

V programovom období 2014 – 2020 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/),
na základe ktorej má k dispozícii z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov viac ako 15,3 miliardy eur.

 

logo_op kzp_A_CMYK.jpg

– OP Kvalita životného prostredia

OP_LZ_B (2).jpg

– OP Ľudské zdroje

logo_IROP_variant_A.jpg

– OP Integrovaný regionálny operačný program

logo_vyskum_inovace.jpg

– OP Výskum a inovácie

logo_vidiek.jpg

– OP Program rozvoja vidieka

logo OP_ryby_A.jpg

– OP Rybné hospodárstvo

logo-techpomoc.png

– OP Technická pomoc

logo-OP-EVS-farba-svk.jpg

– OP Efektívna verejná správa

logo OPII_EFRR.jpg

– OP Integrovaná infraštruktúra

Za operačné programy zodpovedá riadiaci orgán, ktorým je vo väčšine prípadov ministerstvo, odborne zastrešujúce podporované aktivity. Riadiaci orgán môže časť svojich úloh delegovať na sprostredkovateľský orgán.

Riadiaci orgán umožňuje žiadateľom uchádzať sa o prostriedky prostredníctvom výziev, ktoré vyhlasuje ich zverejnením na svojom webovom sídle. Aby sa žiadatelia mohli dostatočne vopred na vyhlásenú výzvu pripraviť, riadiaci orgán zverejňuje na svojom webovom sídle do konca októbra na nasledujúci rok. Všetky plánované výzvy z harmonogramov výziev, zverejnených na webových sídlach riadiacich orgánov sú zosumarizované na webovom sídle

https://www.itms2014.sk/  – v sekcii „Vyhľadať vhodný grant“ – po výbere možnosti „Plánované výzvy“

Podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov je možné získať vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej predložením v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vyhlásenej riadiacim orgánom.


 

Aktuálne informácie, prehľad, odkazy na užitočné stránky

1. Prehľad operačných programov s finančným pridelením

Operačný program

Riadiaci orgán

Pridelené finančné prostriedky

Výskum a inovácie

MŠVVŠ SR

2 266 776 537 €

Integrovaná infraštruktúra

MDVRR SR

3 966 645 373 €

Ľudské zdroje

MPSVR SR

2 204 983 517 €

Kvalita životného prostredia

MŽP SR

3 137 900 110 €

Integrovaný regionálny operačný program

MPRV SR

1 754 490 415 €

Efektívna verejná správa

MV SR

278 449 284 €

Technická pomoc

ÚV SR

159 071 912 €

Program rozvoja vidieka

MPRV SR

1 545 272 844 €

Rybné hospodárstvo

MPRV SR

15 785 000 €

Spolu:

15 329 374 992 €

 

2. Užitočné odkazy

V programovom období 2014 – 2020 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu, na základe ktorej má k dispozícii z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov viac ako 15,3 miliardy eur:

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

Informácie o jednotlivých operačných programoch

Výskum a inovácie: https://www.opvai.sk/aktuality/nove-webove-sidlo/

Integrovaná infraštruktúra: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169044

Ľudské zdroje: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/

Kvalita životného prostredia: http://www.op-kzp.sk/

IROP: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006

Efektívna verejná správa: http://www.minv.sk/?opevs

PRV: http://www.apa.sk/

 

3. Aktuálne informácie:

Akčný plán EU pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 - 2020

Opatrenia

Komisia:

Cieľový dátum

  1. Podporí prechod členských štátov na plne elektronické verejné obstarávanie a
      používanie registrov zmlúv.

2019

  2. Urýchli zavádzanie služieb eIDAS vrátane elektronickej identifikácie a
      elektronického podpisu.

2016

  3. Zabezpečí dlhodobú udržateľnosť infraštruktúry cezhraničných digitálnych
      služieb.

2018

  4. Predloží revidovanú verziu európskeho rámca interoperability a podporí jeho
      využívanie vnútroštátnymi správnymi orgánmi.

2016 - 2019

  5. Bude koordinovať vývoj prototypu európskeho katalógu noriem IKT v oblasti
      verejného obstarávania.

2017

  6. Komisia využije spoločné stavebné prvky, ako napríklad NPE, infraštruktúry
      digitálnych služieb a bude dodržiavať európsky rámec interoperability.
      Postupne zavedie zásadu štandardného používania digitálnych služieb a
      zásadu „stačí len raz“, elektronickú fakturáciu a elektronické obstarávanie a
      posúdi dôsledky možného zavedenia zásady aktualizácie systémov.

2016 - 2019

  7. Predloží návrh na zriadenie jednotnej digitálnej brány.

2017

  8. Z Európskeho portálu elektronickej justície vytvorí jednotné kontaktné miesto
      poskytovania informácií o otázkach týkajúcich sa európskej justície.

2016

  9. V spolupráci s členskými štátmi zabezpečí povinné prepojenie všetkých
      obchodných registrov členských štátov.

2017

10. Ďalej rozvinie elektronické prepojenie insolvenčných registrov

2019

11. Predstaví iniciatívu na uľahčenie využívania digitálnych riešení počas celého
      životného cyklu podniku.

2017

12. Predloží legislatívny návrh na rozšírenie jednotného elektronického
      mechanizmu registrácie a platieb DPH.

2016

13. Spustí pilotný projekt týkajúci sa zásady „stačí len raz“ pre podniky.

2016

14. Vytvorí jednotné kontaktné miesto na účely vykazovania v námornej doprave a
      digitalizuje elektronické prepravné dokumenty.

2018

15. Dokončí zriadenie systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom
      zabezpečení.

2019

16. Bude ďalej rozvíjať Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES.

2017

17. Podporí členské štáty v rozvoji cezhraničných služieb elektronického
      zdravotníctva.

2016 - 2018

18. Posúdi možnosť uplatnenia zásady „stačí len raz“ pre občanov v cezhraničnom
      kontexte.

2019

19. Zrýchli zavádzanie a uplatňovanie dátovej infraštruktúry podľa smernice
      Inspire.

2016 – 2020

20. Zmení svoje webové stránky s cieľom podporiť rastúcu zainteresovanosť a
      účasť občanov a podnikov na programoch a tvorbe politiky EÚ.

2018


 

Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 - 2020:Vytlačiť
 

logo OPII_EFRR.jpg  – Európsky fond regionálneho rozvoja

logo-EU-ESF-farba-svk.jpg                                       – Európsky sociálny fond

logo OPII_KF.jpg                                     – Kohézny fond

EU_Organic_Logo_Colour_OuterLine_rgb.jpg                                               – Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka

logo EU_ryby.jpg                          – Európsky námorný a rybársky fond


Európske štrukturálne a investičné fondy sa vykonávajú prostredníctvom operačných programov a programov cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a nadnárodnej spolupráce.


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka