Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS

 Stanovy Združenia miest a obcí Slovenska

v znení zmien a doplnkov schválených 19.5.2016 na 27. sneme ZMOS (úplné znenie)

Časť I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Názov a symbolika Združenia miest a obcí Slovenska

 1. Názov združenia je Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „združenie“). Cudzojazyčné ekvivalenty názvu združenia sú uvedené v prílohe stanov združenia.
 2. Oficiálna skratka názvu je ZMOS. Táto skratka sa do cudzích jazykov neprekladá.
 3. Oficiálny symbol (logo) združenia tvorí v modrom kruhovom poli strieborné  (biele) dvojvežové opevnenie s vytiahnutou mrežou v otvorenej bráne, nad ktorou je štítok so štátnym znakom Slovenskej republiky. Kruhopis znie: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA. Za oficiálny symbol združenia sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo plastické stvárnenie, ak zodpovedá vyobrazeniu oficiálneho symbolu združenia. Vyobrazenie oficiálneho symbolu združenia tvorí prílohu stanov združenia (ďalej len „stanovy“).
 4. Používať oficiálny symbol združenia sú oprávnené iba orgány združenia a kancelária združenia. Používanie oficiálneho symbolu združenia v štylizovanej podobe je podmienené súhlasom predsedu ZMOS.

Čl. 2

Sídlo združenia

Sídlom združenia je Bratislava, Bezručova č. 9

Časť II.

POSTAVENIE A CIELE ZDRUŽENIA Čl. 3

 1. Združenie  je  v  súlade  s čl.  29  Ústavy  Slovenskej  republiky,  ustanoveniami  §  20f  až  20j  Občianskeho zákonníka dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách nezávislým združením miest a obcí Slovenskej republiky.
 2. Združenie je právnickou osobou.

Čl. 4

   1. Cieľom združenia je najmä:

 1. obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie,
 2. predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej  územnej samosprávy,
 3. zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.
 1. Za  účelom  naplnenia  cieľov,  uvedených  v  odseku  1,  môže  združenie  zakladať  a  zriaďovať  obchodné spoločnosti a iné právne subjekty a vstupovať do nich.

 

Čl. 5

Združenie je reprezentantom a hovorcom miest a obcí, ktoré sú jeho členmi:

 1. vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhov zákonov a pri príprave poslaneckých návrhov zákonov,
 2. vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy
 3. pri príprave a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a ďalších dokumentov, týkajúcich sa práv, povinností a zákonmi chránených záujmov miest a obcí a ich orgánov,
 1. pri navrhovaní zastúpenia miestnej územnej samosprávy Slovenskej republiky v orgánoch medzinárodných organizácií, ktorých členom je Slovenská republika,
 2. pri navrhovaní zastúpenia miestnej územnej samosprávy v orgánoch vlády a ústredných orgánov štátnej správy,
 3. vo vzťahu k organizáciám zamestnancov ako reprezentatívny zástupca miest a obcí s právom uzatvárať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v mene všetkých členských miest a obcí a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií,
 4. vo  vzťahu  k  organizáciám  zamestnávateľov  pri  navrhovaní  zastúpenia  miestnej  územnej   samosprávy Slovenskej republiky v orgánoch verejnoprávnych inštitúcií, v ktorých majú zamestnávateľské organizácie svojich predstaviteľov,
 5. vo vzťahu k iným organizáciám, združujúcim právnické osoby, ktoré pôsobia v mestách a obciach, resp. združujúcim fyzické osoby, ktoré pôsobia v miestnej územnej samospráve ako koordinátor aktivít, smerujúcich k rozvoju miest a obcí,
 6. vo vzťahu k medzinárodným organizáciám.

 

Čl. 6

Pokiaľ interné predpisy alebo zvyklosti niektorej inštitúcie akceptujú len jediného predstaviteľa miestnej územnej samosprávy Slovenskej republiky a táto inštitúcia akceptuje v tejto úlohe združenie, má združenie právo túto úlohu prijať.

 

Čl. 7

 1. Združenie vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú členmi združenia, plní najmä koordinačnú, iniciatívnu, vzdelávaciu, projektovú a metodicko-informačnú funkciu.
 2. Koordinačnú funkciu vykonáva združenie najmä vytváraním podmienok na výmenu názorov a skúseností predstaviteľov miest a obcí, ktoré sú členmi združenia, na zbližovanie a zovšeobecňovanie ich názorov a formovanie spoločných stratégií, ktoré smerujú k posilňovaniu postavenia miestnej územnej samosprávy.
 3. Koordinačnú funkciu vykonáva združenie aj vo vzťahu k regionálnym združeniam miest a obcí, predovšetkým pri výmene skúseností z ich činnosti, zbližovaní názorov a formovaní spoločných stratégií.
 4. Iniciatívnu funkciu vykonáva združenie vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú členmi združenia, najmä tým, že zapája ich predstaviteľov na základe ich odbornosti do riešenia spoločných problémov miestnej územnej samosprávy v Slovenskej republike, do prípravy a realizácie spoločných stratégií.
 5. Vzdelávaciu a projektovú činnosť vykonáva združenie priamo prípravou a realizáciou vzdelávacích aktivít, projektov a programov pre členské mestá a obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.
 6. Metodicko - informačnú funkciu vykonáva združenie priamo, poskytovaním poradenskej činnosti v otázkach praktického uplatňovania zákonov, týkajúcich sa práv a povinností miest a obcí a ich orgánov, organizovaním odborných seminárov a konferencií k týmto otázkam, vydávaním periodických a neperiodických publikácií o miestnej samospráve a pre miestnu samosprávu, organizovaním tematicky zameraných zahraničných študijných ciest a pobytov pre predstaviteľov miest a obcí a podporou takýchto aktivít, organizovaných regionálnymi združeniami miest a obcí.
 7. Metodicko  -  informačnú  funkciu  vykonáva  združenie  tiež  nepriamo,  podporouregionálnych  vzdelávacích centier, účasťou na vydávaní Obecných novín a pod.
 8. Na plnenie funkcií, uvedených v odseku 1, vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých dát informačnú základňu o mestách a obciach, ktoré sú členmi združenia.
 9. Združenie vytvára predpoklady a poskytuje špecializované služby pre potreby miest a obcí, ktoré sú členmi združenia, napríklad v oblasti vedy a výskumu a sprostredkovania inovačných postupov a podporuje iniciatívy, smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločné potreby.
 10. Výkonom koordinačnej, iniciatívnej, metodicko-informačnej a ďalších funkcií združenia nie je obmedzené právo samostatnej iniciatívy miest a obcí, ktoré sú členmi združenia.
 11. V osobitných prípadoch koordinuje poskytovanie solidárnej a charitatívnej činnosti pre svojich členov z domova aj zo zahraničia.

 

Časť III. ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

Čl. 8

 

 1. Členstvo v združení môže byť riadne a čestné.
 2. Riadnym členom združenia (ďalej len člen združenia) sa môže stať každé mesto a každá obec v Slovenskej republike alebo mestská časť, v ktorej boli zvolené samosprávne orgány (ďalej len „mestská časť“).
 3. Mestu, obci a mestskej časti vzniká členstvo zaevidovaním prihlášky člena združenia, schválenej mestským, obecným a miestnym zastupiteľstvom, v  kancelárii združenia a zaplatením členského príspevku.
 4. Čestným členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj  a presadzovanie záujmov miestnej územnej samosprávy a napĺňanie cieľov združenia. O udelení čestného členstva združenia rozhoduje Rada združenia. Čestný člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí snemu.

 

Čl. 9

 1. Člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor alebo starosta), ktorý môže toto právo delegovať na poslanca zastupiteľstva svojho mesta, obce alebo mestskej časti.
 2. Člen združenia má právo:
 1. zúčastňovať sa na rokovaniach snemu združenia a hlasovať o jeho uzneseniach,
 2. voliť a byť volený prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu do orgánov združenia,
 3. predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, prípadne ich orgánov,
 4. zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie,
 5. požadovať  poradenské,  koordinačné  a  servisné  služby  poskytované  združením  a  navrhovať  opatrenia  na zlepšenie jeho činnosti,
 6. zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti.

 

Čl.10

 1. Člen združenia je povinný:
 1. dodržiavať stanovy a podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia,
 2. platiť členský príspevok v určenej výške v termíne do 30. apríla kalendárneho roka. Výška členského príspevku je na rok 2011 stanovená v sume 0,14 eura na obyvateľa. Počnúc rokom 2012 sa členský príspevok každoročne upravuje percentuálne o kumulovanú hodnotu medziročnej inflácie podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Maximálna výška členského príspevku je 8300 eur za člena združenia. Výška členského príspevku miest Bratislava a Košice a ich mestských častí sa určí uznesením rady združenia.

     2. Obec alebo mesto, ktoré sa stane členom združenia po 30. júni kalendárneho roka, platí                                 za tento rok členský príspevok vo výške jednej polovice svojho riadneho                                                                 členského príspevku. 

    3. Členovia   združenia   hradia   nadštandardné   a   individuálne   služby,                                                             poskytnuté   im   združením,   alebo organizáciou, ktorej zakladateľom je aj združenie                            formou mimoriadnych členských príspevkov, ktoré schvaľuje rada.

 

Čl. 11

          Členstvo v združení zaniká:

 1. dňom doručenia uznesenia zastupiteľstva členskej obce alebo mesta o vystúpení zo združenia kancelárii združenia,
 2. rozhodnutím  rady  združenia  o  zániku  členstva  pre  neplnenie  povinností  vyplývajúcich  z  členstva.  Pri nezaplatení členského príspevku za príslušný rok rada združenia rozhodne o zániku členstva najneskôr do 60 dní po termíne splatnosti členského príspevku, ak nenastane skutočnosť uvedená v čl. 18 ods. 12 písm. r),
 3. zánikom obce.

 

Časť IV. ORGÁNY ZDRUŽENIA

Čl.12

 1. Orgánmi združenia sú
 1. snem združenia (ďalej len „snem"),
 2. predseda združenia (ďalej len „predseda“),
 1. kontrolná komisia združenia (ďalej len „kontrolná komisia"),
 2. rada združenia (ďalej len „rada“).
 1. Voľby volených orgánov združenia sa uskutočňujú tajným hlasovaním.

 

Čl. 13

Snem

 1. Snem je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho zástupcovia členov združenia.
 2. Snem  zvoláva  rada.  Snem  sa  koná  ročne, spravidla  v  prvom  polroku,  pričom  rada  určí  spôsob  účasti zástupcov členov združenia na sneme. Rada navrhne zloženie pracovného predsedníctva, program rokovania snemu, rokovací poriadok snemu a v prípade voľby predsedu alebo členov kontrolnej komisie aj volebný poriadok.
 3. Mimoriadny snem sa koná na návrh rady, alebo ak o to požiada s uvedením dôvodu jedna pätina členov združenia. Mimoriadny snem prerokuje iba body, ktoré boli v návrhu označené ako podnet na zvolanie snemu. Spôsob účasti zástupcov členov združenia na mimoriadnom sneme určí rada.
 4. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných zástupcov členov združenia z miest a mestských častí a zároveň nadpolovičná väčšina delegovaných zástupcov členov združenia z obcí. Na prijatie uznesenia snemu je potrebné, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov členov združenia z miest a mestských častí a zároveň nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov členov združenia z obcí. Každý zástupca člena združenia má jeden hlas.
 5. Voľba predsedu a členov kontrolnej komisie sa vykoná váhovým hlasovaním. Primátori a starostovia pri voľbe disponujú rovnakým počtom hlasov. Spôsob hlasovania bližšie určuje snem vo volebnom poriadku 
 6.  V prípade, že nie je uznášania schopný, pracovné predsedníctvo zvolá tzv. náhradný snem v ten istý deň. Takto zvolaný snem je uznášania schopný, ak je na ňom prítomných najmenej 30% delegovaných zástupcov členov združenia.

      7 Do pôsobnosti snemu patrí:

 1. schvaľovať a meniť stanovy,
 2. voliť a odvolávať predsedu,
 3. voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie a ich náhradníkov,
 4. schvaľovať základné smery činnosti a úlohy združenia na budúce obdobie, prerokúvať a schvaľovať správu predsedu a odborných sekcií rady o činnosti a plnení úloh združenia a správu kontrolnej komisie,
 5. schvaľovať rokovací a volebný poriadok snemu,
 6. určovať výšku členského príspevku,
 7. rozhodnúť o zániku združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. 14

Predseda

 1. Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Predsedu volí a odvoláva snem na návrh rady z primátorov a starostov členských miest, obcí a mestských častí. Funkčné obdobie predsedu je štvorročné a trvá do prvého snemu po všeobecných voľbách do orgánov samosprávy obcí. Končí zvolením nového predsedu.
 1. Do pôsobnosti predsedu patrí:
 1. predkladať snemu správu o činnosti a plnení úloh združenia,
 2. zvolávať zasadnutia rady a predsedníctva, podpisovať uznesenia týchto orgánov,
 3. zastupovať združenie vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, ústredným orgánom štátnej správy, právnickým a fyzickým osobám a medzinárodným orgánom a organizáciám,
 4. predkladať rade návrh na voľbu a odvolanie prvého podpredsedu,
 5. predkladať rade návrh na vymenovanie a odvolanie výkonného podpredsedu a ústredného riaditeľa kancelárie,
 6. vymedziť pôsobnosť prvého podpredsedu a podpredsedov a určiť pravidlá zastupovania,
 7. vymenúvať a odvolávať zástupcov združenia v poradných orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánoch a organizáciách,
 8. vymenúvať a odvolávať riaditeľov sekcií kancelárie združenia a hovorcu združenia,
 9. rozhodovať o udelení súhlasu s použitím oficiálneho symbolu združenia v štylizovanej podobe,
 10. schvaľovať organizačný poriadok kancelárie a poriadok odmeňovania zamestnancov kancelárie,
 11. rozhodovať  o  všetkých  otázkach,  ktoré  nie  sú  stanovami  alebo  organizačným  poriadkom  zverené  iným orgánom združenia.
 1. Predseda má právo poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností prvého podpredsedu, podpredsedu združenia a v odôvodnených  prípadoch aj člena predsedníctva, výkonného podpredsedu alebo ústredného riaditeľa kancelárie združenia.
 2. Predsedovi zaniká funkcia:
 1. voľbou nového predsedu na sneme, ktorý sa koná po všeobecných voľbách do orgánov samosprávy obcí,
 2. vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť vykonané písomne a predložené rade,
 3. odvolaním z funkcie snemom združenia,
 4. zánikom mandátu starostu alebo primátora podľa § 13a ods. 1 písm. d), e) a f) zákona o obecnom zriadení,
 5. zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení.
 1. V prípade, že predsedovi zanikne funkcia počas funkčného obdobia (ods. 4 písm. b), c), d) a e)), zastupuje a plní úlohy predsedu v plnom rozsahu prvý podpredseda. Zastupovanie sa skončí zvolením nového predsedu.

 

Čl. 15

Prvý podpredseda a podpredseda - predseda komory

 1. Prvého podpredsedu volí rada z členov komory, z ktorej nie je predseda. Návrh na voľbu prvého podpredsedu predkladá rade predseda.
 2. Pôsobnosť prvého podpredsedu vymedzuje predseda a schvaľuje rada. Prvý podpredseda vykonáva všetky práva a plní úlohy predsedu v prípade, keď predseda z vážnych dôvodov nevykonáva viac ako tri mesiace svoju funkciu a podľa čl. 14 ods. 5.
 3. Prvý podpredseda je členom predsedníctva z titulu výkonu funkcie.
 4. Prvému podpredsedovi zaniká výkon funkcie
 1. voľbou nového prvého podpredsedu,
 2. písomným vzdaním sa funkcie,
 3. zánikom mandátu primátora alebo starostu podľa § 13a ods. 1 písm. b) až j) zákona o obecnom zriadení,
 4. odvolaním z funkcie,
 5. zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení.
 1. Predseda komory miest sa po zvolení komorou miest a predseda komory obcí sa po zvolení komorou obcí stáva súčasne podpredsedom združenia a členom predsedníctva.
 2. Podpredseda  -  predseda  komory  riadi  činnosť  komory.  Jeho  ďalšiu  pôsobnosť  vymedzuje  predseda  a  schvaľuje rada.
 3. Podpredsedovi - predsedovi komory zaniká výkon funkcie
 1. voľbou nového podpredsedu – predsedu komory,
 2. písomným vzdaním sa funkcie,
 3. zánikom mandátu primátora alebo starostu podľa § 13a ods. 1 písm. b) až j) zákona o obecnom zriadení,
 4. odvolaním z funkcie príslušnou komorou,
 5. zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení.

 

Čl. 16

Výkonný podpredseda

 1. Výkonný podpredseda je zamestnancom združenia.  Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi, ktorému je priamo podriadený, a rade.
 2. Výkonného podpredsedu menuje a odvoláva rada na návrh predsedu.
 3. Pôsobnosť a pracovnú náplň výkonného podpredsedu schvaľuje rada na návrh predsedu.
 4. Výkonný podpredseda sa zúčastňuje rokovania rady a predsedníctva s hlasom poradným.

 

Čl. 17

Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia (ďalej len „komisia“) má 5 členov, ktorých volí snem na návrh rady spomedzi starostov a primátorov - zástupcov členov združenia, prítomných na sneme. Funkčné obdobie komisie trvá do prvého snemu po voľbách do orgánov samosprávy obcí a končí zvolením novej komisie. Komisia na svojom prvom zasadnutí volí svojho predsedu. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, alebo s pracovným pomerom v kancelárii združenia. Predseda komisie je pravidelne prizývaný na rokovanie rady. Na základe rozhodnutia rady môžu byť prizvaní na jej rokovanie okrem predsedu aj ostatní členovia kontrolnej komisie.
 2. Komisia plní najmä tieto úlohy:
 1. kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,
 2. vykonáva  v  súlade  so  všeobecnými  právnymi  predpismi  kontrolu  hospodárenia  a  účelného  využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
 3. navrhuje predsedovi a rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
 4. vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia,
 5. predkladá raz ročne správu o výsledkoch vykonaných kontrol rade a snemu.
 1. Členovi komisie zaniká funkcia počas funkčného obdobia
 1. vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť vykonané písomne a predložené rade,
 2. odvolaním z funkcie snemom združenia,
 3. zánikom mandátu starostu alebo primátora podľa § 13a ods. 1 písm. c) až j) zákona o obecnom zriadení,
 4. zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení.
 1. V prípade, že členovi komisie zanikne funkcia počas funkčného obdobia z dôvodov uvedených v ods. 3, nastupuje za člena komisie ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov v ostatných voľbách členov komisie. Rada konštatuje nastúpenie nového člena komisie do funkcie na svojom najbližšom zasadnutí uznesením rady.

 

Čl. 18

Rada

 1. Rada  je  najvyšším  výkonným  orgánom  združenia  a  spolu  s  predsedom  riadi  činnosť  združenia  medzi zasadnutiami snemu.
 2. Radu tvorí predseda a zástupcovia regionálnych združení miest a obcí (ďalej len „regionálne združenie“), ktorými sú spravidla predsedovia regionálnych združení a ďalší zástupcovia regionálnych združení tak, že za každých tridsať miest a obcí, ktoré sú členmi regionálneho združenia a zároveň členmi združenia, má regionálne združenie nárok na ďalšie miesto člena rady. Regionálne združenia v Bratislave a v Košiciach získavajú právo na delegovanie druhého člena rady, ak počet členov ich regionálneho združenia, ktorí sú zároveň členmi združenia, prekročí 50 % počtu mestských častí určených zákonom, a tretieho člena rady, ak počet členov regionálneho združenia, ktorí sú zároveň členmi združenia, prekročí 2/3 počtu mestských častí určených zákonom. Primátori krajských miest, pokiaľ sú tieto mestá členmi združenia, sú členmi rady nad rámec vyššie uvedeného počtu delegátov za príslušné regionálne združenie, ak záujem o členstvo v rade na základe výzvy kancelárie združenia písomne potvrdia v termíne do konania prvého zasadnutia rady po voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rada uznesením potvrdí členstvo zástupcu regionálneho združenia v rade.
 3. Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady je za svoju činnosť v rade zodpovedný regionálnemu združeniu, ktoré ho do rady delegovalo a je povinný pravidelne informovať členov regionálneho združenia o činnosti rady a oboznamovať ich s obsahom uznesení a stanovísk rady.
 4. Rada sa skladá z komory miest a z komory obcí, ktoré sú pri svojom konaní rovnocenné. Komoru miest tvoria zástupcovia združených miest, komoru obcí zástupcovia združených obcí. Funkciou komôr je vyjadrovať špecifické potreby miest alebo obcí a zároveň zabezpečovať, aby sa záujmy miest v činnosti združenia nepresadzovali na úkor záujmov obcí a naopak. Komora volí a odvoláva predsedu komory. Predseda komory je súčasne podpredsedom a členom predsedníctva rady.
 5. V rámci možností delegujú regionálne združenia do rady taký počet primátorov a starostov, aby regionálne združenie malo primerané zastúpenie v oboch komorách rady.
 6. Členstvo v rade zaniká
 1. uplynutím funkčného obdobia rady, ktorým je deň zvolania novej rady po voľbách do orgánov samosprávy obcí,
 2. písomným vzdaním sa funkcie člena rady,
 3. ak sa člen rady bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia rady,
 4. zánikom mandátu primátora alebo starostu podľa § 13a ods. 1 písm. b) až j) zákona o obecnom zriadení,
 5. zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení,
 6. oznámením regionálneho združenia, že deleguje nového člena rady.
 1. Rada sa schádza spravidla štyrikrát v roku. Radu zvoláva a jej rokovanie riadi predseda. Za obsahovú a organizačnú  prípravu  rokovania  rady  zodpovedá  ústredný  riaditeľ  kancelárie  združenia,  ktorý  sa  zúčastňuje rokovania rady s hlasom poradným.
 2. Rada  je  uznášaniaschopná,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  všetkých  členov  komory  miest  a nadpolovičná väčšina všetkých členov komory obcí.
 3. Na  prijatie  uznesenia  rady  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  všetkých  členov  komory  miest  a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komory obcí.
 4. Rada môže prijímať uznesenia aj formou per  –  rollam. Podrobnosti o tomto hlasovaní upraví rokovací poriadok rady.
 5. V čase od konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí do zvolania novej rady plní rada úlohy uvedené v ods. 13 v prípade, že v nej zostalo viac ako 50% členov rady za komoru miest a viac ako 50% členov rady za komoru obcí, ktorým zostal zachovaný mandát primátora alebo starostu. Ak po konaní všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí nezostane v rade viac ako 50% členov rady za komoru miest a viac ako 50% členov rady za komoru obcí, rada nie je uznášaniaschopná a nezasadá.
 6. Vzájomné vzťahy komôr sú upravené v rokovacom poriadku rady.
 7. Do pôsobnosti rady patrí najmä
 1. obsahovo a organizačne pripravovať a zvolávať snem,
 2. zabezpečovať realizáciu uznesení snemu,
 3. voliť a odvolávať na návrh predsedu prvého podpredsedu,
 4. určovať počet členov predsedníctva a voliť a odvolávať na návrh predsedu členov predsedníctva,
 5. zriaďovať odborné sekcie rady, vymedziť ich právomoc ako orgánov rady pre vecne vymedzené oblasti, schvaľovať štatút a rokovací poriadok odborných sekcií rady, menovať a odvolávať ich členov,
 6. zriadiť zmierovaciu komisiu rady,
 1. vymenovať a odvolať na návrh predsedu výkonného podpredsedu a ústredného riaditeľa kancelárie združenia,
 2. schvaľovať na návrh predsedu vymedzenie pôsobnosti prvého podpredsedu a podpredsedov,
 3. schvaľovať pravidlá odmeňovania členov orgánov združenia,
 4. zakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti a iné subjekty a rozhodovať o vstupe do nich,
 5. schvaľovať rozpočet, výsledky hospodárenia a zmeny rozpočtu združenia v priebehu roka,
 6. rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa majetku združenia,
 7. schvaľovať  členstvo  združenia  v  medzinárodných  organizáciách  vrátane  návrhov  zastúpenia  združenia  v týchto medzinárodných organizáciách,
 8. udeľovať  čestné  členstvo  fyzickým  osobám  a  čestné  uznanie  fyzickým  a  právnickým  osobám,  ktoré  sa významne podieľali alebo sa podieľajú na rozvoji a presadzovaní záujmov miestnej územnej samosprávy a na napĺňaní cieľov združenia,
 9. schvaľovať predĺženie termínu platenia členského príspevku podľa článku 10 stanov, najneskôr do 60 dní po termíne splatnosti členského príspevku za príslušný rok,
 10. určuje mimoriadny členský príspevok a schvaľuje jeho výšku v zmysle čl. 10 ods. 3 stanov,
 1. schvaľuje prijatie regionálneho združenia do štruktúry združenia,
 2. schvaľovať svoj rokovací poriadok.

 

Čl. 19

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným a iniciatívnym orgánom rady, koordinátorom odborných sekcií rady. Za svoju činnosť je predsedníctvo zodpovedné rade.
 2. Predsedníctvo má najviac 38 členov, ich počet určí rada. Predsedníctvo je zložené z rovnakého počtu členov komory miest a členov komory obcí; tvoria ho:
 1. predseda,
 2. prvý podpredseda,
 3. podpredseda - predseda komory miest,
 4. podpredseda - predseda komory obcí,
 5. zástupca regionálneho združenia mestských častí Bratislavy a zástupca regionálneho združenia mestských častí Košíc, delegovaný príslušným regionálnym združením, za komoru miest,
 6. primátori krajských miest, ktorí sú členmi rady a ktorí na základe výzvy kancelárie združenia písomne potvrdia záujem  o  členstvo  v  predsedníctve  do  konania  zasadnutia  rady  združenia,  na  ktorom  sa  volia  členovia predsedníctva, za komoru miest,
 7. a ďalší členovia predsedníctva za komoru miest a komoru obcí volení radou tak, aby po zohľadnení členov podľa písm. f) bol dosiahnutý rovnaký počet členov predsedníctva za samosprávny kraj.
 1. Predsedníctvo ako výkonný a iniciatívny orgán rady plní najmä tieto úlohy:
 1. medzi zasadnutiami rady môže schvaľovať zásadné stanoviská združenia k dôležitým témam,
 2. schvaľuje   vydávanie   publikácií   združenia   a   dvojstranné   formy   spolupráce   s   partnerskými   a   inými organizáciami,
 3. schvaľuje a kontroluje organizačnú a obsahovú prípravu projektov, podujatí a akcií združenia,
 4. menuje výberovú komisiu, ktorá na základe výberového konania navrhne predsedovi kandidátov na obsadenie funkcie výkonného podpredsedu
 1. schvaľuje svoj rokovací poriadok.
 1. Členstvo v predsedníctve je nezastupiteľné.
 2. Členstvo v predsedníctve zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia predsedníctva, ktorým je deň zvolenia nového predsedníctva,
 2. písomným vzdaním sa funkcie člena predsedníctva,
 3. ak sa člen predsedníctva bez vážneho dôvodu a bez predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia predsedníctva,
 4. zánikom mandátu primátora alebo starostu podľa § 13a ods. 1 písm. b) až j) zákona o obecnom zriadení,
 5. zánikom členstva obce, ktorú zastupuje v združení,
 6. odvolaním z funkcie podpredsedu,
 7. odvolaním z funkcie uznesením rady.
 1. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby na základe schváleného harmonogramu.
 2. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva. Na prijatie uznesenia predsedníctva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 3. Predsedníctvo môže prijímať uznesenia aj formou per-rollam. Podrobnosti o tomto hlasovaní upraví rokovací poriadok predsedníctva.
 4. V čase od konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí do zvolenia nového predsedníctva plní predsedníctvo úlohy uvedení v ods. 3 v prípade že v ňom zostalo viac ako 50% všetkých členov predsedníctva, ktorým zostal zachovaný mandát primátora alebo starostu. Ak po konaní všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí nezostane viac ako 50% všetkých členov predsedníctva, predsedníctvo nie je uznášaniaschopné a plní úlohu poradného orgánu predsedu a podpredsedov.

 

Čl. 20

Odborné sekcie rady

 1. Odborná sekcia rady (ďalej len „sekcia“) je odborným, metodickým a iniciatívnym orgánom rady, spravidla pre oblasť identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je združenie reprezentantom a hovorcom združených miest a obcí, a v prípadoch uvedených v odseku 5 písm. a) a e) aj výkonným orgánom rady.
 2. O počte sekcií a počte členov sekcií rozhoduje rada. Obe komory rady navrhujú do každej sekcie svojich predstaviteľov z radov primátorov a starostov. Ten istý predstaviteľ komory môže byť členom iba jednej sekcie. Členmi sekcie môžu byť aj odborníci z príslušnej oblasti.
 3. členstvo v sekcií zaniká
 1. odvolaním člena sekcie na návrh predsedu združenia alebo predsedu sekcie,
 2. rozhodnutím rady o zrušení sekcie,
 3. písomným vzdaním sa funkcie člena sekcie,
 4. ak sa člen sekcie bez vážneho dôvodu a bez predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia sekcie,
 5. zánikom členstva obce, ktorú zastupuje, v združení.

Zánik členstva podľa písm. d) a e) konštatuje rada svojím uznesením.

 1. Predsedu sekcie volí a odvoláva rada na návrh predsedu z radov členov sekcie. Jeden z členov sekcie je vždy členom  predsedníctva.  Tajomníkom  sekcie  je  odborný  pracovník  kancelárie  združenia,  ktorého  na  návrh ústredného riaditeľa kancelárie združenia určí predseda.
 2. Sekcia plní najmä tieto úlohy:
 1. zaujíma stanovisko k návrhom zákonov a iným dokumentom v rámci pripomienkového konania,
 2. pripravuje návrhy legislatívnych zmien, potrebných z hľadiska miest a obcí, ktorými sa bude združenie po schválení v rade podieľať na príprave poslaneckých návrhov zákonov,
 3. zúčastňuje sa odborných diskusií s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí,
 4. prerokúva námety a žiadosti členov združenia patriace do ich pôsobnosti a vypracúvajú na ich základe, ako aj na základe vlastných odborných skúseností, návrhy koncepčných materiálov, predkladaných po schválení v rade ako iniciatívne návrhy ústredným orgánom štátnej správy, prípadne vláde Slovenskej republike,
 5. realizuje v rámci vecnej pôsobnosti sekcie plnenie úloh uložených snemom a predkladajú snemu správu o ich plnení.
 6. Sekcia   sa   schádza   podľa   potreby   na   základe   schváleného   harmonogramu.   Členstvo   v   sekcii   je nezastupiteľné.

 

Čl. 21

Zmierovacia komisia rady

Pre posúdenie prípadných sporov, ktoré vzniknú medzi členmi združenia, môže rada na základe spoločnej žiadosti členov združenia dotknutých sporom zriadiť zmierovaciu komisiu rady, zloženú z odborníkov. Stanovisko zmierovacej komisie rady má pre členov združenia dotknutých sporom charakter odporúčania.

 

 

Časť V.

VZŤAH ZDRUŽENIA K REGIONÁLNYM A ZÁUJMOVÝM ZDRUŽENIAM

 

Čl. 22

Regionálne združenia

 1. Mestá, obce a mestské časti sa na základe spontánne prejavenej spolupatričnosti dobrovoľne združujú do regionálnych združení. Vytvárajú tým predpoklady na rôzne formy medziobecných vzťahov, vzájomnú spoluprácu a pomoc, formovanie spoločných záujmov a koordináciu spoločných postupov v celej šírke problematiky miestnej samosprávy.
 2. Regionálne združenie sa stáva súčasťou štruktúry združenia na základe jeho žiadosti a rozhodnutia rady. Na prijatie regionálneho združenia do štruktúry združenia nie je právny nárok. Vzťah združenia k regionálnym združeniam je vyjadrený tak, že regionálne združenia v rámci funkčného obdobia  svojich  orgánov  delegujú svojich zástupcov na snem a do rady. Tým regionálne združenia dobrovoľne vyjadrujú svoju spolupatričnosť so združením a záujem koordinovať v jeho rámci svoj postup s inými regionálnymi združeniami.
 3. Regionálne združenie je  samostatná  právnická  osoba  s  vlastnými stanovami  a  orgánmi,  nezávislými  na stanovách a orgánoch združenia, pričom rešpektujú stanovy združenia, najmä:
 1. čl. 9 ods. 1, v zmysle ktorého člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor alebo starosta), ktorý môže toto právo delegovať iba na poslanca zastupiteľstva svojho mesta, obce alebo mestskej časti,
 1. čl. 18 ods. 2, v zmysle ktorého má regionálne združenie nárok na ďalšie miesto člena rady za každých 30 miest a obcí, ktoré sú členmi regionálneho združenia a zároveň členmi združenia. Pokiaľ stanovy regionálneho združenia  umožňujú  duplicitné  členstvo  obce  alebo  mesta  vo  viacerých  regionálnych  združeniach,  takéto regionálne združenia musia preukázať, že si uplatňujú nárok za také obce, za ktoré si neuplatnilo nárok iné regionálne združenie.
 1. Regionálne združenia, ktoré delegujú svojich zástupcov do orgánov združenia, majú tieto práva a povinnosti:
 1. prostredníctvom svojich zástupcov predkladať iniciatívne návrhy orgánom združenia,
 2. žiadať od orgánov združenia podporu pri riešení spoločných problémov rozvoja miestnej územnej samosprávy v Slovenskej republike,
 3. poskytovať orgánom združenia informácie o svojej činnosti, prijatých uzneseniach a návrhoch, ako i stanoviská a údaje potrebné pre ich činnosť a rozhodovanie.
 1. Ak je člen združenia členom viacerých regionálnych združení, tak pre účely zloženia orgánov združenia sa jeho členstvo započítava len v jednom regionálnom združení. Tento člen združenia písomne oznámi kancelárii združenia, ktoré jeho členstvo v ktorom regionálnom združení je určujúce pre účely zloženia orgánov združenia.

 

Čl. 23

Záujmové združenia

 1. Záujmové združenia sú základnou formou združovania miest a obcí, prípadne aj iných subjektov, na základe určitého špecifického spoločného záujmu. Vytvárajú tým predpoklady pre vzájomnú koordináciu postupov vo veciach spoločného záujmu.
 2. Záujmové  združenia  sa  môžu  podieľať  na  činnosti  združenia  predovšetkým  prostredníctvom  tých  svojich členov, ktorí sú členmi združenia.

 

 

Časť VI.

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Čl. 24

 1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, zo svojej činnosti, z dotácií a darov.
 2. Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami združenia a rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roku schvaľuje rada.
 3. Orgány združenia a ich organizačné zložky sú povinné majetok združenia využívať a chrániť.
 4. Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa kľúča určeného snemom tým členom  združenia, ktorých členstvo trvá k termínu zániku združenia.

 

Časť VII. KANCELÁRIA ZDRUŽENIA

Čl. 25

 1. Kanceláriu  združenia  tvorí  odborný  aparát,  ktorý  zabezpečuje  odborné,  organizačné,  administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia.
 2. Kanceláriu združenia riadi ústredný riaditeľ kancelárie združenia, ktorý zodpovedá za jej činnosť a odbornú úroveň predsedovi a rade.

 

Časť VIII.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl. 26

Účinnosť

 1. Tieto stanovy a ich dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením snemom združenia.
 2. Dodatok zo dňa 20. mája 2010 schválený 20.mája 2010 nadobúda účinnosť 20. mája 2010. Dodatok zo dňa 18. mája 2016, schválený 19. mája 2016 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

PRÍLOHY

 1. Cudzojazyčné ekvivalenty názvu združenia:

 

 

slovensky

Združenie miest a obcí Slovenska

anglicky

Association of Towns and Communities of Slovakia

francúzsky

Association des villes et communes de la Slovaquie

nemecky

Städte- und Gemeindenverband der Slowakei

rusky

Ассоциация городов и сел Словакии

maďarsky

Szlovákiai városok és kozségek társulása

ukrajinsky

Объеднания мист и сил Словаччины

rusínsky

Združenja mist i sel Slovenśka

poľsky

Zrzeszenie miast i gmin Slowacji

rómsky

Jekhetaňiben forengero the gavandero pro Slovensko

 

B.                                                  Grafická príloha

 

 

                     logo.png

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka