Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - čaká nás Bratislava 15.4.2019

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 11.4.2019 Vyprší o 47 dní.


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Aktuálne výzvy v programe Európa pre občanov a OP URBACT III

grant1.jpgVýzva OP URBACT III

Operačný program URBACT III otvoril výzvu na tvorbu sietí pre AKČNÉ PLÁNOVANIE, ktorá  je otvorená od 7. januára do 17. apríla 2019 a je poslednou výzvou v prebiehajúcom programovom období. Vďaka operačnému programu URBACT III môžete v medzinárodnej spolupráci hľadať riešenia na rôzne problémy, s ktorými sa stretávate vo Vašom meste.

Zapojením sa do siete pre akčné plánovanie si mestá vymieňajú poznatky, skúsenosti a zdieľajú možné riešenia špecifických/strategických výziev. Je to neinvestičný program, na ktorom sa dá získať hlavne skúsenosťami, dobrou praxou a vzdelávaním.

Vedúci partneri sietí hľadajú pre každú schválenú sieť 6 - 9 partnerov.

Vedúcim partnerom môžu byť  mestá z 28 členských štátov, Nórska a Švajčiarska. Vedúci partner je zodpovedný za koordináciu projektu, finančné riadenie a celkový európsky prínos. Partnerstvo miest v sieti musí byť vyvážene mestami z viac a menej rozvinutých regiónov. Oprávnení príjemcovia môžu participovať najviac v dvoch sieťach v rámci jednej výzvy.

Výber partnerov

Pre uľahčenie vyhľadávania partnerov je k dispozícii online platforma, kde potenciálni žiadatelia môžu zverejniť svoje nápady a kontaktné údaje projektu.

Projekty sa uskutočňujú v dvoch fázach:

  1. obsahom 1. fázy je vypracovanie, špecifikácia návrhu a zostavenie konečného partnerstva. Prebehne administratívna kontrola a hodnotenie externým expertným panelom. Definitívne schválenie podlieha rozhodnutiu monitorovacieho výboru. Cieľom 1. fázy, ktorá trvá 6 mesiacov je detailné plánovanie projektu.
  2. potvrdenie 2. fázy opätovne podlieha hodnoteniu a schváleniu monitorovacím výborom. Jej cieľom je navrhnúť a uskutočňovať konkrétne riešenia problémov vo forme akčného plánu v každom zo zúčastnených miest a všeobecné odporúčania. V tejto etape dochádza k výmene skúseností, vzájomnej inšpirácii a zároveň riešeniu v konkrétnom meste, ktorá sa opiera o miestnu Urbact podpornú skupinu.

Celkové oprávnené náklady siete pre 1. fázu a 2. fázu spolu predstavujú max. 750 000 eur na jednu projektovú sieť. Celkové oprávnené náklady 1. fázy sú max. 100 000 eur.

Pri plnom obsadení siete, t. j. 10 partnerov, prislúcha rozpočet pre jedno mesto vo výške 75 000 eur.

Finančné podmienky pre partnerov:

  • partneri z viac rozvinutých regiónov sú spolufinancovaní z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do výšky 70 % + vlastný príspevok vo výške 30 %,
  • partneri z menej rozvinutých a prechodných regiónov sú spolufinancovaní z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do výšky 85 % + vlastný príspevok vo výške 15 %,
  • špeciálny rozpočet na expertízu všetkých partnerov siete je v rozsahu až 127 500 €.

Oprávnené výdavky partnerov projektu:

  • náklady na zamestnanca,
  • kancelárske a administratívne náklady,
  • cestovné a ubytovacie náklady,
  • externá expertíza,
  • výdavky na zariadenie.

Všetky informácie a dokumenty súvisiace s výzvou nájdete TU.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto Vám v tejto veci poskytne všetky dodatočné informácie a podporu. Vzhľadom na to, že väčšina vedúcich partnerov sietí si musí vybrať svojich partnerov a uzavrieť s nimi partnerstvo do 17. apríla, je optimálne prejaviť záujem čo najskôr od dátumu vyhlásenia výzvy prostredníctvom „trhoviska“ projektových návrhov.

 


Výzva v programe Európa pre občanov (opatrenie: družobné mestá)

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.

Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce, ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, aj obce, ktoré majú iné formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Prioritné témy pre rok 2019.

Uzávierky pre rok 2019:

1. február 2019 : projekty sa musia začať medzi 1. júlom 2019 a 31. augustom 2020.

1. september 2019 - projekty sa musia začať medzi 1. februárom 2020 a 31. októbrom 2020.

Kto môže žiadať?

mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organizácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka trvania projektu: 21 dní

Viac informácií získate v kancelárii Európskeho kontaktného bodu, ktorý propaguje grantový program Európa pre občanov 2014 – 2020 a pomáha žiadateľom pri príprave medzinárodných projektov spoločnej európskej histórie a občianskych aktivít.

Sekcia zahraničných vzťahov K ZMOS
10/01/2019


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

ÚvodÚvodná stránka