Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Jarnú sériu informačných dní pre samosprávu sme ukončili v KošiciachVytlačiť
 

Foto Infodni KE 07062019 1.jpgDôkazom toho, že finančné mechanizmy podporujúce cezhraničné a nadnárodné aktivity miest a obcí zaujali miestnu samosprávu bola bohatá účasť na troch podujatiach „Informačné dni pre samosprávu“, ktoré organizoval Úrad vlády SR v troch mestách v rámci jarnej série Infodní pre samosprávu (Banská Bystrica, Bratislava, Košice). Spoluorganizátorom podujatia bolo aj Združenie miesta a obcí Slovenska spolu s ďalšími partnermi, a to jednotlivými koordinátormi a kontaktnými bodmi pre finančné mechanizmy.

Jarnú sériu infodní sme začali 4. 4. 2019 v Banskej Bystrici, pokračovali sme 15. 4. 2019 v Bratislave a ukončili sme ich 7. 6. 2019 v Košiciach.

Podujatie v Košiciach sa taktiež tešilo veľkému záujmu o cezhraničné a nadnárodné finančné mechanizmy a granty zo strany samospráv.  ZMOS na podujatí zastupoval Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice-Juh a predseda zahraničnej sekcie Rady ZMOS, ktorý zúčastnených oboznámil s výsledkami prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál miestnych samospráv, ktorý realizovalo ZMOS v rámci národného projektu ModMUS v júli 2018. V prezentácii sa  zameral na výsledky prieskumu v Košickom a Prešovskom kraji. Výsledky prieskumu poukázali na čísla v prospech dnešného stretnutia a sú dôkazom toho, že informačné dni sú zo strany samospráv žiadané a potrebné.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že v Košickom kraji spolupracuje 34,2% miest a obcí s inou obcou alebo mestom v niektorom zo susedných štátov (Českej republiky, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a Ukrajiny), to znamená 150 obcí zo 440 .V Prešovskom krajín spolupracuje 44,3% samospráv s inou obcou zo susedných štátov (295 zo 665 obcí). Celkový slovenský priemer je 49,5% miest a obcí má nadviazanú spoluprácu so susednými samosprávami v zahraničí.

V Košiciach sa predstavili aj veľmi obľúbené finančné mechanizmy pre miestnu územnú samosprávu, a to granty EHP a Nórska, v ktorých sú samosprávy jedným z kľúčových partnerov. Už v predchádzajúcom programovom období 2004-2009 boli významnou skupinou prijímateľov v oblasti zmeny klímy, zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva a cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Do súčasného programového obdobia sa zapojilo napríklad mesto Zvolen s bio-technickou inováciou pri využívaní dažďovej vody, mesto Bratislava s opatrením na zadržiavanie zrážok v urbanizovanom prostredí  a Nižná Polianka s ekosystemovými funkciami krajiny v povodí rieky Ondava. Ďalej mestá Žilina, Holíč, Trebišov a Štiavnické Bane  s revitalizáciou kultúrnych pamiatok a prírodného dedičstva. Do programu cezhraničnej spolupráce sa zapojilo mesto Michalovce s inovatívnymi informačnému produktmi v cezhraničnej spolupráci. 

V súčasnom období už boli zverejnené výzvy niektorých programov finančného mechanizmu EHP a Nórska. Mestá a obce si už čoskoro budú môcť predkladať projektové návrhy zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva (očakávaná výzvy v júni 2019). Zverejnenie výzvy v oblasti cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou sa očakáva v septembri 2019, ako aj zverejnenie výziev v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia v blízkom období. V najbližších týždňoch sa očakáva podpísanie dohody pre program Zmierňovanie zmeny klímy.

Viac informácií: www.eeagrants.sk

Zverejnenie výziev vo Švajčiarskom finančnom mechanizme sa predpokladá v roku 2020.

Viac informácií:  www.swiss-contribution.sk

Prezentované boli aj programy nadnárodnej spolupráce, a to nadnárodný program Stredná Európa a Dunajský nadnárodný program. Tieto programy európskej územnej spolupráce vytvárajú priestor na aplikáciu inovačného riešenia na území obce v rôznych oblastiach ako napr.:  priemysel, sociálne podnikanie, energetická účinnosť verejnej infraštruktúry, nízkouhlíková mobilita, adaptácia na zmenu klímy a predchádzanie rizikám, kultúrne dedičstvo a dostupnosť okrajových a pohraničných regiónov. Zároveň umožňujú porovnávať riešenia v krajinách, ktoré sa zapojili do projektu a zdieľať pozitívne a negatívne skúsenosti.

V súčasnosti je otvorené štvrtá výzva v programe nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, ktorá má experimentálny charakter (kapitalizácia výsledkov jestvujúcich projektov). Výzva je vyhlásená do 5.7.2019. Taktiež v Dunajskom nadnárodnom programe bola vyhlásená 11. 7. 2019 štvrtá kapitalizačná výzva, ktorá musí nadväzovať na výsledky a projektových partnerov z predchádzajúcich projektov. Programy nadnárodnej spolupráce stoja pred výzvami, s ktorými sa musia v ďalšom programovom období  vysporiadať, napr.:  so zjednodušením procesov a väčšou harmonizáciou a synergiou s mainstreamovými programami, zracionalizovaním prekrytím programov s inými programami, potrebou posilniť väzby medzi európskou územnou spoluprácou a makroregionálnymi stratégiami a 70% koofinancovaním zo strany Európskej komisie.

V praxi sa častejšie stretávame s tým, že do týchto programov, ktoré sú náročné na spolufinancovanie vstupujú samosprávy v spolupráci s inými samosprávami napríklad v rámci európskeho zoskupenia územných samospráv. Takýmto projektom, ktorý odznel počas stretnutia v Košiciach je projekt „INSiGHTS, ktorý vytvoril 8 integrovaných stratégií udržateľného cestovného ruchu v partnerských krajinách projektu vrátane Slovenska. Projekt sa realizoval z finančných zdrojov Dunajského nadnárodného programu a bol založený na partnerstve 12 subjektov. Slovenským projektovým partnerom bolo Európske zoskupenie pre územnú samosprávu PonsDanubii. Prezentované boli ďalšie príklady projektov z Dunajského nadnárodného programu, a to projekt EcoVeloTour, v ktorom bol slovenským projektovým partnerom Košický región turizmu, ktorého zámerom bola podpora plánovania ekologického cestovného ruchu pozdĺž siete cyklotrás Eurovela v podunajskej oblasti. Ďalej ako príklad dobrej praxe z nadnárodného programu Stredná Európa odznel  projekt „Enter-transfer“ zameraný na inovácie v prostredí firemného nástupníctva realizovaným na Slovensku Ekonomickou Univerzitou v Bratislave.

Viac informácii:

 www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa

www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program

Na podujatí v Košiciach boli prezentované aj najviac vnímané programy európskej územnej spolupráce slovenskými samosprávami - cezhraničné programy Interreg VA. Informácie, ktoré odzneli  sa zamerali na cezhraničné programy, v ktorých je Košický a Prešovský región oprávneným územím. V programe Interreg VA Poľsko - Slovensko sú zdroje na obdobie 2014-2020 takmer vyčerpané. Plánovaná je ešte výzva na cestnú infraštruktúru v júli/septembri 2019 a výzvy v rámci Fondu mikroprojektov na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. V programe Interreg VA Slovenská republika - Maďarsko je plánovaná výzva v lete/jeseni 2019 (príroda a kultúra, podpora organizácií verejnej správy),  očakáva sa aj zverejnenie výzvy vo Fonde malých projektov a vo Fonde malých mikroprojektov (ViaCarpathia, Ráb-Dunaj-Váh). V cezhraničnom programe Interreg VA Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina je plánovaná všeobecná výzva v druhej polovici 2019.

Jedným z príkladov, ktorý odznel v Košiciach bol projekt „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier I. a II. etapa“ realizovaný Európskym zoskupením pre územnú samosprávu (EZUS) Tatry, ktorý prezentovala zástupkyňa mesta Kežmarok.  Je príkladom najčastejšieho typu infraštruktúrneho cezhraničného projektu v praxi, ktorého jedinečnosť spočíva v tom, že vybudoval cyklistický okruh okolo Tatier  „Cesty okolo Tatier“ (250 km, na slovenskej strane takmer 150 km), ktorý prechádza slovenskými a poľskými obcami zoskupenými v EZUS Tatry, ako aj ďalšími partnerskými miestnymi a regionálnymi samosprávami v cezhraničnom území. Okrem cyklistických trás bola vybudovaná aj infraštruktúra pre cyklistov (označenie chodníkov, informačné tabule, miesta na odpočinok). Projekt je príkladom udržateľnosti a kontinuity, keďže vybudovanie cesty okolo Tatier sa doposiaľ realizovalo v rámci dvoch projektov financovaných z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2007-2013 a 2014-2020. Zrealizovaním aktivít spomínaných projektov sa projekt nekončí a je už pripravená tretia etapa realizácie „Cesty okolo Tatier“, ktorej zámer je okrem dobudovania cyklistických trás a infraštruktúry pre cyklistov aj obnova historicko-kultúrnych pamiatok na trase „Cesta okolo Tatier“ a propagačné - informačné aktivity s cieľom premeniť „Cestu okolo Tatier“ na turistický produkt.

Viac informácií:

www.sk-cz.eu

www.sk-cz.eu

www.skhu.eu

https://huskroua-cbc.eu

Prezentované boli ďalšie grantový program EÚ, a to Erasmus + pre oblasť mládeže a športu a pre vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých a program Európa pre občanov. Program Európa pre občanov podporuje v rámci svojich opatrení medzinárodnú spoluprácu miest a obcí v zmysle spoločných aktivít, ktorými sa prispieva k lepšiemu porozumeniu EÚ, jej hodnotám a histórii a posilňovaniu európskeho občianstva a európskej participácií. Medzinárodnú spoluprácu obcí podporuje vo svojich dvoch opatreniach: družobné mestá a siete medzi mestami. Najbližšie uzávierka na predkladanie projektov bude k 1. 9. 2019. Z programu Európa pre občanov minulý rok zorganizovala mestská časť Bratislava – Vajnory spoločné stretnutie s občanmi a predstaviteľmi talianskeho mestá Alviano na tému „euroskeptizmus“ a „akú Európu chceme?“ vrátane kultúrneho programu a podpísania dokumentu o pokračovaní družby. Ďalšie mesto Fiľakovo sa v roku 2017 zapojilo do opatrenia siete medzi partnerskými obcami, z ktorého realizovalo projekt, ktorý spojil 12 partnerov z 10-tich európskych štátov v téme zdieľania dobrých skúseností v oblasti sociálneho podnikania a inklúzia domáceho rómskeho obyvateľstva.

Na podujatí odznela prezentácia aj k európskemu program Erasmus+, ktorý ma centralizované aktivity v Bruseli (EACEA – Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru) a decentralizované aktivity na Slovensku koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a za realizáciu aktivít zodpovedá  Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) a Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport (IUVENTA). V oblasti odbornej prípravy a vzdelávania umožňuje školské vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých a odborné vzdelávanie a prípravu. Do programu sa zapojilo mesto Martin prostredníctvom materských škôl. Projekt mesta Martin vytvoril konzorcium 10 mestských materských škôl, hospitáciu v zahraničných materských školách, účasť učiteľov na vzdelávacích kurzoch v zahraničí a zaktratívnenie učiteľského povolania a medzinárodná spolupráca.

Program Erasmus+ pre mládež a šport podporuje mládežnícke výmeny, mobilitu pracovníkov s mládežou, dobrovoľnícke projekty, spoluprácu v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov, nadnárodné iniciatívy, štruktúrovaný dialóg a stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku. V oblasti športu podporuje partnerstvá a neziskové európske podujatia. Najbližšie termíny na predkladanie projektov sú začiatkom októbra.

Viac informácií:

www.erasmusplus.sk

Medzi ďalšími a nemenej dôležitými finančnými mechanizmy, ktoré bol prezentované bol Medzinárodný vyšehradský fond a interregionálny program INTERACT III. Medzinárodný Vyšehradský fond podporuje multilaterálne partnerstvo na území krajín V4 vrátavane partnerstva s krajinami Východného bloku a Západného Balkánu v oblasti kultúry, vzdelávania, životného prostredia, verejných politík, vedeckej a výskumnej spolupráce, regionálneho a sociálneho rozvoja. Najbližšia výzva na predloženie žiadosti bude k 1.10.2019. Z týchto grantov napríklad v roku 2018 usporiadala Dubnica nad Váhom Vyšehradské športové dni.

Viac informácií:

www.visegradfund.org

Interregionálny program INTERACT III  v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce je zameraný na výmenu skúseností a inovatívnych postupov a prístupov k implementácii územnej samosprávy medzi riadiaci a kontrolnými kapacitami programov EÚS (riadiace orgány, medzinárodné sekretariáty, národní kontrolóri, audítori, certifikačné orgány a monitorovacie výbory).

Viac informácií:

www.interact-eu.net

V druhej polovici roka 2019 je pre miestne samosprávy pripravená jesenná séria podujatí „informačné dní pre samosprávy“ v ďalších slovenských mestách. Tešíme sa na stretnutie v regiónoch!

 

26.6.2019

zahraničná sekcia K ZMOS


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka