Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Priority ZMOS pre nadchádzajúce obdobie Vytlačiť
 

snem.JPGBratislava – 24. mája 2019 – Delegáti dvojdňového snemu Združenia miest a obcí Slovenska sa okrem iného venovali prioritám pre nadchádzajúce obdobie. Jednohlasne schválili prioritné aktivity, ktoré bude ZMOS presadzovať v rámci svojej činnosti a aktivít.

Schválené priority ZMOS po 30. sneme vychádzajú zo špecifík budúceho obdobia. Ambíciou ZMOS aj po uskutočnených parlamentných voľbách zostáva pomenovať a presadzovať požiadavky, ktorými sa posilní postavenie miestnej územnej samosprávy, využijú sa jeho analytické kapacity a výstupy na tvorbu koncepčných materiálov na modernizáciu verejnej správy a územnej samosprávy. Obdobie rokov 2019 a 2020 bude vrcholne dôležité aj na nastavenie a prípravu nového programového obdobia v rámci EŠIF, s cieľom dosiahnutia potrebného vecného nastavenia priorít a primeranej finančnej podpory pre mestá a obce z prostriedkov EŠIF.

Pri príprave návrhu priorít ZMOS po 30. sneme sme vychádzali z toho, že vzhľadom na prebiehajúce spoločenské procesy, vrcholiaci politický a ekonomický cyklus je potrebné sústrediť sa na menšie množstvo dôležitých priorít tak, aby boli realistické a splniteľné do obdobia konania ďalšieho snemu ZMOS. Vychádzame zároveň z návrhov premietnutých do uznesení regionálnych snemov ZMOS, ktoré zasadali v období mesiacov január až marec 2019. Z hľadiska najdôležitejších okruhov problémov boli najfrekventovanejšími témami problémy súvisiace s financovaním, odmeňovaním zamestnancov, odpadovým hospodárstvom, školstvom, najmä v otázke materiálneho a technického zabezpečenia podávania tzv. stravy zadarmo v materských aj základných školách, prípravou nového stavebného zákona, pozemkovými úpravami a majetkovým usporiadaním vlastníckych vzťahov. Ďalej to bola problematika eurofondov s dôrazom najmä  na vyhodnocovanie projektov, nových výziev, prístupnosť projektov pre malé samosprávy a niektoré ďalšie témy.

Jednou z dôležitých aktivít ZMOS by mala byť aj príprava a realizovanie stretnutia s relevantnými politickými stranami pred parlamentnými voľbami 2020 s cieľom diskusie a výmeny názorov na aktuálne témy a ďalšie smerovanie miestnej územnej samosprávy.  

Vychádzajúc z uvedených charakteristík predmetného obdobia a uvedomujúc si význam a postavenie miestnej územnej samosprávy delegáti 30. snemu:

 

A) žiadajú vládu SR a Národnú radu SR prijať legislatívne opatrenia na:

1. vykonanie zmien v organizácii činnosti vlády SR zriadením prierezového ústredného orgánu štátnej správy pre územnú samosprávu, ministerstva pre miestny a regionálny rozvoj;

2. vypracovanie konkrétneho postupu usporiadania vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve štátu a súkromných osôb pod objektmi vo vlastníctve miest a obcí, spolu s realizáciou programu pozemkových úprav pravidelne financovaných z kapitol štátneho rozpočtu podľa dohodnutých kritérií;

3. pokračovanie v procese modernizácie miestnej územnej samosprávy podľa národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

B) odmietajú doterajší postup prijímania legislatívnych opatrení, ktorými sa zvýšili odpočítateľné položky základu dane, zavádzali nové odpočítateľné položky v zákone o dani z príjmov,  daňové bonusy a oslobodenia pre daňovníkov, ktorými sú fyzické osoby.

Nesúhlasia s prijímaním nových vládnych a poslaneckých návrhov, ktorými  sa opakovane zvýšia odpočítateľné položky alebo zníži základ dane z príjmov daňovníkov, ktorými sú fyzické osoby, čím sa výrazne znížia vlastné príjmy miest a obcí.

C) odmietajú, aby sa novoprijatými legislatívnymi úpravami zvyšovali zákonné výdavky miest a obcí bez ich reálneho finančného krytia na strane príjmov, menil sa spôsob a výška financovania neštátnych sociálnych zariadení, zavádzali nové povinnosti v predprimárnom vzdelávaní a regionálnom školstve bez dohody s reprezentatívnou organizáciou miest a obcí. Nekontrolovateľným zvyšovaním výdavkov spojeným s plnením štátnych priorít hrozí, že mestá a obce nebudú schopné zabezpečovať rozsah a kvalitu služieb pre svojich občanov.

 

D) navrhujú, aby sa ZMOS po 30. sneme zameral na plnenie týchto priorít:

1. Komplexne sa venovať problematike financovania všetkých pôsobností miest a obcí s dôrazom na postupné zvyšovanie ich vlastných príjmov, pri objektivizácii výšky finančných transferov na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce.

2. Ponechať súčasný systém financovania miest a obcí a rozdelenia daní.Analyzovať možnosti zapojenia ďalších finančných nástrojov na financovanie originálnych pôsobností miest a obcí.

3. Presadzovať také legitslatívne zmeny, ktorými sa zlepší postavenie miest a obcí pri napĺňaní ich originálnej zodpovednosti za výkon pôsobností najmä v oblastiach regionálneho školstva, sociálnych vecí, odpadového hospodárstva, životného prostredia. 

4. Žiadať, aby v súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie najneskôr v termíne do dvoch rokov bolo presunuté na štát financovanie neštátnych špeciálnych materských škôl, špeciálnych školských klubov, špeciálnych výchovných zariadení a zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva a pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

5. Zastaviť ministerstvom navrhované zmeny vo financovaní neštátnych sociálnych zariadení povinným financovaním ich prevádzky na úkor rozpočtov miesta obcí. Presadzovať zmeny, ktorými budú môcť mestá a obce dobrovoľne podporovať zo svojich rozpočtov priamo klientov neštátnych sociálnych zariadení, nie ich vlastníkov a prevádzkovateľov.

6. Pri tvorbe nového stavebného zákona presadzovať, aby stavebné konanie bolo vykonávané miestnou územnou samosprávouako prenesený výkon štátnej správy so zabezpečením plného financovania a metodickej podpory zo strany štátu.

7. Presadzovať zmeny v príslušnej legislatíve s dôrazom na povinnosti miest a obci vo vzťahu k celoplošnej zimnej údržbe.

8. Požadovať vytváranie podmienok na vyčerpanie všetkých finančných prostriedkov alokovaných na projekty samosprávy v rámci štrukturálnych fondov EÚ,  ich navýšenie a zmenu podmienok jednoduchšieho zapojenia a využitia aj pre malé samosprávy. Presadzovať vyhlásenie výziev na projekty investičného charakteru žiadané samosprávou a nedovoliť realokáciu prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

9. Pri príprave nového programového obdobia presadzovať požiadavky samospráv v súlade s  „Pozičným dokumentom ZMOS k príprave programového obdobia EŠIF
2021 - 2027“ .

10. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

11. Podporovať proces modernizácie a informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších projektov  na rozšírenie počtu digitalizovaných služieb, znižovanie administratívnej záťaže a zvýšenie efektívnosti výkonu pôsobností miest a obcí. Vykonať komplexný audit vzťahov ZMOS – DEUS – DCOM. Vykonať nezávislý audit skutočných funkcionalít IS DCOM a jeho efektívneho využívania samosprávami.


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka