Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS má zásadné pripomienky k poplatku za uloženie odpadov

kontajnery.jpgBratislava – 18. januára 2018 – Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Svoje postoje vyjadrilo vo viacerých zásadných pripomienkach.

ZMOS dlhodobo odmieta zavedenie nového poplatku, ktorý je v podmienkach miest a obcí vnímaný najmä ako dodatočný daňový odvod štátu od obcí a zaťaženie občanov. „ZMOS viackrát deklarovalo, že nie je preukázaný priamy súvis medzi zvýšením poplatkov za uloženie odpadov na skládku a znížením miery skládkovania. Žiadame preto, aby priamo v zákone bol vytvorený mechanizmus na priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie prínosov zvýšenia poplatkov a súbežného znižovania miery skládkovania. Zároveň požadujeme znížiť navrhované sadzby poplatku,“ konkretizuje jednu zo zásadných pripomienok výkonný podpredseda Jozef Turčány.  

ZMOS tiež žiada, aby účinnosť návrhu zákona bola časovo zosúladená s pripravovanou novelou zákona o odpadoch, a obe legislatívne normy súbežne predložené do legislatívneho procesu. „Zároveň žiadame, aby sa v  návrhu novely zákona o odpadoch stanovili ciele zberu záväzné pre výrobcov a ich OZV a sankcie pre  OZV za ich neplnenie, nakoľko neplnenie cieľov zberu bude mať negatívny dopad na úroveň (výšku) vytriedenia komunálneho odpadu v obci. Navrhujeme, aby sa k zvýšeniu poplatkov za uloženie odpadov na skládku pristúpilo až po praktickom naplnení cieľov zberu,“ hovorí výkonný podpredseda.

ZMOS v rámci pripomienkového konania žiada explicitne zadefinovať spôsob, rozsah a podmienky spravovania poplatku za uloženie odpadu.

Podľa Jozefa Turčányho za nesystémové je možné považovať aj to, že poplatok by mal byť príjmom štátneho fondu. „V návrhu zákona sa stanovuje spôsob prerozdelenia poplatku a termíny dokedy, je prevádzkovateľ skládky povinný odviesť poplatok obci a Environmentálnemu fondu. V návrhu zákona ani v dôvodovej správe však nie je stanovené, v akom režime sa bude postupovať pri vymáhaní poplatkov od obcí, ktoré nezaplatia poplatok štátnemu fondu v zákonom stanovenej lehote a v plnej výške a pri vymáhaní odvodu od prevádzkovateľa skládky, ktorý neodvedie poplatok v stanovenej lehote a v plnej výške.“

Združenie miest a obcí Slovenska na margo návrhu zákona žiada, aby v prípade keď  poplatok zostane príjmov Environmentálneho fondu, bola z jeho strany zabezpečená plošná podpora miest a obcí tak, že sa väčšia časť príjmov Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku a spaľovanie odpadov (napr. 70 %) sa použije aj na podporu prevádzkových nákladov triedeného zberu a zhodnocovania komunálnych odpadov, a to formou poskytovania nárokovateľného paušálneho príspevku, napr. vo väzbe na kilogram vytriedených zložiek komunálnych odpadov. „Súčasný návrh podpory nie je pre tie mestá a obce, ktoré vykazujú vysoké percento triedenia motivačný, práve naopak“ uzatvára výkonný podpredseda Jozef Turčány.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka