Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Zdenko Krajčír: Zbytočná panika a ochrana samosprávneho školstva

IMG_3633.jpgZMOS už dlhodobo upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ale aj ďalších neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré  v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z .z. nemôžu mestá a obce zriaďovať, ale ak sú tieto cirkevné alebo súkromné školy a školské zariadenia zriadené na ich území, musia ich financovať. Detaily k tomuto postoju predstavil Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností.

Prečo ZMOS presadzuje zmeny vo financovaní neštátnych speciálnopedagogických poradenských centier?

Zdenko Krajčír: Štátom (okresným úradom v sídle kraja) zriadené centrá špeciálnopedagogického poradenstva sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a to priemerne vo výške cca 66€ na klienta a rok. Je ich 83 a v nich bolo evidovaných 44971 klientov.

Z prostriedkov miest a obcí sú financované len cirkevné a súkromné centrá, ktorých je 67 a je v nich 43078 klientov. V roku 2017 v zmysle NV SR č. 668/2004 Z. z. bolo na klienta týchto neštátnych centier rozdelených cca 157 €, teda aj po odrátaní 12% je to 138€ a to viac ako dvojnásobok sumy, ktorú priemerne vynakladá štát na klienta v štátnych centrách. Tento rozdiel je pravdepodobne motivačný k tomu aby sa od roku 2007, kedy k systémovej chybe prišlo, stalo to čo sa stalo. V roku 2007 bolo v sieti evidovaných 68 štátnych centier s 26868 klientami, 1 cirkevné centrum so 188 klientami a 16 súkromných centier so 6651 klietami. V roku 2016/2017 bolo štátnych centier 83 so 44971 klientami, 1 cirkevné centrum s 262 klientami a 67 súkromných centier so 43078 klientami. Teda ak sa za 10 rokov zvýšil počet štátnych centier o 22% tak počet cirkevných centier sa nezmenil, ale počet súkromných centier sa zvýšil o 319%. Ak sa počet klientov v štátnych centrách za 10 rokov zvýšil o 67%, tak počet klientov v súkromných centrách sa zvýšil o 548%.  Podozrenie ZMOS zo zneužívania systému financovania podporujú aj aktuálne zistenia Štátnej školskej inšpekcie (Rokycany, Sečovce a pod.)

Zníženie koeficientu z 2 na jedna v prílohe č. 3 NV SR č. 668/2004 Z. z. ZMOS len sleduje zosúladenie výšky financovania neštátnych centier so štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva.

 

Zvykneme sa porovnávať so susednými štátmi. Ako je to napríklad v Českej republike?

Zdenko Krajčír: Pre porovnanie je možno dobré povedať, že v Českej republike, ktorá má cca dvojnásobný počet obyvateľov eviduje sieť celkom 112 centier špeciálnopedagogického poradenstva so 83031 klientami. (zdroj: MŠMT, odbor štatistiky, štatistická ročenka šk. r. 2016/2017)

 

Snahou ZMOS teda nie je rušiť, ale určiť pravidlá?

Zdenko Krajčír: Zastávame názor, že v prvom rade by mal štát garantovať účelnú a efektívnu sieť štátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ktorá by mala zabezpečovať diagnostické a poradenské služby pre všetky deti bezplatne. Sieť neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva má byť alternatívou a nie náhradou za štátne, už aj z toho dôvodu, že môžu svoje služby poskytovať za úhradu. Snahou ZMOS nie je rušenie týchto školských zariadení, ale zmena ich financovania z prostriedkov štátneho rozpočtu a za rovnakých alebo podobných podmienok ako štátnych.

           školstvo.png

Michal Kaliňák, 

hovorca a tajomník rady expertov 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka