Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Výkon školstva na pleciach samospráv

V polovici februára sa v Liptovskom Mikuláši stretli zástupcovia miestnej územnej samosprávy pôsobiaci v oblasti školstva na podujatí, ktoré organizovala Asociácia vzdelávania samosprávy - Regionálne vzdelávacie centrum Martin s odbornou garanciou Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hosťami dvojdňového podujatia boli aj odborní zamestnanci okresných úradov v sídle kraja oblasť školstva, čo napovedá o témach, ktorým bola venovaná prioritná pozornosť.

„Stretnutia takéhoto zamerania sú mimoriadne dôležité, pretože regionálne školstvo je v centre pozornosti a v čase, keď by malo prezentovať úspechy svojej práce, je potrebné ho obhajovať,“ hovorí odborný garant podujatia a šéf sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír. Podľa jeho slov je dobré, ak výsledkom dvojdňového stretnutia nebola iba všeobecná diskusia, ale výmena informácií na základe priamych skúseností z aplikačnej praxe. „Jedným z konkrétnych výsledkov bola formulácia návrhov k zákonu o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. ZMOS sa zapája do medzirezortného pripomienkového konania a je dobré, keď argumentujeme reálnymi skúsenosťami z praxe,“ dodáva Zdenko Krajčír.

Účastníci podujatia okrem iného upozornili, že navrhované zrušenie vzdelávacích poukazov sa v súčasnosti javí ako problematické najmä smerom k činnosti centier voľného času a záujmového vzdelávania i voľnočasových aktivít vrátane zabezpečovania systému školských súťaží. Rezortu školstva adresovali odporúčanie, aby vydalo metodické usmernenie k problematike odvolávania riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorí v požadovanej lehote nezískali I. atestáciu, a taktiež k možnosti ich uchádzania sa o funkciu riaditeľa v ďalšom výberovom konaní. Ďalšími témami rokovania bola problematika zriaďovania špeciálnych výchovných zariadení a oblasť  školského stravovania. 

Združenie miest a obcí Slovenska na dvojdňovom podujatí zastupoval Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS.

„Je potrebné poďakovať za ústretovosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za to, že umožnilo svojim zamestnancom Ing. Janke Sládečkovej, PhD, PaedDr., Viere Hajdukovej, PhD, Mgr. Jáovi Sitarčíkovi a Ing. Silvii Tokárovej informovať o vecných aspektoch jednotlivých oblastí regionálneho školstva. Nemalým prínosom bolo aj vystúpenie JUDr. Janky Mlsnovej, ktorá informovala účastníkov o problematike správneho konania,“ bilancuje Zdenko Krajčír.

                (zmos)


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka