Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Výkaz o dani z nehnuteľností už len elektronicky cez RIS.SAM

Bratislava – 5. januára 2017 - Obce majú podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ustanovenú povinnosť vždy do 31. marca predložiť údaje o dani z nehnuteľností.

Obce po novom vypĺňajú a predkladajú Výkaz o dani z nehnuteľností priamo v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu (RIS.SAM) v časti výkazy (papierová verzia dokumentov už nie je potrebná).

Výstup pre Ministerstvo financií SR je automaticky spracovaný systémom vo forme štruktúrovanej tabuľky. Proces zberu konsolidovanej dátovej zostavy bude naďalej podporovaný pracovníkom DataCentra. Výkaz sa okrem vybranej dane za prechádzajúci rok, počte daňovníkov, stave nedoplatkov a pod. rozširuje o údaje o sadzbách dane z nehnuteľností na príslušné zdaňovacie obdobie.

 

Prístup do aplikácie RIS.SAM

Obce poveria svojho zamestnanca, aby okrem finančných, rozpočtových a účtovných výkazov vypĺňal v RIS.SAM aj Výkaz o dani z nehnuteľností. Alebo poveria iného pracovníka, ktorému zabezpečenia prihlasovacie údaje do RIS.SAM. Aplikácia je dostupná prostredníctvom komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra (KTI). Pre obce a mestá, ktoré nemajú zriadenú alebo funkčnú dedikovanú linku do KTI (špeciálne pripojenie), je možné využiť dočasný režim prístupu cez www.rissam.sk. Výkaz DzN môže predkladať používateľ aplikácie po prihlásení sa menom a heslom, ktoré prideľuje DataCentrum. Pre oba spôsoby prístupu je meno a heslo totožné.

 

Prístup pre existujúceho používateľa RIS.SAM

Predkladanie údajov je veľmi podobné ako pri finančných a účtovných výkazoch. Výkaz už nebude potrebné tlačiť, podpisovať a zasielať DataCentru. Používatelia, ktorí majú existujúci a funkčný prístup do modulu RISSAM.výkazy s rolou „Predkladateľ“, majú automaticky sprístupnený aj Výkaz DzN. Nie je teda potrebné, aby pre spracovanie Výkazu DzN žiadali o nové meno a heslo, alebo žiadali o zmenu role. Zodpovedný zástupca predkladateľa Výkazu DzN môže organizačne zabezpečiť, že nahratie a odoslanie údajov realizuje existujúci používateľ pracujúci s RISSAM.výkazy.

 

Zriadenie prístupu do RIS.SAM pre nového používateľa

Pridelenie prihlasovacích údajov do KTI a pridelenie používateľskej role pre spracovanie Výkazu DzN sa realizuje na základe žiadosti prostredníctvom Formulára F102 - „Žiadosť o prístup používateľa do rozpočtového informačného systému pre samosprávy - RIS-SAM“. Formulár je možné získať zo stránky http://www.cpu.datacentrum.sk/ v časti Dokumenty a postupy / Dokumenty na stiahnutie s využitím vyhľadávacieho poľa a uvedenia názvu formulára (alebo jeho čísla v tvare „F 102“). Ak ide o používateľa, ktorý nemá vygenerovaný prístup do KTI (nemá prístupové meno a heslo), resp. nežiadal o jeho vygenerovanie samostatným Formulárom F64,  je potrebné v rámci Formulára F102 na riadku Prístup do RIS-SAM označiť „NEMÁ“.  Následne mu bude vygenerované nové prístupové meno a heslo, ktoré bude zaslané poštou v listinnej podobe prostredníctvom DataCentra.

 

Ďalšie podrobnosti o zriaďovaní prístupov do RIS.SAM, o postupoch vypĺňania údajov výkazu o dani z nehnuteľností je možné nájsť na stránke www.datacentrum.sk v časti Informácie pre odbornú verejnosť / Formulár DzN. Všetky podrobnosti o postupe prihlasovania a vypĺňania údajov sú zverejnené v Poučení na vypĺňanie a zasielanie výkazu o dani z nehnuteľností, ktoré je dostupné na stránke www.finance.gov.sk v časti Financie / Finančný spravodajca / 2016 / Príspevok č. 37. Podrobný postup práce s aplikáciou RIS.SAM je dostupný priamo na hlavnej stránke RIS.SAM po prihlásení. V prípade nejasností je možné postup konzultovať s CPU DataCentra telefonicky na telefónnom čísle 0850 123 344, alebo prostredníctvom e-mailu cpu@datacentrum.sk.

 

Osobitné upozornenia k vypĺňaniu údajov o sadzbách dane

  • okrem vybranej dani z nehnuteľností za predchádzajúci rok (v roku 2017 za rok 2016) sa navyše vyplnia údaje o sadzbách dane na aktuálny rok (za rok 2017!!!), o ktorých Ministerstvo financií SR doposiaľ nemalo žiadne komplexné údaje;
  • v prípade, že obec má ustanovené dve sadzby na stavebné pozemky v jednom katastri, z dôvodu, že VZN obce ustanovilo v rámci katastra jednotlivú časť obce, tak vo výkaze sa to rozlíši pridaním ďalšieho riadku, kde sa vypíšu všetky sadzby platné na tom-ktorom území (aj opakovane, ak sú v iných prípadoch pozemkov, stavieb, bytov tie isté). Napr. kataster s jednotlivými časťami označí napr. “Kataster ABC – časť Horná” a “Kataster ABC – časť Dolná” a vypíše všetky stĺpce za aktuálny (nie minulý) rok,
  • obec nemôže mať ustanovené osobitné sadzby dane na pozemky, ktoré sú uvedené v § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach pod jedným písmenom (napr. nemôže byť iná sadzba na zastavané plochy a nádvoria a iná sadzbu za ostatné plochy). Ak napriek tomu obec ustanovila rôzne sadzby bez ohľadu na členenie v zákone, vo Výkaze DzN uvedie najvyššiu sadzbu z druhov pozemkov v rámci jedného písmena.

 

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka