Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

V Bratislave rokovala školská sekcia

skolstvo_1.JPGBratislava - 25. októbra 2017 - V poradí piate riadne zasadnutie odbornej sekcie Rady Združenia miest a obcí Slovenska pre školstvo, kultúru a šport sa uskutočnilo v polovici októbra v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave. Rokovanie sa venovalo školstvu, športu aj konkrétnej oblasti z kultúry.

V rámci informácií z legislatívneho procesu boli členovia sekcie informovaní tak o aktuálnych legislatívnych zmenách, ako aj o výsledkoch rokovania zástupcov ZMOS s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou, na ktorom vznikla dohoda, že v pripravovanej novele NV SR č. 668/2004 Z. z. sa zníži koeficient pre neštátne centrá špeciálnopedagogického poradenstva z dvoch na jeden a koeficient pre školské kluby detí nesmie prekročiť šesť. Tajomník sekcie Zdenko Krajčír tiež informoval o poslaneckej aktivite poslankyne NR SR Zuzany Zimennovej vo veci zmien v školskom zákone týkajúcej sa vyučovania štátneho jazyka ako cudzieho jazyka pre príslušníkov národnostných menšín.

Po vyhodnotení plnenia úloh z marcového rokovania sekcie, k tomu sa neuskutočnila žiadna diskusia, nasledovalo prerokovanie požiadavky z rezortu školstva k pasportizácii športových zariadení. Starosta Ružindola Vladimír Púčik konštatoval, že „zákon o športe je pre prax administratívne zaťažujúci a komplikovaný.“ Členov sekcie upozornil, že potenciálny žiadatelia o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu musia byť registrovaný v informačnom systéme. „Chýba dostatočná podpora pre šport pre všetkých, znižujú sa objemy financií na podporu športu. Je potrebné nastaviť také mechanizmy, ktoré pritiahnu do športu tých, ktorí nešportujú, ale sú športovo nadaní,“ povedal Vladimír Púčik. K tomuto bodu sekcia prijala uznesenie jednomyseľne, pričom sa dohodla na zaslaní podnetov k novelizácii zákona o športe a k on-line prieskumu k športovej infraštruktúre.

Sekcia tiež prerokovala bod venovaný rozpracovaniu požiadaviek snemov regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS.

Ďalším bodom rokovania boli výsledky rokovaní so SOZA, ktorú uviedol predseda sekcie a primátor Senice Branislav Grimm. K tejto téme bol na rokovanie prizvaný zástupca Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Alfonz Kobielsky. Ďalšie rokovania by mali byť vedené podľa týchto záverov:

  1. Jednotlivé položky sadzobníka stanoviť po vzájomnej konzultácii, zrozumiteľne, prehľadne, zásluhovo a k spokojnosti oboch zmluvných strán, nie jednostranne.
  2. Výchovné koncerty organizované pre žiakov a študentov oslobodiť od autorských poplatkov.
  3. Kultúrne akcie a podujatia miestnej samosprávy (pietne akty a spomienky, slávnostné akadémie, ktoré majú verejnoprospešný charakter, oslavy štátom uznaných sviatkov, pamätných dní, výročných podujatí..., na ktorých sa nevyberá vstupné) oslobodiť od autorských poplatkov, prípadne stanoviť ročný symbolický paušál za nekomerčné podujatia.
  4. Folklórne a ľudové podujatia ako napríklad festivaly, vystúpenia ľudových hudieb, folklórnych súborov a skupín oslobodiť od autorských poplatkov.
  5. Pri zloženom vstupnom, ktoré pozostáva zo vstupného a konzumného navrhujeme počítať poplatok z čiastky po odpočítaní konzumného. Súčasný stav, keď SOZA vychádza z 50% vstupného je neprijateľný.
  6. Rozlišovať poplatok za autorov, s ktorými SOZA zmluvu o zastupovaní má a s ktorými nemá. Zvážiť zmenu zákona aj v tejto veci a aby poplatky SOZA vyberala len raz a ak je autor zároveň interpretom, aby sa poplatok nevyberal.
  7. Cieľom rokovaní by malo byť uzatvorenie hromadnej licenčnej zmluvy pre všetky členské mestá a obce.
  8. Ak AKIMOS pripraví návrh na novelu Autorského zákona, bude sa nimi sekcia zaoberať a prípadne iniciovať legislatívnu zmenu.

V bode rôzne bola prerokovaná informácia o činnosti sekcie za tento rok, informácie o finálnej verzii dokumentu Učiace sa Slovensko, Modernizačný dlh v oblasti priestorového a materiálno – technického zabezpečenia základných a stredných škôl a Analýza stavu telocvični v základných a stredných školách v Slovenskej republike.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka