Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Integrovaný manažment vodných zdrojov

Prvý informačný deň

Dňa 29 júna 2010 sa v Bratislave konal 1. informačný deň v rámci projektu „Príprava a aplikácia systému integrovaného manažmentu vodných zdrojov a modelových riešení na úrovni obcí a ich povodí“.

 

Program uskutočneného informačného dňa:

Informácia o projekte ZMOS „Príprava a aplikácia systému integrovaného manažmentu vodných zdrojov a modelových riešení na úrovni obcí a ich povodí“


Vybudovanie siete regionálnych koordinátorov ZMOS, realizácia školiacich aktivít koordinátorov
Lektor: Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS

Prezentácia hlavných výstupov projektu metodika na prípravu plánu integrovaného manažmentu vodných zdrojov obce – zostavenie plánu IMVZ obce v piatich krokoch


- sprístupnenie Katalógu technologických, technických a bio-technických riešení a príkladov z praxe,
- geografický portál miest a obcí Slovenska,
- prevádzka systému inštitucionálnej spolupráce v rámci povodí.

Lektor: Ing. Martin Kováč, riaditeľ sekcie miestneho rozvoja kancelárie ZMOS

 

• Zhodnotenie dopadov tohtoročných povodní v mesiacoch máj a jún na mestá a obce
Lektorka: Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS
 

• Návrh systémových opatrení na zníženie povodňových rizík

 

• Formulácia záverov informačného dňa
Lektor: Ing. Martin Kováč riaditeľ sekcie miestneho rozvoja kancelárie ZMOS


 

 

 

 

 


 

Často kladené otázky - FAQ


 

1. V obci nemáme verejnú kanalizáciu, chceli by sme riešiť čistenie komunálnych odpadových vôd. Ako nám môže pomôcť regionálny koordinátor v oblasti integrovaného manažmentu vodných zdrojov?

2. Naša obec má 1000 obyvateľov a zhruba už 10 rokov rozostavanú verejnú kanalizáciu.

3. Aký prínos má obec z vyplnenia dotazníka o stave ochrany a využívania vodných zdrojov na území obce?

4. Na webovej stránke www.zmos.sk je uverejnený a daný k dispozícii mestám i obciam Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe. Zaujíma nás, načo slúži a ako je využiteľný v konkrétnych podmienkach.

5. Obec pravidelne postihujú povodne, ako nám pomôže zostavenie plánu Integrovaného manažmentu vodných zdrojov obce (IMVZ)?

6. Obec nie je vlastníkom ani poľnohospodárskej, ani lesnej pôdy v našom území. Ako môžeme ovplyvniť uplatnenie protieróznych opatrení a vodozádržných opatrení na týchto pozemkoch?

7. V našej obci povodne nemáme, ale zato riešime nedostatok vodných zdrojov. Chýba nám verejný vodovod a v existujúcich studniach je málo vody.

8. Ako súvisia zmeny klímy s využívaním vody, pôdy a zmenami krajiny?

9. Bývame v meste v bytovom dome, dažďovú vodu odvádzame z našej strechy a dvora do verejnej kanalizácie. Aký prínos by pre nás znamenalo zachytenie dažďovej vody a jej následné využitie?

10. Ako je v praxi možné využiť manuál na zostavenie plánu integrovaného manažmentu vodných zdrojov obce?

11. V čom vidíte prínos bezorbových metód hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou a prečo sa málo využívajú ?

12. Prečo sa majú obce zaoberať lokálnym vodným plánovaním a ako súvisí s integrovaným manažmentom vodných zdrojov?

13. Prečo poukazujeme na potrebu ochrany pôdy a obnovy vegetácie v krajine pri riešení otázok nakladania s vodou?

Tématické súbory na stiahnutie

Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov
 Zasady_IMVZ_obci_final.pdf (280.4 kB) (280.4 kB)

 
Stratégia ZMOS v oblasti protipovodňovej prevencie
 Strategia ZMOS v oblasti protipovodnovej prevencie.pdf (220.5 kB) (220.5 kB)

 
Koncepcia IMVZ ZMOS
 KoncepciaIMVZ_ZMOS.pdf (236.8 kB) (236.8 kB)

 
Formulár na nomináciu regionálnych koordinátorov ZMOS pre oblasť IMVZ
 Formulár nominácia koordinátorov.rtf (346.5 kB) (346.5 kB)

 
Závery konzultačného stretnutia ku Koncepcii ZMOS IMVZ - 13.10. 2009
 Akcne kroky_konzultacne stretnutie13_10_2009UV.pdf (55.1 kB) (55.1 kB)

 
Principles of Integrated Water Resources Management
 Principles_IWRM_Municipalitites_River_Basins.pdf (288 kB) (288 kB)

 
Strategy on prevention and defense of towns and villages against floods
 ZMOS-strategy_prevention.pdf (173.2 kB) (173.2 kB)

 
Dotazník -ochrana a využívanie vodných zdrojov
 Dotaznik - stav ochrany a vyuzivania vodnych zdrojov na uzemi obce.rtf (183.1 kB) (183.1 kB)

 
vyhláška MŽP SR č. 251/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
 vyhl. 251-2010 vyhodnot. vydavkov na povodne.pdf (115.5 kB) (115.5 kB)

 
vyhláška MŽP SR č. 252/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
 vyhl. 252-2010 predklad. sprav o povod. sit..pdf (68.3 kB) (68.3 kB)

 
zoznam obcí, ktoré vyplnili dotazníkový prieskum o stave ochrany a využívania vodných zdrojov na území obce
 zoznam obci ktore vyplnili dotaznik.rtf (359.1 kB) (359.1 kB)

 
zoznam koordinátorov
 Koordinátori 5.xls (47.5 kB) (47.5 kB)

 

GENERÁLNI PARTNERI
Dcérske spoločnosti ZMOS
Projekty ZMOS
MEDIÁLNY PARTNER

7644545

Úvodná stránka