Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Školská sekcia sa venovala aj kultúre a poplatkom SOZA

IMG_0456.jpegBratislava – 6. marca 2018 – V poradí siedme rokovanie odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport sa uskutočnilo 27. februára 2018 v Podbrezovej. Členovia sekcie sa po návšteve Základnej školy Kláry Jarunkovej sústredili, okrem iného, na témy z oblasti regionálneho školstva a poplatkom SOZA.

V rámci informácií k legislatívnemu procesu boli členovia sekcie oboznámení so zmenou Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, kde bolo konštatované, že zo strany rezortu školstva nedošlo k dodržaniu dohody vo vzťahu k úprave koeficientu pre neštátne centrá špeciálnopedagogického poradenstva. Sekcia zároveň schválila postup Kancelárie ZMOS pri medzirezortnom pripomienkovom konaní. Sekcia taktiež reagovala na ostatnú novelu školského zákona a vyslovila nesúhlas so zvýšením percentuálnej hranice pre prijímane žiakov do prvých ročníkov osemročných gymnázií.

Sekcia ďalej zobrala na vedomie odpočet plnenia uznesení zo VI. zasadnutia sekcie, z rokovania Rady ZMOS a rokovania predsedu sekcie so zástupcami SOZA. Pri tejto problematike sekcia definovala jasné postoje v konkrétnych bodoch:

1. Jednotlivé položky sadzobníka stanoviť po vzájomnej konzultácii, zrozumiteľne, prehľadne, zásluhovo a k spokojnosti oboch zmluvných strán, nie jednostranne.

2. Výchovné koncerty organizované pre žiakov a študentov oslobodiť od autorských poplatkov.

3. Kultúrne akcie a podujatia miestnej samosprávy (pietne akty a spomienky, slávnostné akadémie, ktoré majú verejnoprospešný charakter, oslavy štátom uznaných sviatkov, pamätných dní, výročných podujatí...., na ktorých sa nevyberá vstupné) oslobodiť od autorských poplatkov, prípadne stanoviť ročný symbolický paušál za nekomerčné podujatia.

4. Folklórne a ľudové podujatia ako napríklad festivaly, vystúpenia ľudových hudieb, folklórnych súborov a skupín oslobodiť od autorských poplatkov.

5. Pri stanovení poplatku vychádzať zo skutočného množstva predaných vstupeniek, nie z kapacity sály.

6. Pri zloženom vstupnom, ktoré pozostáva zo vstupného a konzumného navrhujeme počítať poplatok z čiastky po odpočítaní konzumného. Súčasný stav, keď SOZA vychádza z 50% vstupného je neprijateľný.

7. Rozlišovať poplatok za autorov, s ktorými SOZA zmluvu o zastupovaní má a s ktorými nemá. Zvážiť zmenu zákona aj v tejto veci a  aby poplatky SOZA vyberala len raz a ak je autor zároveň interpretom, aby sa poplatok nevyberal.

8. Cieľom rokovaní by malo byť uzatvorenie hromadnej licenčnej zmluvy pre všetky členské mestá a obce.

9. Ak AKIMOS pripraví návrh na novelu Autorského zákona, bude sa nimi sekcia zaoberať a prípadne iniciovať legislatívnu zmenu.

Sekcia rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport odporúča vedeniu ZMOS vyvinúť takú legislatívnu iniciatívu, aby SOZA a ostatné organizácie v zmysle Autorského zákona mohli chrániť len tie subjekty, ktorú sú ich členmi, aby nemohli vykonávať činnosť ako subjekt, ktorého povinnosťou je zverejňovať všetky štruktúry aj s odmenami a dôslednú správu o hospodárení (účtovnú závierku), nakoľko pracujú s verejnými prostriedkami.

Členovia sekcie jednomyseľne schválili analytický materiál ZMOS vypracovaný v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II podporovaného z prostriedkov ESF OP Ľudské zdroje : Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosť ich riešenia. Sekcia tiež súhlasí s vyhodnotením požiadaviek schválených na 28. sneme ZMOS, diskusné príspevky delegátov, námety, požiadavky zo zasadnutí snemov a Rady ZMOS.

               

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka