Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Septembrové rokovania odborných sekcií ZMOS

IMG_1107.JPGBratislava – 6. septembra 2017 – Po letných prázdninách sa plní diár pracovných rokovaní orgánov Združenia miest a obcí Slovenska. Svedčia o tom aj rokovania viacerých odborných sekcií Rady ZMOS, ktoré sú naplánované v priebehu tohto mesiaca.

V stredu 6. septembra 2017 sa v Rusovciach zíde sekcia Medzinárodných vzťahov Rady ZMOS. Témami v poradí 6. rokovania bude postup plnenia uznesenia Rady ZMOS k návrhom na rozpracovanie priorít a schválených uznesení Snemu ZMOS v kontexte priebežného plnenia odporúčaní Monitorovacej misie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy, odporúčaní Rady solidarity a rozvoja so zameraním na témy sociálna dimenzia EÚ – silný nástroj pre spoluprácu v rámci jadra EÚ a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku a „Reflecting on Europe“ – iniciatíva Výboru Regiónov pri Rade Európy pre priestor pre občanov EÚ.

Sekcia pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS má naplánované rokovanie na deň 19. septembra 2017 v obci Kriváň v okrese Detva. Členovia sekcie prerokujú úlohy vyplývajúce z uznesenia, priorít a záverov 28. snemu ZMOS a z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu, úlohy vyplývajúce zo záverov snemov Regionálnych združení ZMOS a odporúčania Rady solidarity a rozvoja. 

V rovnaký deň bude v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave rokovať sekcia životného prostredia, ktorej členovia prerokujú problematiku zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – aktuálny stav legislatívneho procesu. Tiež sa budú venovať výsledkom kontrôl obcí vo vzťahu k dodržiavaniu povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a iných najčastejších porušení zo strany obcí v oblasti životného prostredia, ktoré realizovala Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ďalej prerokujp uznesenia a  priority 28. snemu, diskusné príspevky delegátov, námety a požiadavky vyplývajúce zo zasadnutí snemov RZ. Sekcia životného prostredia sa tiež bude venovať informácii o rokovaní a odporúčaniach Rady solidarity a rozvoja so zameraním na témy sociálna dimenzia EÚ – silný nástroj pre spoluprácu v rámci jadra EÚ a nedostatok pracovnej sily na Slovensku.V bode rôzne sa členovia sekcie budú venovať problematike azbestocementových krytín a nákladov na ich odstraňovanie a problematike umiesňovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov. 

Sekcia ekonomiky sa zíde 20. septembra 2017 na Štrbskom Plese a bude sa venovať návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, pripravovaným ekonomickým opatreniam a ich dopadom na hospodárenie miest a tiež výsledkami hospodárenia miest a obcí k 30. 6. 2017. Ďalším bodom rokovania bude informácia z pracovného rokovania k aplikácii zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Členovia sekcie sa následne budú venovať aktuálnej informácii o príprave a tvorbe nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmu a prioritami Združenia miest a obcí Slovenska po 28. sneme z hľadiska úloh týkajúcich sa práce ekonomickej sekcie.

Sekcia dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS má rokovanie naplánované na 25. septembra 2017 v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave. Jej členovia sa po prerokovaní problematiky ŽSR vo vzťahu k samosprávam budú venovať rozpracovaniu záverov snemu a odporúčaniami Rady solidarity a rozvoja.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Počet sekcií a počet ich členov určuje Rada ZMOS. Tvoria ich členovia Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti, schádzajú sa podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne.

 

            Michal Kaliňák
            hovorca ZMOS a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka