Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Pred májovým snemom zasadne Rada ZMOS

Bratislava – 5. apríla 2017 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska zvolal pred májovým snemom združenia rokovanie Rady ZMOS. Okrem prípravy snemu sa budú jej členovia venovať aj témam na ktorých sa očakáva účasť ministrov.   

Rokovanie sa uskutoční 11. a 12. apríla v Štrbskom Plese. Už prvý deň po voľbe návrhovej komisie, vyhodnotení plnenia úloh z uznesení a aktuálnych informáciách z legislatívneho procesu bude prerokovaná situácia v oblasti sociálnych vecí s dôrazom na navrhované zmeny v zákone o sociálnych službách a ich financovanie, rovnako v službách zamestnanosti a podpory zamestnávania. Pri tomto bode ZMOS predpokladá účasť ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jana Richtera. K aktuálnej situácii v oblasti zdravotníctva sa očakáva účasť ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera. Ďalšími bodmi prvého rokovacieho dňa bude príprava 28. snemu, rozpočet ZMOS a informácia o stave a prípravy novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Po skončení prvého dňa rokovania sa uskutoční odborná konzultácia k aktuálnym problémom prevádzkovania informačného systému DCOM.

Druhý rokovací deň sa členovia Rady ZMOS budú venovať návrhu postupu pri riešení sociálneho statusu voleného predstaviteľa samosprávy, informácií o priebehu rokovaní a návrhoch pracovných skupín k zákonu o odpadoch a zákonu o miestnych daniach. Okrem toho Rady ZMOS prerokuje aktuálny stav implementácie štrukturálnych a investičných fondov, správu o záveroch odbornej konferencie v oblasti problematiky bývania v podmienkach marginalizovaných komunít, informáciu o ďalšom postupe majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami miest a obcí. Pred rokovaním o návrhu memoranda s Asociáciou vonkajšej reklamy a ZMOS v oblasti vonkajšej reklamy sa očakáva vystúpenie prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Počas oboch dní budú členom Rady ZMOS predstavené viaceré komerčné ponuky produktov a služieb, či už od spoločnosti Forest Energy, ale aj od VÚB Leasing, ďalej LED SOLAR Prešov či Sitel Košice a Motor-Car Bratislava.

V poradí 11. zasadnutie Rady ZMOS sa uskutoční 11. a 12. apríla 2017 v Kongresovej miestnosti hotela Patria v Štrbskom Plese. 

 

(zmos)


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka