Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Poplatky SOZA treba riešiť vecne

Bratislava – 5. apríla 2017 – Nedávne rokovanie sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport sa týkalo viacerých oblastí regionálneho školstva a aj systému platieb miest a obcí pre SOZA.

Odborná sekcia sa po vyhodnotení plnenia úloh venovala aktuálnej legislatíve. V tejto časti boli prezentované stanoviská k novej metodike vo vzťahu k žiakom zo sociálnej znevýhodneného prostredia. Tu členovia sekcie konštatovali, že síce je štatisticky menší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj po tlaku ZMOS sa zvýšil objem poskytovaných prostriedkov na takýchto žiakov a základné školy by problém financovania nemali výrazne pociťovať.

Ďalším bodom pracovného stretnutia bola informácia z februárového rokovania Rady ZMOS k problematike školstva, ktorá bola rozšírená o diskusiu vo vzťahu k malotriednym školám a školským autobusom. Skúsenosti samospráv, ktoré už využívajú školské autobusy bude využité pre prípadné potreby iných miest a obcí a to formou spracovania súhrnnej informácie. „Komplexný materiál o priamych skúsenostiach so školskými autobusmi má pre mestá a obce veľmi cennú informáciu, ktorú určite využije aj ZMOS pri rokovaniach o tejto téme,“ konštatoval po rokovaní riaditeľ sekcie rezortných činností kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír.

Sekcia vyhodnotila plnenie úloh v oblasti školstva z 27. snemu a zobrala na vedomie návrh informácie o činnosti sekcie na účely prípravy snemových materiálov.

Výrazná pozornosť bola tiež venovaná systému platieb miest a obcí SOZA. K tomuto bodu boli tiež prizvaní zástupcovia Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, ktorá sa orientuje na financovanie rozvoja infraštruktúry kultúry. Predstavitelia asociácie členov odbornej sekcie tiež informovali o ich predstave týkajúcej sa poplatkov za hudobnú produkciu. Podľa jej názoru je vhodné súčasný model sprehľadniť a to zavedením metodiky tvorby výšky fakturovaných poplatkov. „V poplatkoch nie je jednotný meter a z územia máme vážne signály o určitom chaose nielen vo vzťahu k výške poplatkov, ale aj k celému tomuto systému,“ hovorí predseda sekcie Branislav Grimm. Podľa jeho slov poplatky SOZA treba riešiť vecne a preto aj sekcia ocenila konštruktívny prístup Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska.

Sekcia školstva, kultúry a športu tiež prerokovala snahu o novelizáciu zákona o obecnom zriadení vo veci Mládežníckeho parlamentu, pričom na jej rokovaní boli účastní zástupcovia stredoškolákov, ktorí predstavili svoj zámer. Na margo tejto aktivity konštatoval člen sekcie a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger, že „všetko čo požadujú umožňuje terajšia legislatíva a preto cestou nemôže byť zmena zákona, ale využitie prostredia, ktoré mladým ľuďom ponúka priestor na angažovanie.“

Podľa slov predsedu sekcie a primátora Senica Branislava Grimma: „Sekcia sa uzniesla na tom, že vo vzťahu k delegovaniu zástupcov ZMOS do hodnotiacich komisií pri úrade splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport navrhuje Vladimíra Púčika do hodnotiacej komisie zameranej na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelou trávou. Bratislav Grimm bol delegovaný do komisie zameranej na výstavbu detských ihrísk, Branislava Trégera sekcia odporučila pre pôsobenie s hodnotiacej komisie zameranej na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a Radomíra Brtáňa na činnosť v hodnotiacej komisii v oblasti realizácie športových aktivít.“

 Rokovanie sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport sa uskutočnilo 23. marca 2017 v Senici a to za účasti 15 členov z celkového počtu 16. Po rokovaní členovia sekcie navštívili miestnu základnú umeleckú školu. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 

 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka