Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum sociálneho dialógu II.

CSD II.

Vytlačiť
 

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

Základné informácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa 1. júna 2016 implementovať národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

Prijímateľ:      IA MPSVR SR

Sociálni partneri:     

  • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
  • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
  •  Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
  •  Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Alokácia:        14 450 363,36 EUR

Územná platnosť:      všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Realizácia:      6/2016 – 7/2021

Zámerom projektu je prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach, a to prostredníctvom:

  • vzdelávania ako budovania odborných kapacít sociálnych partnerov

Cieľom tejto aktivity je príprava novej generácie predstaviteľov zástupcov štátu, zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí budú poznať  nielen odborárske a zamestnávateľské prostredie, ale budú schopní vnímať aj dopady opatrení vyplývajúcich z novej medzinárodnej deľby práce. Realizácia projektu podporí diskusie a vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami verejnej správy. Vytvorí podporné mechanizmy pre tréning štruktúr v sociálnom dialógu, priestor pre možnosť mobilít a transferu skúseností, príkladov dobrej praxe a know-how zo zahraničia na Slovensko.

Cieľ projektu:

Vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi s cieľom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.

Cieľové skupiny:

  • sociálni partneri
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia

Plánované aktivity projektu:

Hlavná aktivita:

Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov

Podaktivity:

  • koordinácia a vecné riadenie projektu
  • vzdelávanie ako budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov

Podporná aktivita:

Publicita, informovanosť a podporné činnosti

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk .

 


 
 

Profil národného projektu

csd.jpgNárodný projekt Centrum sociálneho dialógu II. potrvá do júla 2021 dokedy sa partneri zaviazali naplniť jeho ciele.

Medzi ne patrí podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike, ďalej vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni, a posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania.

Hlavnými cieľovými skupinami sú sociálni partneri na všetkých úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej), zamestnanci a zamestnávatelia.

 

Oficiálna stránka projektu

 

 


 

Podnikanie v samospráve: zamestnanosť, služby, zisk

csd.jpgBratislava - 21. novembra 2017 - Je možné podporovať malé a stredné podniky miest a obcí? Ako rozvíjať medziobecnú spoluprácu? Na tieto a ďalšie otázky zodpovedia prednášajúci blížiaceho sa workshopu, ktorý bude jedinečný aj tým, že všetci účastníci budú spoločne formulovať závery a odporúčania na nadchádzajúce aktivity.

Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. venovalo formulovaniu lokálnej hospodárskej politiky. V centre pozornosti boli nástroje na podporu miestnej ekonomiky, zvyšovanie efektivity verejnoprospešných činností, súčasné možnosti upravené v zákone o verejnom obstarávaní aj črtajúce sa nové príležitosti.

Katarína Mrázová, expertka na verejné obstarávanie účastníkom podujatia predstaví možnosti verejného obstarávania, ktoré zvyšujú efektivitu a pomáhajú v ekonomickom rozvoji samospráv. Ako sama konštatuje: „Konkrétne sa budeme zaoberať možnosťami spolupráce medzi obcami a mestami a obecnými a mestskými podnikmi, ktoré sa im ponúkajú pri využití in house výnimiek. Rozoberieme jednotlivé formy in house spolupráce a podmienky ich využitia. Budeme si uvádzať konkrétne prípady, ako tieto výnimky použiť. Povieme si zopár slov o spoločnom a centrálnom obstarávaní a radi si rozoberieme aj otázky účastníkov.“

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin na margo podujatia aj jeho cieľov hovorí: Máme všetko, máme zapálených ľudí, len potrebujeme pre farmárov zabezpečiť prístup k pôde a štartovaciemu kapitálu, pre spracovateľov dreva prístup k drevnej hmote, pre potravinársky priemysel normy rovnaké ako v okolitých štátoch, pre priemysel a služby lepší prístup k priestorom a infraštruktúram. Všetkým by pomohli podnikateľské inkubátory, školenia a lepší prístup k financiám, zvlášť ak pomáhajú štátu plniť jeho sociálny program. Všetkým by pomohla kvalitnejšia práca s nezamestnanými a odradenými, napr. formou medzitrhu práce, verejnoprospešných prác, či služieb domácnostiam. Zosúladenie učebných odborov a potrieb trhu je oblasťou, kde musia zabrať VÚC spolu s úradmi práce a podnikmi. Dôležité je zásadné zjednodušenie pravidiel verejného obstarávania s vyšším dôrazom na sociálny a miestny aspekt. Podpora podnikateľov formou grantov EŠIF alebo investičnými stimulmi je vítaná, mala by sa však úzko koordinovať s rozvojovými plánmi a potrebami VÚC, okresov a obcí. Inými slovami, pokrok v tejto oblasti si vyžaduje viac subsidiarity – aktívnej účasti samosprávy na tvorbe podmienok  na využitie konkrétneho potenciálu.“

Podľa prezidentky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balážovej je potrebné sa sústrediť na konkrétny prínos podpory lokálnej hospodárskej politiky na úrovni mikroregiónov. „Medziobecná spolupráca, najmä pri originálnych kompetenciách má oveľa väčší potenciál pre miestny rozvoj, než sa v súčasnosti prejavuje. Či už ide o skvalitnenie alebo zlepšenie výkonnosti vnútroorganizačných služieb pre mestá a obce,“ hovorí Eva Balážová. Podľa nej: „Integrácia služieb zabezpečovaných samosprávami by znamenala nielen komparatívne výhody z rozsahu, ale aj vytváranie ďalších pracovných príležitostí v území, zvýšenie jeho stability, efektívnejšie využívanie majetku obcí, väčšiu schopnosť inovovať a v konečnom dôsledku aj zlepšenie kvality poskytovaných služieb a činností.“ Za pravdu jej dáva expert na komunálnu legislatívu Jozef Sotolář, ktorý upriami pozornosť na predstavenie  legislatívnych možností spolupráce samospráv v oblasti verejnoprospešných činností.

Nakoľko sa práve v tomto období  očakáva schválenie Koncepcie mestského rozvoja, Erika Horanská z rezortu dopravy a výstavby predstaví  Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030, ktorá je podľa jej slov príležitosť  na koordinovanú spoluprácu v území. „Táto koncepcia predstavuje rámcový dokument, ktorého cieľom je navrhnúť všeobecne prospešné a aplikovateľné princípy a ucelený súbor opatrení, ktoré systémovo posilnia úlohu miest v celkovom rozvoji Slovenskej republiky. Koncepcia má bez zásahu do ústavou stanovených právomocí samospráv podporiť cielenú koordináciu a zapájanie rôznych subjektov tak, aby sa slovenské mestá v dlhodobom horizonte lepšie prispôsobovali novým výzvam. Preto budeme hovoriť aj o funkčných mestských územiach, respektíve mestských regiónoch,“ uviedla Erika Horanská.     

Podujatie sa uskutoční v pondelok 11. decembra 2017 v priestoroch hotela KLAR v Liptovskom Mikuláši, pričom ambíciou organizátora je na základe spracovaných faktov a návodov k medziobecnej spolupráci vytvoriť diskusiu, ktorej závery budú pokračovaním snahy o podporu a rozvoj lokálnej hospodárskej politiky. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca a tajomník rady expertov 

 

 


 

PREZENTÁCIE PREDNÁŠATEĽOV


 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚvodÚvodná stránka