Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Odpady a poplatok za skládkovanie

Bratislava – 10 – februára 2017 – Práve odpady a poplatok za skládkovanie boli kľúčovými témami nedávneho rokovania Sekcie životného prostredia Rady ZMOS. Samotná účasť viacerých zástupcov enviro rezortu na rokovaní napovedá, že tieto témy sú pre mestá a obce mimoriadne dôležité.

Členovia sekcie sa po kontrole plnenia úloh a uznesení vyplývajúcich z uznesení a priorít ZMOS schválených 27. snemom a z diskusných príspevkov a regionálnych snemov zaoberali problematikou zákona o odpadoch z hľadiska prípravy novely a tiež návrhom nového zákona o poplatkoch za skládkovanie odpadov. Pozornosť tiež venovali informácii o možnosti získania nárokovateľného príspevku z Recyklačného fondu vo vzťahu k likvidácii za vytriedené zložky komunálnych odpadov za II. polrok 2016. V bode rôzne prerokovali stav aktualizácie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030 a ďalšie, témy.

Rokovanie spomínanej sekcie sa uskutočnilo 2. februára 2017 v priestoroch Kancelárie ZMOS, pričom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zastupovala Ľubomíra Kubišová – vedúca služobného úradu, Eleonóra Šuplatová z odboru odpadového hospodárstva a Filip Macháček, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva. Členovia odbornej sekcie boli zo strany zástupcov ministerstva informovaní o dočasnom pozastavení prác na príprave nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadu v zmysle rešpektovania odporúčania Rady ZMOS, pričom avizovali záujem na spoločnom stretnutí k definovaniu účelu použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ako aj oprávnených prijímateľov poplatku a nastavenie sankčného mechanizmu smerom k neoprávnenému použitiu týchto financií. Upozornili, že navyšovanie poplatkov za uloženie odpadov na skládku je v budúcnosti nevyhnutné. 

„V priebehu februára až marca 2017 by sa mali uskutočniť pracovné stretnutia k aplikačnej novele zákona o odpadoch so zástupcami všetkých zainteresovaných subjektov, vrátane ZMOS,“ informovala po rokovaní sekcie Michaela Popiková zo Sekcie rezortných činností ZMOS a ďalej informovala: „Členovia sekcie tiež boli informovaní o malej novele zákona o odpadoch, ktoré je súčasťou rokovania NR SR. Jej zmyslom by malo byť vytvorenie priestoru pre dohodu organizácie zodpovednosti výrobcov a obce o určení vhodného miesta pre skladovanie pneumatík a zároveň povinnosť týchto organizácií postarať sa o ďalšie nakladanie s predmetným prúdom odpadu.“ Michaela Popiková tiež uviedla: „Zástupcovia ministerstva na rokovaní sekcie informovali o možnosti získania finančného príspevku pre samosprávy na účely nezákonne umiestneného odpadu. Pre aktuálny rok je vyčlenená podpora vo výške 4 mil. eur s maximálnou čiastkou 50 000 eur  na odstránenie tohto odpadu z jedného miesta.“

Sekcia životného prostredia sa v závere rokovania venovala aj ďalším otázkam a to aktualizácii Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030, teda problematikou malých vodných elektrárni, na vedomie zobrala informáciu o tom, že Ministerstvo životného prostredia je implementačným orgánom Nórskeho finančného mechanizmu pre oblasť životného prostredia na obdobie 7. rokov s alokáciou 18. mil. eur. Tiež bola predložená požiadavka na vyriešenie problematiky rozšíreného výskytu komárov najmä v záplavových územiach južného Slovenska. V tejto súvislosti zástupcovia ministerstva upozornili na nejasnosť vecnej príslušnosti riešenia medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Členovia sekcie zároveň prerokovali závery Národného projektu ZMOS: „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy.“ 

 

(zmos)


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka