Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Koncom marca zasadne školská sekcia

Bratislava – 15. marca 2017 – V poradí 5. riadne zasadnutie Sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport je zvolané na štvrtok 23. marca 2017 v Senici. Program rokovania reaguje na aktuálne otázky regionálneho školstva aj blížiaci sa snem ZMOS.

Po informácií o aktuálnom legislatívnom procese bude nasledovať odpočet plnenia uznesení zo IV. Zasadnutia sekcie, ktoré sa uskutočnilo v prvej polovici októbra. Následne sa členovia odbornej sekcie budú zaoberať informáciami z rokovania Rady ZMOS k problematike školstva, ktorá sa uskutočnila 7. februára tohto roka. Členovia sekcie školstva, kultúry a športu sa tiež budú venovať vyhodnoteniu plnenia úloh 27. snemu ZMOS v oblasti školstva. Ďalšími bodmi rokovania budú Návrh systému platieb miest a obcí v SOZA a Návrh informácie o činnosti sekcie na účely prípravy materiálov 28. snemu ZMOS. Po bode rôzne sa účastníci rokovania presunú na návštevu Základnej umeleckej školy v Senici.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Pri Rade ZMOS pôsobí 10 odborných sekcií. 

 

(zmos) 


 

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka