Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Aktuality

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014

Dňa 25.11.2013 bola zmluvnými stranami v zastúpení poverených osôb podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2014. (Kópia originálu KZ 2014 na stiahnutie).

 

 

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov na rok 2014


zmluvné strany


zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov v súlade s    § 3 písm. f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov


a


Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky,

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska,

Všeobecný slobodný odborový zväz


uzatvárajú


podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

 


KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME  A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
NA ROK 2014

 

I.
Všeobecné ustanovenia

1.  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2014 (ďalej len „kolektívna zmluva“)  je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“).       
2.  Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), ktorými sú:

a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,

b) ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,

c) príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku okrem príspevkových organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, Slovenského národného divadla, Slovenskej filharmónie, Štátnych lesov Tatranského národného parku,

d) vyššie územné celky a obce, ak v súlade s § 1 ods. 3 písm. b) zákona o odmeňovaní nepostupujú podľa Zákonníka práce,

e) štátne fondy,

f) verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,

g) Rada pre vysielanie a retransmisiu,

h) Slovenský pozemkový fond, 

i) Slovenská akadémia vied

j) školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

k) základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak

l) zamestávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

a ich zamestnancov.

3.  Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava  pracovných  podmienok  vrátane platových podmienok  a podmienok  zamestnávania.

4.   Zmluvné strany budú podporovať kolektívne vyjednávanie podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní za účelom uzatvorenia podnikových kolektívnych zmlúv medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom.

 

II.
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

 

1. Pracovný čas  zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke na 36 a ¼ hodiny týždenne a u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke na 35 hodín týždenne.

2. Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich  týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.
Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je deväť týždňov v kalendárnom roku. 

3. Od 1. januára 2014 sa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme zvýšia.

a) základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá tvorí prílohu č. 3 k zákonu o odmeňovaní v znení nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 578/2009  Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 16 eur,

b) osobitná stupnica  platových  taríf vybraných skupín zamestnancov,  ktorá tvorí prílohu č. 4 k zákonu o odmeňovaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme o 16 eur,

c) osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorá tvorí prílohu č. 5 k zákonu o odmeňovaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 16 eur,

d) stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá tvorí prílohu č. 7 k zákonu  o odmeňovaní  v znení  zákona  č. 438/2012  Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013 o 5 %.

4. Zvýšenie odstupného pri skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce  nad rozsah ustanovený  v § 76 ods. 1 Zákonníka práce, môžu zmluvné strany dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve priaznivejšie, ak to príslušný právny predpis  umožňuje.

5.  Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 76a ods. 1 Zákonníka práce v sume jedného funkčného platu zamestnanca. 
V podnikovej kolektívnej zmluve môžu zmluvné strany dohodnúť zvýšenie odchodného priaznivejšie, ak to príslušný právny predpis umožňuje.

6. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2013 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov.
U zamestnávateľa, u ktorého sa v podnikovej  kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31. decembra 2012 dohodla určitá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou  do 31. decembra 2012, zostáva dohodnutá výška platenia príspevkov zachovaná  a v roku 2014 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov.

7. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

a) povinným prídelom vo výške 1 % a

b) ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05 %

zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 

III.
Rozsah podnikových kolektívnych zmlúv


1. V podnikovej kolektívnej zmluve možno upraviť priaznivejšie pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, ak to príslušný právny predpis umožňuje.

2. V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku  náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako ustanovuje zákon,  najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

 

IV.
Záverečné ustanovenia

 

1. Plnenie kolektívnej zmluvy budú polročne vyhodnocovať vyjednávači  na požiadanie jednej zo zmluvných strán. Po tomto hodnotení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy.

2. Kolektívna zmluva  nadobúda   platnosť dňom  podpisu  zmluvnými  stranami. Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2014, nadobúda účinnosť  1. januára 2014 a končí 31. decembra 2014.

3. Vo vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 sú zohľadnené výdavky súvisiace s pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania podľa tejto kolektívnej  zmluvy.
Záväzky vyplývajúce z tohto bodu sa uplatňujú v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.  Kolektívna  zmluva  je  vyhotovená   v 26 exemplároch. Každá  zo   zmluvných  strán    dostane toľko exemplárov, koľko zástupcov za zmluvnú stranu kolektívnu zmluvu    podpísalo.     

 

Bratislava 25. novembra 2013

 

 


 

GENERÁLNI PARTNERI
Dcérske spoločnosti ZMOS
Projekty ZMOS
MEDIÁLNY PARTNER

7151427

Úvodná stránka