Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe

Základná informácia o katalógu

Katalóg riešení, opatrení a príkladov z praxe poskytuje ucelený súbor informácií o možnostiach využitia a uplatnenia rôznych technických, technologckých, hospodárskych a iných postupov a riešení pri hospodárení s pôdnym fondom, vodnými a  inými prírodnými zdrojmi v krajine. Katalóg obsahuje pri jednotlivých opatreniach aj príklad jeho konkrétneho uplatnenia v praxi, ak máme vedomosť a informácie o takomto uplatnení. Katalóg umožňuje jednoduché vytlačenie katalógového listu akéhokoľvek opatrenia, alebo skupiny opatrení podľa vlastného výberu, ktoré mestá a obce môžu priamo vložiť do plánu integrovaného manažmentu vodných zdrojov obce. Výstupy z katalógu sú však užitočné aj pre celú škálu ďalších užívateľov (farmári, lesníci, správcovia vodných tokov, ministerstvá, vodárenské spoločnosti, architekti, urbanisti, vlastníci pozemkov a budov, podnikatelia v oblasti stavebníctva, učitelia, študenti atď.). Katalóg má prehľadnú štruktúru s číslovaním, v ktorej sa ľahko zorientujete.   Umožňuje aj vyhľadávanie podľa kľúčových slov, alebo reťazca písmen. 


 
Zrýchlené vyhľadávanie
 

1.1.2. Vsakovacie jamy, drény, tunely a studne

tunel2_v.jpgPopis: Jednou z možností zníženia povrchového odtoku dažďovej vody je jej hĺbkové vsakovanie. Pri správnom použití vsakovacích systémov možno odľahčiť kanalizačnú sieť a zabrániť aj nadmernému zaťažovaniu ČOV. Vďaka použitiu vsakovacích systémov možno ekonomicky navrhovať aj dažďovú kanalizáciu alebo používať dažďovú vodu k úžitkovým účelom. Systémy je možné navrhnúť pre veľké priemyselné budovy aj pre malé rodinné domy. Podmienkou využitia vsakovania dažďovej vody je dôkladne vykonaný geologický prieskum, ktorý spresní spôsob a kapacitu vsakovania a vylúči nebezpečenstvo vzniku zosuvov.

Vsakovacia jama sa navrhuje v takých geologických podmienkach, v ktorých prevládajú málo priepustné horniny. Slúži ako retenčná podzemná nádrž a má štrkové podložie. Retenčný objem jamy sa určí tak, aby sa v šachte zachytil celý objem mesačných zrážok.

Vsakovacia studňa využíva skladby podložia na pozemku príslušnej nehnuteľnosti. Studne bývajú spúšťané a dosahujú z povrchu až do priepustnej vrstvy. Na dne studne sa odporúča vytvoriť pieskové filtračné vrstvy, aby sa zabránilo rýchlemu zaneseniu studne splaveninami.

Vsakovací tunel je špeciálne vyvinutý systém pre vsakovanie či zadržovanie dažďovej vody. Štruktúra tunela dovoľuje jeho zabudovanie do malých hĺbok pod povrch, a to aj pod parkovacie či odstavné plochy.


 

Zodpovedný subjekt za realizáciu:

Uplatnenie opatrenia v praxi (limity obmedzenia a podmienky)

Druh pozemku:

Výmera pozemku: bez obmedzenia

Počet užívateľov: bez obmedzenia

Časové obmedzenia: bez obmedzenia

Morfológia terénu:

Charakter sídla:

Typ požadovaného povoľovacieho procesu:

Náklady:

Na prípravu a projektovanie:

Na realizáciu:

Na údržbu (za rok):

Možné zdroje financovania: vlastné zdroje vlastníka alebo správcu pozemku

Prínosy

Jednorazové:

Kumulatívne: odľahčenie kanalizačnej siete a ČOV, možnosť využívania zadržanej dažďovej vody

Indikátory účinnosti:

Kontakty

Na projektantov:

Na zhotoviteľov / dodávateľov:

Poznámka:

ÚvodÚvodná stránka