Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Finančná sekcia sa sústredila na rozpočet a ekonomické opatrenia

financna_sekcia_1.jpgBratislava – 10. októbra 2017 – Sekcia ekonomiky Rady ZMOS sa na svojom ostatnom rokovaní sústredila na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, pripravované ekonomické opatrenia a ich dopady na hospodárenie miest a obcí. Témou rokovania boli aj výsledky hospodárenia samospráv k polovici tohto roka.

Materiál k Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, pripravované ekonomické opatrenia a ich dopady na hospodárenie miest a obcí. Výsledky hospodárenia miest a obcí k 30. 6. 2017 predložil výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Pri tomto bode rokovania sa venoval možným negatívnym dopadom na rozpočty miest a obcí v súvislosti s prijímanými legislatívnymi zmenami. V NR SR je v prvom čítaní zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom v tejto novele sa okrem iného navrhuje zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo,  zavedenie daňového  bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie. Členovia sekcie v rozprave opätovne poukazovali na nedostatočné finančné krytie úloh, ktoré sú mestá a obce povinné vykonávať v rámci preneseného výkonu štátnej správy, predovšetkým na úseku stavebného poriadku a životného prostredia. Z toho dôvodu sekcia odporúčala Rade ZMOS žiadať v rámci rokovaní o rozpočte verejnej správy na roky 2018 – 2020 navýšiť rozpočet na úseku stavebného poriadku a životného prostredia v roku 2018 o 15%, v roku 2019 o 10% a v roku 2020 o 10%.       

Tajomník sekcie ekonomiky Ladislav Adamovič uviedol informáciu z pracovného rokovania k aplikácii zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení zákona č. 375/2015 Z. z. Členovia sekcie zobrali informáciu z pracovného rokovania k zákonu o miestnom poplatku za rozvoj na vedomie a odporučili, aby Kancelária ZMOS zabezpečila prehľad o počte členských miest a obcí, v ktorých je zavedený miestny poplatok za rozvoj.

Ďalším bodom, ktorý uviedol Ladislav Adamovič, bola aktuálna informácia o príprave a tvorbe nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiacou Koncepciou odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorú vypracoval Úrad vlády SR. Sekcia zobrala predložený materiál na vedomie.

Priority Združenia miest a obcí Slovenska po 28. sneme ZMOS, požiadavky z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS pre rokovanie sekcie ekonomiky Rady ZMOS a požiadavky z uznesení regionálnych snemov pre rokovanie sekcie ekonomiky Rady ZMOS uviedol predseda sekcie Vladimír Bajan. Sekcia ekonomiky Rady ZMOS zobrala predložený materiál na vedomie a odporučila: a) zaradiť problematiku majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve štátu (v správe iných subjektov ako SPF) pod existujúcimi stavbami miest a obcí na najbližšie rokovanie rady ZMOS, b)postúpiť problematiku platenia poplatkov za odvádzanie dažďových vôd na rokovanie sekcie verejnej správy, c) zaradiť na rokovanie Rady ZMOS informáciu o možnosti zmeny zákona č. 91/2006 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Finančná sekcia sa tiež venovala problematike statusu starostov a primátorov a v bode rôzne prerokovali potrebu zvyšovania predvídateľnosti hospodárenia v podmienkach miest a obcí a stanovisko ZMOS k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Sekcia materiály zobrala na vedomie.

 

            Michal Kaliňák
            hovorca ZMOS a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka