Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Finančná sekcia o daniach, školstve, rozpočtových pravidlách aj informatizácii

financna_sekcia_1.jpgBratislava – 6. apríla 2017 – Koncom marca v Sučanoch rokovala Sekcia ekonomiky Rady ZMOS. Témami boli dane, regionálne školstvo, aktuálna legislatíva aj informatizácia.

O aktuálnej situácii v oblasti financovania regionálneho školstva informoval výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Okrem iného poukázal na finančné riziká spojené so zvyšovaním platov pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach od 1. septembra tohto roku, čo navrhuje rezort školstva. Zároveň informoval o ďalšom možnom riziku, ktoré vidí v návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. „Podľa tohto návrhu by malo byť v predškolskom zariadení umiestnené každé dieťa vo veku od troch do šiestich rokov. V prípade, že sa tak nestane, navrhuje sa, aby mestá a obce uhrádzali za každé nezaradené dieťa do predškolského zariadenia zákonnému zástupcovi príspevok vo výške 202 eur mesačne,“ povedal na rokovaní výkonný podpredseda. Členovia sekcie sa jednotne zhodli na tom, aby bol zachovaný súčasný systém financovania regionálneho školstva s dôrazom na začatie procesu optimalizácie siete škôl a na skvalitňovanie systému odmeňovania v školstve.

Priebežnú informáciu o návrhoch na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uviedol tajomník sekcie Ladislav Adamovič. Členovia sekcie odporučili, aby bol materiál predložený na Radu ZMOS, na ktorom by malo byť prijaté stanovisko k ďalšiemu postupu ZMOS k legislatívnym iniciatívam.

Predseda sekcie Vladimír Bajan uviedol materiál o priebehu a podmienkach implementácie projektu DCOM. Materiál bol uvedený v základe dohody členov sekcie, aby sa stala spojovacím článkom medzi mestami a obcami a prevádzkovateľom IS DCOM v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri prevádzke IS DCOM. Zástupcovia združenia DEUS pri tomto bode prezentovali doterajšie poznatky a informácie o priebehu jeho implementácie v samosprávach, ktoré podpísali zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.

Výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány tiež informoval o rokovaní pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V rozprave k tejto téme dominovala predovšetkým skutočnosť, že výška minimálnej mzdy je vyššia v porovnaní s tarifnými platmi v nižších tarifných triedach a stupňoch. Členovia sekcie sa zhodli na tom, že je nevyhnutné prijať nový model odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ekonomická sekcia prerokovala aj návrh novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej dopad na hospodárenie miest a obcí od roku 2017. Novela sa týka úprav v ustanoveniach k vykazovaniu príjmov a výdavkov v rozpočtových organizáciách, vykazovania podnikateľskej činnosti obcí, ktorá sa bude jednotne rozpočtovať a vykazovať na samostatnom účte, používania návratných zdrojov financovania vo vzťahu k dodávateľským úverom. Okrem toho zasahuje do problematiky vykazovania dlhu a pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Členovia sekcie tiež prerokovali informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ účtovníctva a rozpočtovníctva vo vybraných obciach za rok 2016 a informáciu o plnení priorít 27. snemu ZMOS, diskusných príspevkov delegátov 27. snemu a námetov a požiadaviek vyplývajúcich zo zasadnutí snemov regionálnych združení. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 

 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka