Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Februárové rokovanie odborných sekcií

socialna_sekcia.jpgBratislava – 5. februára 2018 – V priebehu februára budú rokovať tri odborné sekcie rady ZMOS. Najskôr sociálnych vecí, a následne sekcia dopravy, výstavby a hospodárstva, ktorá sa zíde v rovnaký deň ako sekcia Rady ZMOS pre školstvu, kultúru a šport.

Predsedníčka sociálnej sekcie Božena Kováčová zvolala rokovanie na 12. februára 2018. Členovia odbornej sekcie sa budú venovať povinnostiam a úlohám samospráv v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách – komunitný plán sociálnych služieb a jeho tvorba, možnosti prípravy vzdelávacích aktivít pre miestnu územnú samosprávu. Po schválení plánu zasadnutí sekcie v nadväznosti na legislatívny plán vlády SR na rok 2018 vyhodnotí činnosť sekcie a to v súvislosti s prípravou májového snemu ZMOS. Odborná sekcia ďalej prerokuje aktuálne výzvy MRK a v bode rôzne sa jej členovia sústredia na informácie o zisteniach komisárky pre deti, informáciu o činnosti pracovnej skupiny „Budúcnosť TSP“ a informácie o aktivitách CSD II.

Rokovanie sa uskutoční v priestoroch KOMUCE – Agentúra sociálnych služieb v Banskej Bystrici so začiatkom o 10. 00 h. 

V poradí 7. zasadnutie Sekcie medzinárodných vzťahov Rady ZMOS zvolal predseda sekcie Jaroslav Hlinka na 21. februára 2018 v obci Malatíny. Po prerokovaní návrhu priorít miestnej územnej samosprávy na prípravu národnej "agendy 2030 pre udržateľný rozvoj sa členovia sekcie budú venovať ďalšiemu smerovaniu ZMOS v CEMR platforme a priebežnému hodnoteniu plnenia 27. snemu ZMOS. Následne prerokujú informáciu o grantoch pre európske mestá a obce s Tureckom a Nórskom a informácie o nastupujúcom národnom projekte ZMOS. V bode rôzne sa sústredia na informáciu o spoločnom predsedníctve SMO ČR a ZMOS na Slovensku. 

V priestoroch Kancelárie ZMOS sa 27. februára 2018 o 10. 00 h. zíde odborná sekcia dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS, ktorú zvolal jej predseda Peter Mináč.

Členovia sa budú venovať napríklad aktuálnym informáciám z oblasti energetiky a tepelného hospodárstva – výstupy z vedecko-odbornej konferencie „Vykurovanie 2018“, ďalším bodom rokovania bude balíček pripravovaných zmien v energetickej efektívnosti EÚ a ich predpokladaný dopad na legislatívu SR. Členovia sekcie tiež prerokujú monitorovací systém energetickej efektívnosti vo vzťahu k povinnostiam samospráv nahlasovať údaje do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, problematiku komplexného rozvoja cyklodopravy a nemotorovej dopravy na Slovensku, aktuálne možnosti financovania samospráv v rámci fondov EÚ, návrh vyhodnotenia námetov vyplývajúcich pre sekciu z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS a návrh vyhodnotenia námetov a požiadaviek vyplývajúcich z uznesení regionálnych snemov konaných pred snemom ZMOS. V závere rokovania sa členovia odbornej sekcie budú venovať stručnému zhrnutiu činnosti sekcie medzi snemami.

Predseda sekcia Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport Branislav Grimm zvolal rokovanie na 27. februára 2017 do Podbrezovej.

Členovia sekcie sa po návšteve Základnej školy Kláry Jarunkovej budú venovať informáciám z legislatívneho procesu a odpočtu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania sekcie. Tiež prerokujú informáciu z rokovania Rady ZMOS konanej 13. a 14. februára 2018 a informáciu z rokovania predsedu sekcie so zástupcami SOZA. Ďalším bodom rokovania bude analytický materiál ZMOS: Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosť ich riešenia z pohľadu miest a obcí a návrh informácie o činnosti sekcie do snemových dokumentov.

Rokovanie sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry ŽP, a. s. so začiatkom o 10. 00 h.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Počet sekcií a počet ich členov určuje Rada ZMOS. Tvoria ich členovia Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti, schádzajú sa podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne. 

 

Michal Kaliňák,  
hovorca a tajomník rady expertov 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka