Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Ekonomická sekcia zasadne v Sučanoch

Bratislava – 20. marca 2017 – Dane, kontrola aj informatika. Tohto rámca sa bude týkať rokovanie Sekcie ekonomiky pri Rade ZMOS, ktoré sa uskutoční koncom mesiaca v Sučanoch.

Po prerokovaní aktuálnej informácie z oblasti financovania regionálneho školstva sa členovia sekcie budú zaoberať priebežnou informáciou o návrhoch na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ďalším bodom rokovania bude aktuálna informácia o priebehu a podmienkach implementácie projektu DCOM (prezentácia zástupcu DEUS pre členov sekcie). Po tomto bode rokovania bude nasledovať aktuálna informácia z rokovaní pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej dopad na hospodárenie miest a obcí od roku 2017 bude v poradí piatym bodom rokovania. Po ňom sekcia prerokuje informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ účtovníctva a rozpočtovníctva vo vybraných obciach za rok 2016 a informáciu o plnení priorít 27. snemu ZMOS, diskusných príspevkov delegátov 27. snemu a námetov a požiadaviek vyplývajúcich zo zasadnutí snemov regionálnych združení.

Zasadnutie sekcie ekonomiky Rady ZMOS sa uskutoční 27. marca 2017 v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch, Námestie SNP so začiatkom o 10.00 h.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Pri Rade ZMOS pôsobí 10 odborných sekcií.

           

            (zmos)


 

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka