Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Brigády v plnom prúde: upratujú samosprávy, dobrovoľníci aj nezamestnaní

Bratislava – 3. apríla 2017 – Počasie láka nielen záhradkárov na jarné práce, ale aj samosprávy pre jarné upratovanie. Kým niektoré dávajú priestor dlhodobo nezamestnaným, ďalšie napríklad podporujú organizované verejné upratovanie. Možností na skrášlenie ulíc a verejných priestranstiev nie je málo.

Samosprávy v tomto období zvykli priebežne rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia počas jarného upratovania uložiť objemný odpad, napríklad nepotrebný či poškodený nábytok. Podľa prieskumu ZMOS je zrejmé, že práve jarné brigády ľudia sú medzi ľuďmi obľúbené. Sú aj priestorom ktorý aktívne využívajú dobrovoľnícke a neformálne skupiny obyvateľov. Najviac verejných brigád sa na území miest a obcí sa organizuje na jar, a to takmer v 50 % samospráv. V spomínanom prieskume uviedlo 65,8 % samospráv, že pri organizovaní verejných brigád pomáhajú. Presnejšie, 29,9 % miest a obcí zapája pracovníkov z radov dlhodobo nezamestnaných. Pracovné prostriedky a náradie zabezpečuje ako formu pomoci v rámci verejných brigád 24,4 % samospráv. Zvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu počas verejných brigád zabezpečuje 32,3 % respondentov. Ďalších 18,9 % uviedlo, že ako formu pomoci poskytujú propagáciu akcie napríklad v miestnom rozhlase alebo na internetovej stránke samosprávy. Priamou finančnou pomocou vypomáhajú necelé 3% samospráv.

V súvislosti s jarným upratovaním treba popri vizuálnej stránke zdôrazniť aj právne povinnosti. Mestá a obce sú na základe zákona o odpadoch povinné „zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.“ To sa ale nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Teda samotné jarné upratovanie či už pomocou pri organizovaní verejných brigád, alebo inými spôsobmi prispieva k zamedzeniu vytvárania nelegálnych skládok, zároveň umocňuje pozitívny vzťah k okoliu čo súvisí zo spoločenskou zodpovednosťou.

Aktuálne obdobie je aj priestor na spoluprácu s dlhodobo nezamestnanými a to zapojením nezamestnaných – uchádzačov o zamestnanie evidovaných na príslušnom UPSVR  prostredníctvom  aktívneho opatrenia na trhu práce. Konkrétne vykonávaním aktivačných činností formou menších obecných služieb, ktoré sú naviazané na § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti poskytuje príslušný UPSVR obci, ktorá si organizuje obecné služby priamo alebo prostredníctvom svoje príspevkovej či rozpočtovej organizácie. V podstate ide o aktivačnú činnosti uchádzača o zamestnanie, ktorý môže vykonávať pre obec aj práce súvisiace s udržiavaním a zlepšovaním životného prostredia obyvateľov obce, čo súvisí s jarným upratovaním verejných priestranstiev. Okrem činností súvisiacich so životným prostredím môže ísť pri aktivačných  prácach aj o zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania či rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

Pre obec je pri podávaním žiadosti o príspevok na vykonávania aktivačnej činnosti dobré vedieť, že aktivovať prostredníctvom tohto príspevku je možné len občana dlhodobo nezamestnaného, ktorý je súčasne poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. V prípade aktivačnej činnosti ide o podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Okrem toho platí, že menšie obecné služby pre obec dlhodobo nezamestnaný občan môže vykonávať nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. Zároveň platí, že počas vykonávania menších obecných služieb pre obec sa takýto občan nemôže zúčastňovať menších obecných služieb pre samosprávny kraj alebo dobrovoľníckej služby. Maximálnu výšku príspevku vymedzuje zákon ale reálna výška príspevku bude závisí na dohodnutom počte aktivovaných uchádzačov a na dohodnutom týždennom rozsahu vykonávania aktivačnej činnosti. Zákon pritom presne vymedzuje použitie príspevku. Ten je možné využiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ale aj úhradu časti  nákladov obce, na vyplatenú mzdu organizátora aktivačnej činnosti, ktorý je ich zamestnancom a na prislúchajúce poistné odvody hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca.  

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka