Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Blíži sa termín predloženia Výkazu o dani z nehnuteľností za obdobie roku 2016

Do pozornosti dávame blížiaci sa termín predkladania údajov o dani z nehnuteľností, ktorý vyplýva z § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Obce a mestá ako správcovia dane majú v termíne do 31.3.2017 povinnosť predložiť Výkaz o dani z nehnuteľností za obdobie roku 2016.

 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu nastáva zmena v spôsobe predkladania a to, že sa výkaz predkladá výlučne prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM) bez nutnosti zasielaniajeho listinnej podoby. Zároveň bol obsah výkazu rozšírený o údaje o sadzbách dane z nehnuteľností na príslušné zdaňovacie obdobie, t.j. obdobie roku 2017.

 

Podrobnosti o postupe prihlasovania do aplikácie RIS.SAM a vypĺňania údajov sú zverejnené v Poučení na vypĺňanie a zasielanie výkazu o dani z nehnuteľností, ktoré je dostupné na stránke www.finance.gov.sk v časti Financie / Finančný spravodajca / 2016 / Príspevok č. 37. Podrobný postup práce s aplikáciou RIS.SAMpod názvom „Príručka predkladateľa DzN“ ako aj inštruktážne videá sú dostupnépo zadaní mena a hesla priamo na úvodnej stránke RIS.SAM v časti Dokumenty a v časti Zaujímavé linky.

 

Pridelenie prihlasovacích údajov do KTI a pridelenie používateľskej role pre spracovanie Výkazu DzN sa realizuje na základe žiadosti prostredníctvom Formulára F102 - „Žiadosť o prístup používateľa do rozpočtového informačného systému pre samosprávy - RIS-SAM“. Formulár je možné získať zo stránky http://www.cpu.datacentrum.sk/ v časti Dokumenty a postupy / Dokumenty na stiahnutie s využitím vyhľadávacieho poľa a uvedenia názvu formulára (alebo jeho čísla v tvare „F 102“). Ak ide o používateľa, ktorý nemá vygenerovaný prístup do KTI (nemá prístupové meno a heslo), resp. nežiadal o jeho vygenerovanie samostatným Formulárom F64,  je potrebné v rámci Formulára F102 na riadku Prístup do RIS-SAM označiť „NEMÁ“.  Následne mu bude vygenerované nové prístupové meno a heslo, ktoré bude zaslané poštou v listinnej podobe prostredníctvom DataCentra.

 

K dňu 16.3.2017 bolo zo strany obcí a miest predložených 1461 výkazov čo predstavuje 50,6 % z celkového počtu evidovaných správcov dane. Deň skutočného predloženia výkazu a teda aj dodržanie zákonného termínu do 31.3.2017 je v aplikácii auditovateľný. Je dôležité nenechávať aktivity súvisiace s procesom spracovania výkazu a jeho predloženie na poslednú chvíľu.


 

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka